Kodeks postępowania karnego
Art. 136. Odmowa przyjęcia lub niemożność pokwitowania odbioru pisma

§ 1. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane.

§ 2. Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu.

Struktura Kodeks postępowania karnego

Dział I. Przepisy wstępne

Art. 1. Zakres obowiązywania ustawy

Art. 2. Cele postępowania karnego

Art. 3. Zasada udziału społeczeństwa w postępowaniu

Art. 4. Zasada obiektywizmu

Art. 5. Zasada domniemania niewinnośCI

Art. 6. Zasada prawa do obrony

Art. 7. Zasada swobodnej oceny dowodów

Art. 8. Zasada samodzielnośCI jurysdykcyjnej

Art. 9. Działanie organów procesowych z urzędu

Art. 10. Zasada legalizmu

Art. 11. Umorzenie absorpcyjne, zawieszenie postępowania

Art. 12. Wniosek o ściganie

Art. 13. Zezwolenie na ściganie

Art. 14. Wszczęcie postępowania sądowego

Art. 15. Obowiązki policji I innych podmiotów w zakresie postępowania karnego

Art. 16. Pouczanie I informowanie uczestników postępowania

Art. 17. Negatywne przesłanki procesowe

Art. 18. Czyn stanowiący wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne

Art. 19. Zawiadomienie o uchybieniach w działaniu instytucji

Art. 20. Naruszenie obowiązków procesowych przez obrońCę, pełnomocnika lub prowadzącego postępowanie

Art. 21. Zawiadomienie o wszczęciu I o ukończeniu postępowania

Art. 22. Zawieszenie postępowania

Art. 23. Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego

Art. 23a. Postępowanie mediacyjne

Dział II. SąD

Rozdział 1. Właściwość I skład sądu

Art. 24. Właściwość rzeczowa sądu rejonowego

Art. 25. Właściwość rzeczowa sądu okręgowego

Art. 26. Właściwość rzeczowa sądu apelacyjnego

Art. 27. Właściwość rzeczowa sądu najwyższego

Art. 28. Skład sądu orzekającego w pierwszej instancji

Art. 29. Skład sądu na rozprawie apelacyjnej I kasacyjnej

Art. 30. Skład sądu na posiedzeniu

Art. 31. Właściwość miejscowa sądu

Art. 32. Kryteria pomocnicze dla ustalenia właściwośCI miejscowej sądu

Art. 33. Właściwość sądu przy wielośCI przestępstw tej samej osoby

Art. 34. Właściwość sądu w razie wielośCI sprawców przestępstwa

Art. 35. Badanie właściwośCI sądu

Art. 36. Przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na miejsce zamieszkania uczestników postępowania

Art. 37. Przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwośCI

Art. 38. Rozstrzyganie sporów o właściwość sądu

Art. 39. Przekazanie sprawy sądowi powszechnemu przez sąD wojskowy

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego

Art. 40. Wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis)

Art. 41. Przesłanki wyłączenia sędziego, wniosek o wyłączenie

Art. 41a. Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego

Art. 42. Tryb wyłączenia sędziego

Art. 43. Właściwość sądu z przekazania sprawy

Art. 44. Wyłączenie referendarzy sądowych I ławników

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

Art. 45. Oskarżyciel publiczny

Art. 46. Obowiązek udziału prokuratora w rozprawie

Art. 47. Wyłączenie prokuratora I innych osób prowadzących postępowanie

Art. 48. Tryb wyłączenia prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego

Rozdział 4. Pokrzywdzony

Art. 49. Pojęcie pokrzywdzonego

Art. 49a. Wniosek o naprawienie szkody

Art. 49b. Zasada domniemania wieku pokrzywdzonego

Art. 50. Wyłączenie możliwośCI korzystania z uprawnień pokrzywdzonego

Art. 51. Zastępstwo pokrzywdzonego nie bęDącego osobą fizyczną

Art. 52. Wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego

Art. 52a. Oświadczenie pokrzywdzonego w związku ze stosowaniem wobec niego środków ochrony I bezpieczeństwa

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy

Art. 53. Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy

Art. 54. Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Art. 55. Subsydiarny akt oskarżenia

Art. 56. Ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych

Art. 56a. Oskarżyciel posiłkowy nie władający językiem polskim

Art. 57. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia

Art. 58. śmierć oskarżyciela posiłkowego

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny

Art. 59. Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny

Art. 60. Udział prokuratora w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego

Art. 60a. Oskarżyciel prywatny nie władający językiem polskim

Art. 61. śmierć oskarżyciela prywatnego

Rozdział 7. (uchylony)

Rozdział 8. Oskarżony

Art. 71. Pojęcie podejrzanego I oskarżonego

Art. 72. Prawo do korzystania z pomocy tłumacza

Art. 73. Porozumiewanie się tymczasowo aresztowanego z obrońCą

Art. 74. Prawa I obowiązki oskarżonego

Art. 75. Obowiązek stawiennictwa oskarżonego

Art. 76. Przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego

Art. 77. Liczba obrońCów oskarżonego

Art. 78. żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu

Art. 79. Przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego

Art. 80. Obowiązek udziału w rozprawie obrońcy

Art. 81. Wyznaczanie obrońcy z urzędu lub jego zmiana

Art. 81a. Tryb wyznaczania obrońcy z urzędu

Rozdział 9. Obrońcy I pełnomocnicy

Art. 82. Obrońca

Art. 83. Zasady ustanawiania obrońcy

Art. 84. Uprawnienia I obowiązki obrońcy z urzędu

Art. 85. Obrona kilku oskarżonych przez jednego obrońCę

Art. 86. Obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego

Art. 87. Pełnomocnik strony

Art. 88. Pełnomocnik strony

Art. 89. Odesłanie do przepisów postępowania cywilnego o pełnomocnictwie

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny

Art. 90. Przedstawiciel organizacji społecznej

Art. 91. Uprawnienia przedstawiciela organizacji społecznej

Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany

Art. 91a. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyśCI

Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Art. 91b. Prawa procesowe właściciela przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Dział IV. CzynnośCI procesowe

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia I polecenia

Art. 92. Podstawa orzeczenia

Art. 93. Postanowienia, zarządzenia I polecenia

Art. 93a. Postanowienia, zarządzenia I polecenia referendarza sądowego

Art. 94. Elementy postanowienia

Art. 95. Orzekanie sądu na rozprawie lub posiedzeniu

Art. 95a. Orzekanie w sprawach zamiany kary pozbawienia wolnośCI na karę aresztu

Art. 95aa. Zasady orzekania w przypadku zmiany obowiązującej ustawy

Art. 95b. Jawność posiedzeń sądu

Art. 96. Prawo udziału w posiedzeniu

Art. 96a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do posiedzeń

Art. 97. Sprawdzanie okolicznośCI faktycznych przed wydaniem orzeczenia

Art. 98. Uzasadnianie postanowień

Art. 99. Uzasadnienie wyroków I zarządzeń

Art. 99a. Forma uzasadnienia wyroku pierwszej instancji

Art. 100. Ogłaszanie I doręczanie orzeczeń I zarządzeń

Art. 105. Prostowanie orzeczenia, zarządzenia lub uzasadnienia

Art. 106. Odpowiednie stosowanie przepisów o ogłaszaniu I doręczaniu orzeczeń

Art. 107. Nadanie orzeczeniu I ugodzie klauzuli wykonalnośCI

Rozdział 12. Narada I głosowanie

Art. 108. Narada I głosowanie nad orzeczeniem

Art. 109. Zadania przewodniczącego podczas narady I głosowania nad orzeczeniem

Art. 110. Narada I głosowanie nad wyrokiem

Art. 111. Głosowanie nad orzeczeniem

Art. 112. Wstrzymanie się sędziego od dalszego głosowania

Art. 113. Podpisywanie orzeczenia

Art. 114. Zdanie odrębne członka składu orzekającego

Art. 115. Podpisywanie uzasadnienia

Rozdział 13. Porządek czynnośCI procesowych

Art. 116. Forma wniosków I oświadczeń uczestników czynnośCI

Art. 117. Udział uprawnionego w czynnośCI procesowej

Art. 117a. CzynnośCI procesowe bez udziału wszystkich obrońCów lub pełnomocników

Art. 118. Niewłaściwe oznaczenie czynnośCI procesowej

Art. 119. Elementy pisma procesowego

Art. 120. Braki formalne pisma procesowego

Art. 121. Odmowa podpisu przez uczestnika czynnośCI procesowej

Rozdział 14. Terminy

Art. 122. Terminy zawite

Art. 123. Sposób obliczania terminów

Art. 124. Zachowanie terminu do wniesienia pisma

Art. 125. Pismo omyłkowo wniesione do innego organu

Art. 126. Przywrócenie terminu zawitego

Art. 127. Wniosek o przywrócenie terminu a wykonanie orzeczenia

Art. 127a. Zawieszenie terminu do dokonania czynnośCI procesowej

Art. 127b. Zasady obliczania czasu trwania środków przymusu

Art. 127c. Zasady obliczania czasu trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolnośCI

