Kodeks postępowania karnego
Dział I. Przepisy wstępne

Art. 1. Zakres obowiązywania ustawy - Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się...

Art. 2. Cele postępowania karnego - § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie...

Art. 3. Zasada udziału społeczeństwa w postępowaniu - W granicach określonych w ustawie postępowanie karne odbywa się z...

Art. 4. Zasada obiektywizmu - Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności...

Art. 5. Zasada domniemania niewinnośCI - § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego...

Art. 6. Zasada prawa do obrony - Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania...

Art. 7. Zasada swobodnej oceny dowodów - Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów,...

Art. 8. Zasada samodzielnośCI jurysdykcyjnej - § 1. Sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne...

Art. 9. Działanie organów procesowych z urzędu - § 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z...

Art. 10. Zasada legalizmu - § 1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do...

Art. 11. Umorzenie absorpcyjne, zawieszenie postępowania - § 1. Postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia...

Art. 12. Wniosek o ściganie - § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie...

Art. 13. Zezwolenie na ściganie - Uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie, należy do...

Art. 14. Wszczęcie postępowania sądowego - § 1. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela...

Art. 15. Obowiązki policji I innych podmiotów w zakresie postępowania karnego - § 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego...

Art. 16. Pouczanie I informowanie uczestników postępowania - § 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników...

Art. 17. Negatywne przesłanki procesowe - § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:...

Art. 18. Czyn stanowiący wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne - § 1. Jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie, prokurator odmawiając wszczęcia...

Art. 19. Zawiadomienie o uchybieniach w działaniu instytucji - § 1. W razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia...

Art. 20. Naruszenie obowiązków procesowych przez obrońCę, pełnomocnika lub prowadzącego postępowanie - § 1. W razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika...

Art. 21. Zawiadomienie o wszczęciu I o ukończeniu postępowania - § 1. O wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z...

Art. 22. Zawieszenie postępowania - § 1. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a...

Art. 23. Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego - W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu...

Art. 23a. Postępowanie mediacyjne - § 1. Sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym...