Kodeks postępowania karnego
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art. 365. Zasada ustnośCI rozprawy - Rozprawa odbywa się ustnie.

Art. 366. Zadania przewodniczącego składu orzekającego - § 1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym...

Art. 367. Obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się - § 1. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej...

Art. 368. Rozstrzyganie o wnioskach dowodowych stron - § 1. O przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna...

Art. 368a. Wniosek oskarżonego o umorzenie postępowania sprawie, w której akt oskarżenia pochodzi od oskarżyciela posiłkowego - § 1. Jeżeli w toku rozprawy głównej w sprawie, w...

Art. 369. Kolejność przeprowadzania dowodów - Dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę możności przeprowadzone...

Art. 370. Kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym - § 1. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie...

Art. 371. Zapobieganie porozumiewaniu się świadków - § 1. Przy przesłuchaniu świadka nie powinni być obecni świadkowie,...

Art. 372. Uprawnienie do wydawania zarządzeń dla utrzymania spokoju I porządku na sali sądowej - Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej...

Art. 373. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego - Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej przysługuje odwołanie do...

Art. 374. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej - § 1. Oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie. Przewodniczący...

Art. 375. Wydalenie oskarżonego z sali rozprawy - § 1. Jeżeli oskarżony pomimo upomnienia go przez przewodniczącego zachowuje...

Art. 376. Opuszczenie bez zezwolenia sali rozprawy lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego - § 1. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa,...

Art. 377. Zawiniona przez oskarżonego niezdolność do udziału w rozprawie lub posiedzeniu - § 1. Jeżeli oskarżony wprawił się ze swej winy w...

Art. 378. Wypowiedzenie stosunku obrończego - § 1. Jeżeli w sprawie, w której oskarżony musi mieć...

Art. 378a. Prowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecnośCI oskarżonego lub obrońcy - § 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na...

Art. 379. Obowiązek zachowania na sali rozpraw pozycji stojącej - § 1. Gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza,...

Art. 380. Odpowiednie stosowanie do innych podmiotów przepisów o oskarżonym - Przepisy dotyczące oskarżonego stosuje się odpowiednio do osoby, której prokurator...