Rozdział 15. Doręczenia

Art. 128. Forma I sposób doręczania orzeczeń I zarządzeń

Art. 129. Elementy wezwania I zawiadomienia

Art. 130. Pokwitowanie odbioru pisma

Art. 131. Doręczanie pism terminowych

Art. 132. Sposoby doręczania pism I zawiadomień

Art. 133. Doręczenie zastępcze

Art. 134. Szczególne sposoby doręczania pism

Art. 135. Zawiadomienie prokuratora o rozprawach I posiedzeniach

Art. 136. Odmowa przyjęcia lub niemożność pokwitowania odbioru pisma

Art. 137. Wezwanie lub zawiadomienie w wypadkach niecierpiących zwłoki

Art. 138. Wskazanie adresata dla doręczeń w kraju

Art. 139. Skutek niewskazania nowego adresu dla doręczeń

Art. 140. Doręczanie pism przedstawicielom stron

Art. 141. Rozporządzenie w sprawie doręczeń pism organów procesowych

Art. 142. Niezachowanie przepisów o doręczeniach

Rozdział 16. Protokoły

Art. 143. Obowiązek spisania protokołu

Art. 144. Protokolant

Art. 145. Stenogram

Art. 146. Wyłączenie protokolanta I stenografa

Art. 147. Utrwalanie czynnośCI za pomocą urządzenia rejestrującego Dźwięk lub obraz

Art. 148. Elementy protokołu

Art. 148a. Dane pokrzywdzonych I świadków zamieszczane w protokole z czynnośCI

Art. 149. Podpisywanie protokołu rozprawy I posiedzenia

Art. 150. Podpisywanie protokołu z czynnośCI

Art. 151. Skreślenia I poprawki w protokole

Art. 152. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy I posiedzenia lub przekładu zapisu Dźwięku

Art. 153. Rozstrzyganie w przedmiocie wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy I posiedzenia lub przekładu zapisu Dźwięku

Art. 154. Sprostowanie omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub przekładzie zapisu Dźwięku

Art. 155. Zawiadomienie o treśCI sprostowania protokołu

Rozdział 17. Przeglądanie akt I sporządzanie odpisów

Art. 156. Udostępnianie akt sprawy

Art. 156a. Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego

Art. 157. Wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów

Art. 158. Uprawnienia prokuratora do przeglądania akt sprawy sądowej

Art. 159. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Art. 160. Właściwość organów w sprawach odtwarzania akt sprawy

Art. 161. Zakres odtworzenia akt sprawy prawomocnie zakończonej

Art. 162. Wezwanie stron do składania wniosków co do sposobu odtworzenia akt sprawy

Art. 163. Wezwanie do przedstawienia dokumentów niezbędnych dla odtworzenia akt sprawy

Art. 164. Postępowanie w sprawie odtworzenia akt sprawy

Art. 165. Postanowienie w sprawie odtworzenia akt sprawy

Art. 166. Przesłanki powtórzenia czynnośCI procesowych

Dział V. Dowody

Rozdział 19. Przepisy ogólne

Art. 167. Inicjatywa dowodowa

Art. 168. Wyłączenie dowodzenia faktów powszechnie znanych

Art. 168a. Ograniczenie niedopuszczalnośCI dowodu

Art. 168b. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej

Art. 169. Wniosek dowodowy

Art. 170. Oddalenie wniosku dowodowego

Art. 171. Zasady prowadzenia przesłuchiwania

Art. 172. Konfrontacja osób przesłuchiwanych

Art. 173. Okazanie osoby lub rzeczy

Art. 174. Zakaz zastępowania wyjaśnień lub zeznań

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego

Art. 175. Prawa oskarżonego w zakresie składania wyjaśnień

Art. 176. Pisemne wyjaśnienia oskarżonego

Rozdział 21. świadkowie

Art. 177. Obowiązek stawiennictwa I sposoby przesłuchania świadka

Art. 178. Bezwzględne zakazy dowodowe

Art. 178a. Przesłuchiwanie mediatora w charakterze świadka

Art. 179. Zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej

Art. 180. Przesłuchiwanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej

Art. 181. Wyłączenie jawnośCI przesłuchania

Art. 182. Prawo odmowy zeznań

Art. 183. Prawo do uchylenia się świadka od odpowiedzi

Art. 184. świadek anonimowy

Art. 185. Zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi

Art. 185a. Przesłuchanie pokrzywdzonego małoletniego

Art. 185b. Przesłuchanie świadka małoletniego

Art. 185c. Przesłuchiwanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo na tle seksualnym

Art. 185d. Specjalne pomieszczenia do przesłuchań

Art. 186. Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań

Art. 187. Odbieranie przyrzeczenia od świadka

Art. 188. Składanie przyrzeczenia przez świadka

Art. 189. Negatywne przesłanki odbierania przyrzeczenia od świadka

Art. 190. Uprzedzenie świadka o odpowiedzialnośCI karnej

Art. 191. Przesłuchanie świadka

Art. 192. Oględziny I badanie pokrzywdzonego I świadka

Art. 192a. Przesłanki pobrania materiału I rozpoznania wariograficznego

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliśCI

Art. 193. Zasięganie opinii biegłego lub instytucji

Art. 194. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego

Art. 195. Obowiązek pełnienia czynnośCI biegłego

Art. 196. Wyłączenie biegłego

Art. 197. Przyrzeczenie biegłego

Art. 198. Przygotowanie opinii przez biegłego

Art. 199. Zakaz dowodu z oświadczeń oskarżonego

Art. 199a. Badania poligraficzne (wariograf)

Art. 200. Opinia biegłego

Art. 201. Ponowne wezwanie biegłych lub powołanie innych

Art. 202. Biegli psychiatrzy

Art. 203. Obserwacja w zakładzie leczniczym

Art. 204. Tłumacz

Art. 205. Udział w postępowaniu specjalistów

Art. 206. Odpowiednie stosowanie do specjalistów przepisów o biegłych

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy

Art. 207. Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy

Art. 208. Oględziny I badania ciała

Art. 209. Oględziny I otwarcie zwłok

Art. 210. Wyjęcie zwłok z grobu

Art. 211. Eksperyment procesowy

Art. 212. Inne czynnośCI w toku oględzin lub eksperymentu procesowego

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy I badanie osoby oskarżonego

Art. 213. Ustalanie tożsamośCI oskarżonego

Art. 214. Wywiad środowiskowy o oskarżonym

Art. 215. Badanie psychologiczne podejrzanego I oskarżonego

Art. 216. Przesłuchanie w charakterze świadków osób przeprowadzających wywiad środowiskowy

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Art. 217. Wydanie, odebranie I zatrzymanie rzeczy

Art. 218. Obowiązek wydania korespondencji, przesyłek I danych

Art. 218a. Obowiązek zabezpieczenia danych informatycznych na żądanie sądu lub prokuratora

Art. 218b. Rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania systemów I sieci do przekazywania informacji

Art. 219. Przesłanki dokonania przeszukania

Art. 220. Zasady dokonywania przeszukania

Art. 221. Przeszukanie w porze nocnej

Art. 222. Przeszukanie pomieszczeń instytucji państwowej lub samorządowej lub zajętego przez wojsko

Art. 223. Przeszukanie osoby I odzieży

Art. 224. Zasady dokonywania przeszukania

Art. 225. Postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne znalezionymi w toku przeszukania

Art. 226. Wykorzystanie jako dowodów dokumentów zawierających informacje niejawne

Art. 227. Zasady dokonywania przeszukania I zatrzymania rzeczy

Art. 228. Postępowanie z przedmiotami znalezionymi w czasie przeszukania

Art. 229. Dodatkowe elementy protokołu przeszukania

Art. 230. Zasady postępowania z zatrzymanymi rzeczami

Art. 231. Złożenie zatrzymanej rzeczy do depozytu lub oddanie na przechowanie

Art. 232. Sprzedaż przedmiotów zatrzymanych

Art. 232a. Przechowywanie I niszczenie przedmiotów I substancji niebezpiecznych

Art. 232b. Nieodpłatne przekazanie przedmiotów w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Art. 233. Postępowanie ze środkami płatniczymi oddanymi na przechowanie

Art. 234. Bezskuteczność rozporządzania przedmiotem odebranym lub zabezpieczonym

Art. 235. Właściwość organów w sprawach przeszukania I zatrzymania rzeczy

Art. 236. Zażalenie na postanowienie lub czynność w przedmiocie dowodów rzeczowych

Art. 236a. Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do danych informatycznych lub systemu informatycznego

Art. 236b. środki na rachunku

Rozdział 26. Kontrola I utrwalanie rozmów

Art. 237. Kontrola I utrwalanie treśCI rozmów telefonicznych

Art. 237a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli rozmów telefonicznych

Art. 238. Okres trwania kontroli I utrwalania rozmów telefonicznych

Art. 239. Odroczenie ogłoszenia postanowienia o kontroli I utrwalaniu rozmów telefonicznych

Art. 240. Zażalenie na postanowienie w sprawie kontroli I utrwalania rozmów telefonicznych

Art. 241. Stosowanie przepisów rozdziału do kontroli przekazów informacji za pomocą innych środków technicznych

Art. 242. Rozporządzenie w sprawie technicznego przygotowania sieci do kontroli przekazów informacji

Dział VI. środki przymusu

Rozdział 27. Zatrzymanie

Art. 243. Ujęcie na gorącym uczynku

Art. 244. Zatrzymanie przez policję

Art. 245. Kontakt zatrzymanego z adwokatem lub radcą prawnym, zawiadomienie o zatrzymaniu

Art. 246. Zażalenie na zatrzymanie

Art. 247. Zatrzymanie I przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej

Art. 248. Przesłanki zwolnienia zatrzymanego

Rozdział 28. środki zapobiegawcze

Art. 249. Przesłanki I tryb stosowania środków zapobiegawczych

Art. 249a. Podstawa orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania

Art. 250. Stosowanie tymczasowego aresztowania

Art. 251. Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego

Art. 252. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego

Art. 253. Zmiana lub uchylenie środka zapobiegawczego

Art. 254. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego

Art. 255. Zawieszenie postępowania a orzekanie o środkach zapobiegawczych

Art. 256. Nadzór nad prawidłowośCIą zatrzymania I wykonania środków zapobiegawczych

Art. 257. Wyłączenie stosowania tymczasowego aresztowania

Art. 258. Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania

Art. 258a. Uniemożliwianie lub utrudnianie przez oskarżonego wykonywania zastosowanego środka zapobiegawczego

Art. 259. Przesłanki odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania

Art. 260. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym

Art. 261. Zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

Art. 262. Obowiązki sądu podczas stosującego tymczasowe aresztowanie

Art. 263. Okres trwania tymczasowego aresztowania

Art. 264. Przesłanki niezwłocznego zwolnienia tymczasowo aresztowanego

Art. 265. Początek okresu trwania tymczasowego aresztowania

Art. 266. Poręczenie majątkowe

Art. 267. Zawiadamianie poręczyciela o wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa

Art. 268. Przepadek lub śCIągnięcie przedmiotu poręczenia

Art. 269. Ustanie lub cofnięcie poręczenia majątkowego

Art. 270. Orzekanie o przepadku przedmiotu poręczenia lub śCIągnięciu sumy poręczenia

Art. 271. Poręczenie społeczne

Art. 272. Poręczenie osoby godnej zaufania

Art. 273. Obowiązki poręczającego

Art. 274. Zaniedbanie obowiązków wynikających z poręczenia

Art. 275. Dozór policji lub przełożonego wojskowego

Art. 275a. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego

Art. 276. Zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu, nakaz powstrzymywania się od działalnośCI lub prowadzenia pojazdów

Art. 276a. środki zapobiegawcze orzekane w sprawach o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego

Art. 277. Zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego I list gończy

Art. 278. Zarządzenie poszukiwania oskarżonego lub podejrzanego

Art. 279. Postanowienie o poszukiwaniu listem gończym

Art. 280. List gończy

Rozdział 30. List żelazny

Art. 281. Przesłanki wydania listu żelaznego

Art. 282. Obowiązki oskarżonego wynikające z listu żelaznego

Art. 283. Uzależnienie wydania listu żelaznego od poręczenia majątkowego

Art. 284. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego

Art. 284a. Wniosek o wydanie listu żelaznego a rozpoznanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Rozdział 31. Kary porządkowe

Art. 285. Kara pieniężna, zatrzymanie I przymusowe doprowadzenie

Art. 286. Uchylenie porządkowej kary pieniężnej

Art. 287. Sankcje wobec osób uchylających się od wykonania obowiązków w postępowaniu karnym

Art. 288. Uchybienie obowiązkom przez żołnierza w służbie czynnej

Art. 289. Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania

Art. 290. Właściwość organów w sprawach wydawania postanowień w przedmiocie kar porządkowych

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe

Art. 291. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu

Art. 292. Wykonanie zabezpieczenia majątkowego

Art. 292a. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu

Art. 292b. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu w stosunku do przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego

Art. 293. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym

Art. 294. Upadek zabezpieczenia majątkowego

Art. 295. Tymczasowe zajęcie mienia

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

Rozdział 33. Przepisy ogólne

Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego

Art. 298. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze

Art. 299. Strony w postępowaniu przygotowawczym

Art. 299a. Uprawnienia pokrzywdzonego

Art. 300. Pouczenie stron I uczestników postępowania o ich uprawnieniach

Art. 301. Przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy

Art. 302. Zażalenie na postanowienia I zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa

Art. 303. Przesłanki wszczęcia śledztwa

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

Art. 304a. Protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie I przesłuchania zawiadamiającego

Art. 304b. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie

Art. 305. Postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa

Art. 306. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa lub jego umorzenia

Art. 307. Postępowanie sprawdzające

Art. 308. Dochodzenie w niezbędnym zakresie

Rozdział 35. Przebieg śledztwa

Art. 309. Katalog spraw, w których prowadzi się śledztwo

Art. 310. Termin ukończenia śledztwa

Art. 311. Organy prowadzące śledztwo

Art. 312. Organy o uprawnieniach policji

Art. 313. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Art. 314. Modyfikacja zarzutów

Art. 315. Podmioty uprawnione do składania wniosków o dokonanie czynnośCI śledztwa

Art. 315a. Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka

Art. 316. Udział uprawnionych w czynnościach niepowtarzalnych

Art. 317. Udział uprawnionych w innych czynnościach śledztwa

Art. 318. Zezwolenie na zapoznanie się z opiniami biegłych I udział w przesłuchaniu biegłych

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa

Art. 321. Zamknięcie śledztwa

Art. 322. Umorzenie śledztwa

Art. 323. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa

Art. 324. Wniosek o umorzenie postępowania I zastosowanie środków zabezpieczających

Art. 325. Zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa

Rozdział 36a. Dochodzenie

Art. 325a. Dochodzenie

Art. 325b. Katalog spraw, w których prowadzone jest dochodzenie

Art. 325d. Rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, wnoszenia I popierania oskarżenia

Art. 325e. Uprawnienie do wydawania postanowień w toku dochodzenia

Art. 325f. Postępowanie rejestrowe

Art. 325g. Przesłuchanie podejrzanego

Art. 325h. CzynnośCI obowiązkowe w przypadku ograniczenia dochodzenia

Art. 325i. Termin zakończenia dochodzenia, uprawnienia prokuratora przysługujące innym podmiotom

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Art. 326. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Art. 327. Podjęcie I wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego

Art. 328. Uprawnienia prokuratora generalnego w postępowaniu przygotowawczym

Rozdział 38. CzynnośCI sądowe w postępowaniu przygotowawczym

Art. 329. Właściwość I skład sądu na posiedzeniu w toku postępowania przygotowawczego

Art. 330. Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia

Rozdział 39. Akt oskarżenia

Art. 331. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego

Art. 332. Elementy aktu oskarżenia

Art. 333. Dodatkowe elementy aktu oskarżenia

Art. 334. Przesłanie aktu oskarżenia do sądu

Art. 335. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

Art. 336. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia

Art. 337. Kontrola formalna aktu oskarżenia

Art. 337a. Obowiązek informowania pokrzywdzonego

Art. 338. Doręczenie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu

Art. 338a. Wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego

Art. 338b. Składanie żądania o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Art. 339. Przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie

Art. 340. Umorzenie postępowania

Art. 341. Posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania

Art. 342. Elementy wyroku warunkowo umarzającego postępowanie

Art. 343. Uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

Art. 343a. Rozpoznanie wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego

Art. 343b. Wydanie postanowień o nieuwzględnieniu wniosków

Art. 344. Orzekanie o środkach zapobiegawczych

Art. 344a. Przekazanie sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków postępowania

Art. 344b. Decyzje prokuratora po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia

Art. 347. Niezależność sądu w ocenie przyjętych za podstawę postanowień I zarządzeń wydanych na posiedzeniu

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej

Art. 348. Termin wyznaczenia rozprawy

Art. 349. Posiedzenie wstępne sądu

Art. 350. Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej

Art. 350a. Zaniechanie wezwania na rozprawę świadków

Art. 352. Dopuszczenie dowodów I sprowadzenie ich na rozprawę

Art. 353. Zawiadomienie o terminie rozprawy I wezwanie na rozprawę

Art. 354. Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalnośCI sprawcy

Art. 354a. Obowiązek wysłuchania psychologa I psychiatrów

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej

Art. 355. Zasada jawnośCI rozprawy

Art. 356. Obecność na rozprawie innych osób niż uczestnicy postępowania

Art. 357. Zezwolenie na uczestnictwo w rozprawie przedstawicieli mediów

Art. 358. Utrwalanie przebiegu rozprawy urządzeniem rejestrującym Dźwięk

Art. 359. Przesłanki utajnienia rozprawy

Art. 360. Wyłączenie jawnośCI rozprawy

Art. 361. Obecność na rozprawie z wyłączeniem jawnośCI innych osób niż uczestnicy postępowania

Art. 362. Pouczenie obecnych na rozprawie o obowiązku zachowania tajemnicy

Art. 363. Rozprawa w zakresie wniosku o wyłączenie jawnośCI rozprawy

Art. 364. Zasada jawnośCI ogłaszania wyroku

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art. 365. Zasada ustnośCI rozprawy

Art. 366. Zadania przewodniczącego składu orzekającego

Art. 367. Obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się

Art. 368. Rozstrzyganie o wnioskach dowodowych stron

Art. 368a. Wniosek oskarżonego o umorzenie postępowania sprawie, w której akt oskarżenia pochodzi od oskarżyciela posiłkowego

Art. 369. Kolejność przeprowadzania dowodów

Art. 370. Kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym

Art. 371. Zapobieganie porozumiewaniu się świadków

Art. 372. Uprawnienie do wydawania zarządzeń dla utrzymania spokoju I porządku na sali sądowej

Art. 373. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego

Art. 374. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej

Art. 375. Wydalenie oskarżonego z sali rozprawy

Art. 376. Opuszczenie bez zezwolenia sali rozprawy lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego

Art. 377. Zawiniona przez oskarżonego niezdolność do udziału w rozprawie lub posiedzeniu

Art. 378. Wypowiedzenie stosunku obrończego

Art. 378a. Prowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecnośCI oskarżonego lub obrońcy

Art. 379. Obowiązek zachowania na sali rozpraw pozycji stojącej

Art. 380. Odpowiednie stosowanie do innych podmiotów przepisów o oskarżonym

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej

Art. 381. Rozpoczęcie rozprawy głównej

Art. 382. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego na rozprawę

Art. 384. Sprawdzenie obecnośCI wezwanych na rozprawę, zarządzenie opuszczenia sali przez świadków

Rozdział 45. PrzewóD sądowy

Art. 385. Odczytanie aktu oskarżenia

Art. 386. Obowiązek pouczenia oskarżonego na rozprawie głównej

Art. 387. Wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego

Art. 388. Ograniczenie postępowania dowodowego

Art. 389. Odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego

Art. 390. Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego

Art. 391. Odczytywanie protokołów zeznań świadka

Art. 392. Odczytywanie na rozprawie protokołów przesłuchania świadków I oskarżonych

Art. 393. Dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie

Art. 393a. Odtwarzanie zapisów utrwalonych w formie stenogramu lub Dźwięku I obrazu

Art. 394. Dane I dokumenty podlegające ujawnieniu na rozprawie

Art. 394a. Odczytywanie protokołów I dokumentów na rozprawie

Art. 395. Sprowadzanie na salę rozpraw dowodów rzeczowych I ich udostępnianie

Art. 396. CzynnośCI dowodowe poza rozprawą

Art. 396a. Przerwanie lub odroczenie rozprawy celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego

Art. 398. Rozszerzenia oskarżenia

Art. 399. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu

Art. 400. Uznanie czynu oskarżonego za wykroczenie

Art. 401. Przerwa w rozprawie

Art. 402. Rozprawa po przerwie

Art. 403. Wydawanie orzeczeń w czasie przerwy w rozprawie

Art. 404. Odroczenie rozprawy

Art. 405. Zamknięcie przewodu sądowego

Rozdział 46. Głosy końcowe

Art. 406. Kolejność głosów po zamknięciu przewodu sądowego

Rozdział 47. Wyrokowanie

Art. 408. Narada sądu

Art. 409. Wznowienie przewodu sądowego, udzielenie dodatkowego głosu stronom

Art. 410. Podstawa wyroku

Art. 411. Odroczenie wydania wyroku

Art. 412. Pisemna forma wyroku

Art. 413. Elementy wyroku

Art. 414. Umorzenie postępowania, umorzenie warunkowe postępowania lub uniewinnienie oskarżonego

Art. 415. Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę

Art. 415a. Zobowiązanie do zwrotu korzyśCI lub orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz skarbu państwa

Art. 417. Zaliczanie na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania

Art. 418. Ogłoszenie wyroku

Art. 418a. Udostępnianie treśCI wyroku wydanego na posiedzeniu z wyłączeniem jawnośCI

Art. 419. Niestawiennictwo stron przy ogłaszaniu wyroku

Art. 420. Uzupełnienie wyroku

Art. 421. Dochodzenie roszczeń do mienia objętego przepadkiem

Art. 422. Wniosek o sporządzenie I doręczenie uzasadnienie wyroku

Art. 423. Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku

Art. 424. Uzasadnienie wyroku

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

Rozdział 48. Przepisy ogólne

Art. 425. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji

Art. 426. Zasada dwuinstancyjnośCI postępowania I wewnętrzny tryb odwoławczy

Art. 427. Wymogi formalne środka odwoławczego

Art. 428. Tryb wnoszenia I forma środka odwoławczego

Art. 429. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego

Art. 430. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania

Art. 431. Cofnięcie środka odwoławczego

Art. 432. Skutek cofnięcia środka odwoławczego

Art. 433. Granice rozpoznawania sprawy przez sąD odwoławczy

Art. 434. Zakaz orzekania przez sąD odwoławczy na niekorzyść oskarżonego

Art. 435. Wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego

Art. 436. Ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego

Art. 437. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego

Art. 438. Względne przyczyny odwoławcze

Art. 439. Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Art. 439a. Orzeczenie w sprawie o wykroczenie wydane w postępowaniu karnym

Art. 440. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia

Art. 441. Przekazanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia sądowi najwyższemu

Art. 442. Ponowne rozpoznanie sprawy

Art. 443. Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w razie ponownego rozpoznania sprawy

Art. 443a. Zaskarżanie uzasadnienia orzeczenia

Rozdział 49. Apelacja

Art. 444. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji

Art. 445. Termin do wniesienia apelacji

Art. 446. Wymogi formalne apelacji od wyroku sądu okręgowego

Art. 447. Zakres apelacji

Art. 448. Zawiadomienie o przyjęciu apelacji

Art. 449. Rozpoznanie sprawy przez sąD odwoławczy na rozprawie lub posiedzeniu

Art. 449a. Zwrot sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku

Art. 450. Udział stron w rozprawie apelacyjnej

Art. 451. Sprowadzenie na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolnośCI

Art. 452. Oddalenie wniosku dowodowego przez sąD odwoławczy

Art. 453. Przebieg postępowania przed sądem odwoławczym

Art. 454. Zakaz orzekania przez sąD odwoławczy na niekorzyść oskarżonego

Art. 455. Poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąD odwoławczy

Art. 455a. Niedopuszczalność uchylenia wyroku

Art. 456. Wyroki sądu odwoławczego

Art. 457. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego

Art. 458. Postępowanie przed sądem odwoławczym

Rozdział 50. Zażalenie I sprzeciw

Art. 459. Zażalenia na postanowienia sądu

Art. 460. Termin do wniesienia zażalenia lub sprzeciwu

Art. 461. Zawiadamianie o zażaleniu lub sprzeciwie I doręczanie odpisów

Art. 462. Wniesienie zażalenia a wykonanie zaskarżonego postanowienia

Art. 463. Uwzględnienie zażalenia przez sąD który wydał postanowienie lub przekazanie zażalenia właściwemu sądowi

Art. 464. Udział stron w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie

Art. 465. Odpowiednie stosowanie przepisów do zażaleń na postanowienia prokuratora

Art. 466. Sprzeciwy I zażalenia na postanowienia

Art. 467. Zażalenie na czynnośCI lub ich zaniechanie

Dział X. Postępowania szczególne

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 485. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Art. 487. Elementy aktu oskarżenia

Art. 488. CzynnośCI policji w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 489. Posiedzenie pojednawcze, postępowanie mediacyjne

Art. 490. Przebieg posiedzenia pojednawczego, protokół z posiedzenia

Art. 491. Niestawiennictwo strony na posiedzenie pojednawcze

Art. 492. Pojednanie się stron

Art. 493. Zakres pojednania się stron

Art. 494. Ugoda

Art. 495. Skierowanie sprawy na rozprawę główną

Art. 496. Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia

Art. 497. Wzajemny akt oskarżenia

Art. 498. Niedopuszczalność oskarżenia wzajemnego

Art. 499. Odpowiednie stosowanie przepisów o pojednaniu I ugodzie

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe

Art. 500. Postępowanie nakazowe

Art. 501. Niedopuszczalność wydania wyroku nakazowego

Art. 502. Kary I środki karne orzekane wyrokiem nakazowym

Art. 504. Elementy wyroku nakazowego

Art. 505. Doręczenie odpisu wyroku nakazowego

Art. 506. Sprzeciw od wyroku nakazowego

Art. 507. Prawomocność wyroku nakazowego

Rozdział 54. (uchylony)

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone

Art. 517a. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Art. 517b. Postępowanie przyspieszone

Art. 517c. Ograniczenie dochodzenia, obowiązek pouczenia podejrzanego

Art. 517d. Wniosek policji o rozpoznanie sprawy

Art. 517e. Doręczenie odpisu wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym

Art. 517ea. Składanie wniosków oraz oświadczeń do protokołu

Art. 517f. Przerwa w rozprawie

Art. 517g. Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym lub jej przekazania prokuratorowi

Art. 517ga. Skutek przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania

Art. 517h. Terminy do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, sporządzenia uzasadnienia I wniesienia apelacji

Art. 517i. Przekazanie sprawy po rozpoznaniu środka odwoławczego

Art. 517j. Dyżury adwokatów I radców prawnych

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Rozdział 55. Kasacja

Art. 518. Odesłanie do przepisów o środkach odwoławczych

Art. 519. Kasacja

Art. 520. Prawo wniesienia kasacji

Art. 521. Inne podmioty uprawnione do wniesienia kasacji od orzeczenia

Art. 522. Ograniczenia podmiotowe I przedmiotowe w zakresie wnoszenia kasacji

Art. 523. Zakres kasacji

Art. 524. Termin do wniesienia kasacji

Art. 525. Tryb wnoszenia kasacji

Art. 526. Wymogi formalne kasacji

Art. 527. Obowiązek opłaty kasacji

Art. 528. Niedopuszczalność środka odwoławczego

Art. 529. Kasacja na korzyść oskarżonego

Art. 530. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia kasacji

Art. 531. Pozostawienie kasacji bez rozpoznania

Art. 532. Wstrzymanie wykonania orzeczenia w razie wniesienia kasacji

Art. 533. Stosowanie środka zapobiegawczego w razie kasacji wniesionej na niekorzyść oskarżonego

Art. 534. Skład orzekający sądu najwyższego

Art. 535. Rozprawa I posiedzenie w sprawie kasacji

Art. 536. Granice rozpoznania kasacji

Art. 537. Rodzaje orzeczeń w postępowaniu kasacyjnym

Art. 537a. Niedopuszczalność uchylenia wyroku sądu odwoławczego

Art. 538. Uchylenie wyroku w postępowaniu kasacyjnym

Art. 539. Niedopuszczalność kasacji od orzeczenia kasacyjnego

Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

Art. 539a. Dopuszczalność skargi na wyrok sądu odwoławczego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania

Art. 539b. Termin I skutki wniesienia skargi

Art. 539c. Odpisy skargi dla stron

Art. 539d. Orzekanie sądu najwyższego w przedmiocie środka zapobiegawczego

Art. 539e. Rozstrzygnięcie sądu najwyższego w przedmiocie skargi

Art. 539f. Odpowiednie stosowanie do skargi przepisów ustawy

Rozdział 56. Wznowienie postępowania

Art. 540. Przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania

Art. 540a. Przesłanki fakultatywnego wznowienia postępowania

Art. 540b. Wznowienie postępowania na skutek wadliwego zawiadomienia

Art. 541. Ustalenie przestępstwa bęDącego podstawą wznowienia

Art. 542. Zasady wznowienia postępowania

Art. 544. Właściwość sądu w sprawach o wznowienie postępowania

Art. 545. Postępowanie o wznowienie postępowania

Art. 546. Udział stron w czynnościach sprawdzających

Art. 547. Rodzaje orzeczeń w postępowaniu o wznowienie

Art. 548. Przesłanki wyznaczenia w postępowaniu wznowionym obrońcy z urzędu

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Art. 549. Inicjatywa podjęcia postępowania warunkowo umorzonego

Art. 550. Postępowanie w sprawie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego

Art. 551. Postępowanie po podjęciu postępowania warunkowo umorzonego

Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Art. 552. Odszkodowanie I zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Art. 553. Wyłączenie prawa do roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Art. 553a. Ustalanie wysokośCI odszkodowania

Art. 554. Postępowanie w sprawach o odszkodowanie I zadośćuczynienie od skarbu państwa

Art. 555. Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie I zadośćuczynienie

Art. 556. Prawo do odszkodowania w razie śmierci oskarżonego

Art. 557. Roszczenie zwrotne skarbu państwa

Art. 558. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Rozdział 59. Ułaskawienie

Art. 560. Podmioty uprawnione do wniesienia prośby o ułaskawienie

Art. 561. Postępowanie w sprawach o ułaskawienie

Art. 562. Skład sądu w sprawach o ułaskawienie

Art. 563. Rozpoznawanie prośby o ułaskawienie

Art. 564. Postępowanie w sprawach o ułaskawienie

Art. 565. Przedstawienie prośby o ułaskawienie prezydentowi rp

Art. 566. Pozostawienie ponownej prośby o ułaskawienie bez rozpoznania

Art. 567. Uprawnienia prokuratora generalnego w postępowaniu o ułaskawienie

Art. 568. Wstrzymanie wykonania kary lub zarządzenie przerwy w jej wykonaniu do czasu zakończenia postępowania o ułaskawienie

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej

Art. 568a. Orzekanie kary łącznej

Art. 569. Właściwość sądu w sprawie wydania wyroku łącznego

Art. 570. Inicjatywa w zakresie wydania wyroku łącznego

Art. 571. Opinia o skazanym I informacje z zakładów karnych

Art. 572. Przesłanki umorzenia postępowania w sprawie wydania wyroku łącznego

Art. 573. Tryb wydania wyroku łącznego

Art. 574. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Art. 575. Nowy wyrok łączny

Art. 576. Wykonanie kary orzeczonej wyrokiem łącznym

Art. 577. Elementy wyroku łącznego

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków MIędzynarodowych

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych I urzęDów konsularnych państw obcych

Art. 578. Immunitet dyplomatyczny

Art. 579. Immunitet konsularny

Art. 580. Wyłączenie stosowania przepisów o immunitetach

Art. 581. Immunitet dyplomatyczny a występowanie w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza

Art. 582. Immunitet dyplomatyczny a występowanie w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza

Art. 583. Przeszukanie pomieszczeń przedstawicielstwa dyplomatycznego lub pomieszczeń konsularnych

Art. 584. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów dotyczących immunitetu

Rozdział 62. Pomoc prawna I doręczenia w sprawach karnych

Art. 585. Zakres pomocy prawnej

Art. 586. Doręczanie pism I przesłuchiwanie obywatela polskiego przebywającego za granicą

Art. 587. Odczytywanie protokołów czynnośCI dokonanych przez organy państw obcych

Art. 588. Pomoc prawna na wniosek sąDów I prokuratorów państw obcych

Art. 589. Ochrona prawna wezwanego z zagranicy świadka lub biegłego nie bęDącego obywatelem polskim

Art. 589a. Umieszczenie w zakładzie karnym lub areszcie osoby pozbawionej wolnośCI za granicą, czasowo wydanej organom rp

Art. 589b. Wspólny zespół śledczy

Art. 589c. Powołanie zespołu polskiego do wspólnego zespołu śledczego

Art. 589d. Delegowanie do zespołu śledczego

Art. 589e. Wykorzystywanie informacji uzyskanych przez członka zespołu śledczego

Art. 589f. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez członka zespołu śledczego

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia

Art. 589g. Wystąpienie do państwa ue o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów

Art. 589h. Zwrot wydanych dowodów państwu wykonania postanowienia

Art. 589i. Zawiadomienie państwa ue o uchyleniu postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia

Art. 589j. Zażalenie na postanowienie w sprawie wystąpienie do państwa ue o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów

Art. 589k. Zwrot równowartośCI wypłaconego odszkodowania za szkodę w związku z wykonaniem postanowienia

Art. 589ka. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wystąpień do państw ue, w których nie ma zastosowania europejski nakaz dochodzeniowy

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia

Art. 589l. Wykonanie orzeczenia organu państwa ue o zatrzymaniu dowodów lub zajęciu mienia

Art. 589m. Przesłanki odmowy wykonania orzeczenia organu państwa ue o zatrzymaniu dowodów I zabezpieczeniu mienia

Art. 589n. Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczenia mienia

Art. 589o. Przesłanki wstrzymania wykonania postanowienia o wykonaniu orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia

Art. 589p. Zawiadomienie o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczenia mienia

Art. 589r. Szczególny tryb postępowania lub szczególna forma wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia

Art. 589s. Terminy zatrzymania dowodów I zajęcia mienia

Art. 589u. Wystąpienie do organu państwa eu o zwrot równowartośCI wypłaconego przez skarb państwa odszkodowania

Art. 589v. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do orzeczeń organów państw ue, w których nie ma zastosowania europejski nakaz dochodzeniowy

Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o przeprowadzenie czynnośCI dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Art. 589w. Europejski nakaz dochodzeniowy (end)

Art. 589x. Niedopuszczalność wydania end

Art. 589y. Zakres danych w end

Art. 589z. End dotyczący czasowego wydania osoby pozbawionej wolnośCI

Art. 589za. żądanie organu wydającego end udziału jego przedstawiciela przy przeprowadzeniu dowodu

Art. 589zb. Przekazywanie end

Art. 589zc. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania end

Art. 589zd. Powiadomienie o zamiarze kontroli I utrwalaniu treśCI rozmów telefonicznych

Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o przeprowadzenie czynnośCI dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Art. 589ze. Postanowienie w przedmiocie wykonania end

Art. 589zf. Czasowe wydanie do rp na podstawie end osoby pozbawionej wolnośCI w celu przeprowadzenia czynnośCI dochodzeniowe

Art. 589zg. Termin orzekania w przedmiocie wykonania end

Art. 589zh. Termin przeprowadzenia dowodu, którego dotyczy end

Art. 589zi. Zasady wykonywania end

Art. 589zj. Odmowa wykonania end

Art. 589zk. Odroczenie wykonania end

Art. 589zl. Potwierdzenie otrzymania end

Art. 589zm. Obowiązek niezwłocznego informowania organu wydającego end

Art. 589zn. Konsultacje z organem wydającym end

Art. 589zo. Obecność przedstawiciela organu wydającego end przy wykonywania czynnośCI, których dotyczy end

Art. 589zp. Przekazanie dowodów uzyskanych w związku z wykonaniem end

Art. 589zq. Orzekanie w przedmiocie wykonania end wydanym w celu zabezpieczenia śladów I dowodów

Art. 589zr. Ponoszenie kosztów wykonania end

Art. 589zs. Zezwolenie na przewóz przez terytorium rp osoby pozbawionej wolnośCI czasowo wydanej

Art. 589zt. Informacja w przedmiocie dopuszczalnośCI kontroli I utrwalania treśCI rozmów telefonicznych

Rozdział 63. Przejęcie I przekazanie ścigania karnego

Art. 590. Przejęcie ścigania karnego

Art. 591. Przejęcie ścigania karnego

Art. 592. Zbieg postępowań karnych w rp I w państwie obcym

Art. 592a. Wniosek o udzielenie informacji o postępowaniu

Art. 592b. Udzielenie organowi państwa ue informacji o postępowaniu karnym

Art. 592c. Konsultacje z organami państw ue w razie zbiegu przestępstw

Art. 592d. Wniosek do eurojust o rozstrzygnięcie w sprawie właściwośCI

Art. 592e. Zawiadomienie organu państwa ue o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania karnego

Art. 592f. Wystąpienia I konsultacje a czynnośCI postępowania karnego

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów

Art. 593. Podmioty uprawnione do zgłaszania w postępowaniu karnym wniosków do państw obcych

Art. 594. Załączniki do wniosków zgłaszanych w postępowaniu karnym do państw obcych

Art. 595. Uprawnienia sądu lub prokuratora w wypadkach nie cierpiących zwłoki

Art. 596. Wymóg uzyskania zgody państwa wydającego osobę

Art. 597. Zmiana orzeczenia w razie zastrzeżenia państwa wydającego osobę

Art. 598. Bieg terminów tymczasowego aresztowania w stosunku do osoby wydanej lub zatrzymanej za granicą

Art. 599. Wyłączenie ograniczeń wobec osoby wydanej przez państwo obce

Art. 600. Przekazanie odpisu prawomocnego orzeczenia wobec osoby wydanej przez państwo obce

Art. 601. Obowiązek zwrotu przekazanych przez państwo obce przedmiotów I dowodów rzeczowych

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych

Art. 602. CzynnośCI prokuratora w razie wniosku państwa obcego o wydanie osoby ściganej

Art. 603. Postanowienie w przedmiocie wniosku państwa obcego o wydanie osoby ściganej

Art. 603a. Skutek wniosku obcego państwa o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Art. 604. Negatywne przesłanki wydania osoby na wniosek państwa obcego

Art. 605. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu osoby podlegającej wydaniu

Art. 605a. Zatrzymanie na podstawie informacji o poszukiwaniu w bazie danych MIędzynarodowej organizacji policji kryminalnej lub systemie informacyjnym schengen

Art. 606. Zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez terytorium rp

Art. 607. Rozstrzygania wniosków państwa obcego o wydanie przedmiotów

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607a. Europejski nakaz aresztowania

Art. 607b. Niedopuszczalność wydania europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607c. Elementy I forma europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607d. Wniosek o wszczęcie poszukiwań MIędzynarodowych osoby ściganej

Art. 607e. ściganie I wykonywanie kar wobec osoby przekazanej

Art. 607f. Zaliczenie na poczet kary pozbawienia wolnośCI okresu faktycznego pozbawienia wolnośCI w państwie wykonania europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607g. Przesłanie orzeczenia lub zawiadomienie o wykonaniu środka do organu państwa wykonania nakazu

Art. 607h. Wystąpienie do organu państwa wykonania nakazu o zajęcie I przekazanie dowodów I przedmiotów

Art. 607i. Dalsze przekazanie osoby przekazanej

Art. 607j. Przekazanie skazanego do państwa wykonania nakazu w celu wykonania orzeczonej kary lub innego środka

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607k. CzynnośCI organów przed przekazaniem osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania

Art. 607l. Tryb przekazania I tymczasowego aresztowania osoby ściganej nakazem europejskim

Art. 607m. Postanowienie w przedmiocie przekazania osoby ściganej europejskim nakazem

Art. 607n. Przekazanie osoby ściganej państwu wydania nakazu europejskiego

Art. 607o. Odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu osoby

Art. 607p. Przesłanki obligatoryjnej odmowy wykonania nakazu europejskiego

Art. 607r. Przesłanki fakultatywnej odmowy wykonania nakazu europejskiego

Art. 607s. Inne przesłanki odmowy wykonania nakazu europejskiego

Art. 607t. Przekazanie obywatela polskiego lub osoby korzystającej w polsce z prawa azylu

Art. 607u. Obowiązek pouczenia osoby ściganej o prawie żądania odpisu orzeczenia

Art. 607w. Wykonanie nakazu europejskiego w wypadku czynu nie bęDącego przestępstwem według prawa polskiego

Art. 607wa. Zajęcie I przekazanie przedmiotów na wniosek państwa wydania nakazu europejskiego

Art. 607x. łączne rozpoznanie nakazów europejskich

Art. 607y. Nakaz europejski I wniosek o wydanie państwu obcemu dotyczące tej samej osoby

Art. 607z. Wezwanie do uzupełnienia nakazu europejskiego

Art. 607za. Rozpatrywanie wniosku o ściganie kub wykonanie kar pozbawienia wolnośCI

Art. 607zb. Zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez terytorium rp

Art. 607zc. Tryb postępowania przy stwierdzeniu niewłaściwośCI sądu do rozpoznania sprawy z nakazu europejskiego

Rozdział 65c wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

Art. 607zd. Wniosek o wykonanie przez państwo ue środka zapobiegawczego

Art. 607ze. Wykonywanie środka zapobiegawczego do chwili otrzymania informacji o przejęciu wykonania orzeczenia

Art. 607zf. Zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu środka zapobiegawczego albo zmianie nałożonych obowiązków

Art. 607zg. Zażalenie na postanowienie w sprawie wystąpienia do organu państwa wykonania orzeczenia

Rozdział 65d wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orze

Art. 607zh. Wykonanie wydanego w toku postępowania karnego orzeczenia organu państwa ue

Art. 607zi. Wezwanie państwa wydania orzeczenie do uzupełnienia informacji

Art. 607zj. Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia wydanego w toku postępowania karnego prowadzonego przez państwo ue

Art. 607zk. Odmowa wykonania orzeczenia wydanego w toku postępowania karnego prowadzonego przez państwo ue

Art. 607zl. Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania orzeczenia

Art. 607zm. Zawiadomienie państwa wydania orzeczenia o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia

Art. 607zn. Ponoszenie kosztów wykonania wydanego w toku postępowania karnego orzeczenia organu państwa ue

Rozdział 66. Przejęcie I przekazanie orzeczeń do wykonania

Art. 608. Wniosek o przejęcie skazanego obywatela polskiego

Art. 609. Przejęcie do wykonania orzeczonych przez organ obcego państwa kar

Art. 610. Przejęcie lub przekazanie cudzoziemca

Art. 610a. Porozumienie w sprawie podziału kwot lub przedmiotów z wykonania orzeczenia w sprawie grzywny lub orzeczenia przepadku

Art. 611. Właściwość sądu w sprawach o przejęcie lub przekazanie skazanego

Art. 611a. Postępowanie w sprawach dopuszczalnośCI przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania

Art. 611b. Negatywne przesłanki przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania

Art. 611c. CzynnośCI sądu po przejęciu orzeczenia do wykonania

Art. 611d. Wystąpienie o zabezpieczenia przedmiotów lub mienia I wykonanie orzeczenia państwa obcego

Art. 611e. Opuszczenie przez skazanego terytorium państwa skazania

Art. 611f. Przejęcie lub przekazania do wykonania orzeczeń o karach pieniężnych

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

Art. 611fa. Wystąpienie do państwa ue o wykonanie orzeczenia sądu polskiego nakładającego obowiązki pieniężne

Art. 611fb. Podział kwot z egzekucji orzeczeń nakładających obowiązki pieniężne

Art. 611fc. Zawieszenie I umorzenie wykonania orzeczeń nakładających obowiązki pieniężne

Art. 611fd. Zawiadomienie o niemożnośCI wykonania orzeczenia nakładającego obowiązki pieniężne

Art. 611fe. Postępowanie w sprawie wystąpienia o wykonanie orzeczenia nakładającego obowiązki pieniężne

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Art. 611ff. Wykonanie orzeczenia państwa ue o karach o charakterze pieniężnym

Art. 611fg. Odmowa wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Art. 611fh. Posiedzenie w sprawie wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Art. 611fi. Porozumienie w sprawie podziału kwot z wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Art. 611fj. Wezwanie do potwierdzenia dokonania wpłaty kary o charakterze pieniężnym

Art. 611fk. Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego

Art. 611fl. OkolicznośCI wymagające powiadomienia państwa wydania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Art. 611fm. Ponoszenie kosztów wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Art. 611fn. Wystąpienie do państwa ue o wykonanie orzeczenia o przepadku

Art. 611fo. Wezwanie organu państwa wykonania orzeczenia o przekazanie pieniędzy lub mienia

Art. 611fp. Wystąpienie o wykonanie orzeczenia o przepadku a postępowanie wykonawcze

Art. 611fr. OkolicznośCI wymagające zawiadomienia organu wydania orzeczenia o przepadku

Art. 611fs. Posiedzenie w sprawie wystąpienia do państwa wykonania orzeczenia

Art. 611ft. Odpowiedzialność za szkodę w związku z wykonaniem orzeczenia o przepadku

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Art. 611fu. Właściwość organu w sprawie wykonania orzeczenia o przepadku

Art. 611fw. Odmowa wykonania orzeczenia przepadku korzyśCI majątkowej

Art. 611fx. Posiedzenie w sprawie wykonania orzeczenia przepadku korzyśCI majątkowej

Art. 611fy. Zawieszenie postępowania w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku korzyśCI majątkowej

Art. 611fz. łączne orzekanie w przedmiocie wykonania orzeczenia o przepadku

Art. 611fza. Wezwanie do potwierdzenia wykonania orzeczenia o przepadku

Art. 611fzb. Postępowanie z pieniędzmi lub mieniem uzyskanymi z tytułu wykonania orzeczenia o przepadku

Art. 611fzc. Umorzenie postępowania wykonawczego w przedmiocie orzeczenia przekazanego do wykonania

Art. 611fzd. Obowiązek powiadomienia o postanowieniu w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku

Art. 611fze. Ponoszenie kosztów wykonania orzeczenia o przepadku

Rozdział 66e. Współpraca z MIędzynarodowym trybunałem karnym

Art. 611g. Wniosek o współpracę MIędzynarodowego trybunału karnego

Art. 611h. Wykonanie wniosku trybunału o dostarczenie osoby

Art. 611i. Nieprzewidziane Lądowanie na terytorium rp osoby dostarczanej trybunałowi

Art. 611j. Wykonanie wniosku trybunału o tymczasowe aresztowanie lub o aresztowanie I dostarczenie osoby

Art. 611k. żądanie od trybunału dodatkowych informacji I protokołu

Art. 611l. Zgoda na dostarczenie trybunałowi osoby wydanej lub przekazanej innemu państwu

Art. 611m. Sprzeczność żądanej pomocy prawnej z porządkiem prawnym rp

Art. 611n. Przesłanki odmowy udzielenia trybunałowi pomocy prawnej

Art. 611o. Udzielenie trybunałowi pomocy prawnej zagrażające bezpieczeństwu rp

Art. 611p. Obowiązek uzyskania zgody na udostępnienie trybunałowi dokumentu lub dowodu

Art. 611r. Podmioty uprawnione do obecnośCI przy wykonywaniu czynnośCI na żądanie trybunału

Art. 611s. Uprawnienie do dokonywania ustaleń z trybunałem

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611t. Wystąpienie do organu państwa ue o wykonanie kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611ta. Zgoda na przekazanie orzeczenia do wykonania, opinia w przedmiocie przekazania orzeczenia

Art. 611tb. Rozpoznanie sprawy wystąpienia o wykonanie orzeczenia

Art. 611tc. Przekazanie informacji o treśCI prawa obcego w zakresie warunkowego zwolnienia

Art. 611td. Postępowanie wykonawcze w razie odbywania przez skazanego kary w państwie wykonania orzeczenia

Art. 611te. Zawiadomienie organu państwa wykonania orzeczenia o uchyleniu orzeczenia

Art. 611tf. Przekazanie skazanego przebywającego na terytorium rp

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611tg. Wykonanie w rp orzeczonej przez organ państwa ue kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611th. Właściwość sądu w sprawach wykonania w rp orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611ti. Rozpoznanie sprawy wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611tj. Postanowienie w w przedmiocie wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611tk. Przesłanki odmowy wykonania orzeczenia o karze pozbawienia wolnośCI

Art. 611tl. Orzeczenie o wykonaniu kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611tm. Postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolnośCI

Art. 611tn. Umorzenie postępowania wykonawczego orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia

Art. 611to. Tymczasowe aresztowanie skazanego znajdującego się na terytorium rp

Art. 611tp. Zezwolenie na przewóz sprawcy przez terytorium rp

Art. 611tr. Obowiązek zawiadomienia organu państwa wydania orzeczenia

Art. 611ts. Ponoszenie kosztów wykonania orzeczenia dotyczącego kary pozbawienia wolnośCI

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolnośCI z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolnośCI, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego

Art. 611u. Wystąpienie do organu państwa ue o wykonanie orzeczenia sądu polskiego

Art. 611ua. Postępowanie wykonawcze w razie wystąpienie o wykonanie orzeczenia sądu polskiego

Art. 611ub. Obowiązek zawiadomienia organu państwa wykonania orzeczenia

Art. 611uc. Posiedzenie w sprawie wystąpienia do organu państwa wykonania orzeczenia

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie

Art. 611ud. Właściwość sądu w sprawie wykonania niektórych orzeczeń organu państwa ue

Art. 611ue. Rozpoznanie sprawy wykonania niektórych orzeczeń organu państwa ue

Art. 611uf. Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia organu państwa ue

Art. 611ug. Odmowa wykonania orzeczenia organu państwa ue

Art. 611uh. Umorzenie postępowania wykonawczego dotyczącego orzeczenia organu państwa ue

Art. 611ui. Obowiązek zawiadomienia organu państwa wydania orzeczenia

Art. 611uj. Ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem orzeczenia organu państwa ue

Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Art. 611w. Europejski nakaz ochrony

Art. 611wa. Europejski nakaz ochrony a wykonanie orzeczonego środka lub obowiązku

Art. 611wb. Zawiadomienie o uchyleniu środka lub obowiązku

Art. 611wc. Niezaskarżalność postanowienia w przedmiocie europejskiego nakazu ochrony

Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Art. 611wd. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Art. 611we. Wezwanie do sunięcia braków europejskiego nakazu ochrony

Art. 611wf. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu ochrony

Art. 611wg. Odmowa wykonania europejskiego nakazu ochrony

Art. 611wh. Zaprzestanie wykonywania europejskiego nakazu ochrony

Art. 611wi. Obowiązki informacyjne wobec państwa wydania nakazu ochrony

Art. 611wj. Finansowanie wykonania nakazu ochrony

Rozdział 67. Przepisy końcowe

Art. 612. Zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu lub zatrzymaniu obywatela państwa obcego

Art. 613. Tryb porozumiewania się sąDów I prokuratorów z organami obcego państwa

Art. 614. Pokrywanie wydatków poniesionych przez państwo obce

Art. 615. Pierwszeństwo umowy I zasada wzajemnośCI

Art. 615a. Współpraca MIędzy sądami, prokuratorami I innymi organami procesowymi a prokuraturą europejską

Dział XIV. Koszty procesu

Rozdział 68. Przepisy ogólne

Art. 616. Koszty procesu

Art. 617. Opłaty

Art. 618. Wydatki skarbu państwa w postępowaniu karnym

Art. 618a. Zwrot kosztów podróży świadka

Art. 618b. Zwrot zarobku lub dochodu utraconego przez świadka

Art. 618c. NależnośCI świadka w związku ze stawiennictwem

Art. 618d. Odpowiednie stosowanie przepisów do osoby towarzyszącej świadkowi

Art. 618e. Wyłączenie stosowania przepisów o należnościach świadka

Art. 618f. Wynagrodzenie I zwrot wydatków biegłych I specjalistów

Art. 618fa. Wypłata biegłemu kwoty pieniężnej na poczet jego wynagrodzenia

Art. 618g. Odpowiednie stosowanie przepisów do biegłego, tłumacza I specjalisty

Art. 618h. Zwrot utraconego przez biegłego, tłumacza lub specjalistę zarobku lub dochodu

Art. 618i. Zasady wypłaty należnośCI biegłego, tłumacza lub specjalisty

Art. 618j. NależnośCI strony w związku z jej udziałem w postępowaniu

Art. 618k. Wniosek o przyznanie należnośCI

Art. 618l. Ustalanie I przyznawanie należnośCI świadków, biegłych, tłumaczy I specjalistów

Art. 619. Tymczasowe pokrywani wydatków przez skarb państwa

Art. 620. Wykładanie wydatków związanych z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika

Art. 621. Zryczałtowane wydatki w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 622. Zwrot uiszczonych przez oskarżyciela prywatnego zryczałtowanych wydatków

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych

Art. 623. Przesłanki obligatoryjnego zwolnienia od wyłożenia kosztów

Art. 624. Przesłanki fakultatywnego zwolnienia od kosztów sądowych

Art. 625. Koszty sądowe w postępowaniu dotyczącym żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu

Art. 626. Określenie kosztów procesu

Art. 626a. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów

Art. 627. Koszty I wydatki zasądzane od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego

Art. 628. Koszty I wydatki zasądzane od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 629. Koszty w razie umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania

Art. 630. Wydatki ponoszone przez skarb państwa w sprawach z oskarżenia publicznego

Art. 631. Przesłanki częściowego zasądzenia kosztów w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 632. Koszty procesu w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania

Art. 632a. Pokrywanie kosztów w razie umorzenia postępowania przez oskarżonego lub skarb państwa

Art. 632b. Zwrot należnośCI z tytułu ustanowienia pełnomocnika

Art. 633. Koszty procesu przy wielośCI stron

Art. 634. Koszty procesu za postępowanie odwoławcze

Art. 635. Koszty postępowania odwoławczego w razie zmiany orzeczenia na niekorzyść oskarżonego

Art. 636. Koszty w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego

Art. 637. Ponoszenie kosztów w razie pozostawienia środka odwoławczego bez rozpoznania

Art. 637a. Koszty postępowania kasacyjnego

Art. 638. Ponoszenie kosztów rozpoznania kasacji

Art. 639. Koszty w sprawach o wznowienie postępowania

Art. 640. Koszty w sprawach z oskarżenia publicznego, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy

Art. 641. Przedawnienie prawa do zasądzonych kosztów procesu

Rozdział 71. (uchylony)

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sąDów wojskowych

Rozdział 72. Przepisy ogólne

Art. 646. Postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sąDów wojskowych

Art. 647. Katalog spraw podlegających orzecznictwu sąDów wojskowych

Art. 648. Zakres spraw podlegających orzecznictwu sąDów wojskowych

Art. 649. Właściwość wyłączna sądu wojskowego

Art. 650. Przesłanki łącznego rozpoznania sprawy

Art. 651. Właściwość miejscowa sądu wojskowego

Art. 652. Rodzaje sąDów wojskowych

Art. 653. Wojskowy sąD garnizonowy

Art. 654. Wojskowy sąD okręgowy

Art. 655. Właściwość sądu najwyższego

Art. 656. Właściwość sądu wojskowego w sprawie kilku oskarżonych

Art. 657. Uprawnienia procesowe prokuratorów wojskowych

Art. 658. ściganie na wniosek dowódcy jednostki wojskowej

Art. 659. Uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej

Art. 660. Wszczęcie postępowania o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej bez tego wniosku

Art. 661. ściganie przestępstw z oskarżenia prywatnego

Art. 662. Dane osobopoznawcze o oskarżonym żołnierzu

Rozdział 73. środki przymusu I postępowanie przygotowawcze

Art. 664. Prawo zatrzymania osoby podejrzanej podlegającej właściwośCI sąDów wojskowych

Art. 665. Obowiązek zawiadomienia o zatrzymaniu żołnierza lub pracownika wojska

Art. 666. Dodatkowe przesłanki tymczasowego aresztowania żołnierza

Art. 667. Zebranie danych o żołnierzu w postępowaniu przygotowawczym

Art. 668. śledztwo

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem

Art. 669. ławnicy w sądzie wojskowym

Art. 671. Udział obrońcy w postępowaniu przed sądem wojskowym

Art. 672. Uzasadnianie wyroków przez sądy wojskowe

Art. 673. Skład sądu wojskowego orzekającego w kwestii wznowienia postępowania

Rozdział 75. (uchylony)

Art. 682. Uchylony