Kodeks postępowania karnego
Rozdział 48. Przepisy ogólne

Art. 425. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji - § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek...

Art. 426. Zasada dwuinstancyjnośCI postępowania I wewnętrzny tryb odwoławczy - § 1. Od orzeczeń sądu odwoławczego oraz od orzeczeń wydanych...

Art. 427. Wymogi formalne środka odwoławczego - § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie,...

Art. 428. Tryb wnoszenia I forma środka odwoławczego - § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu,...

Art. 429. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego - § 1. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego,...

Art. 430. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania - § 1. Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy,...

Art. 431. Cofnięcie środka odwoławczego - § 1. Środek odwoławczy można cofnąć. § 2. Oskarżony może...

Art. 432. Skutek cofnięcia środka odwoławczego - Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że...

Art. 433. Granice rozpoznawania sprawy przez sąD odwoławczy - § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a...

Art. 434. Zakaz orzekania przez sąD odwoławczy na niekorzyść oskarżonego - § 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego jedynie:...

Art. 435. Wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego - Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby...

Art. 436. Ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego - Sąd może ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień,...

Art. 437. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego - § 1. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu...

Art. 438. Względne przyczyny odwoławcze - Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy...

Art. 439. Bezwzględne przyczyny odwoławcze - § 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz...

Art. 439a. Orzeczenie w sprawie o wykroczenie wydane w postępowaniu karnym - Orzeczenia w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego...

Art. 440. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia - Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono...

Art. 441. Przekazanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia sądowi najwyższemu - § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie...

Art. 442. Ponowne rozpoznanie sprawy - § 1. Sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, orzeka...

Art. 443. Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w razie ponownego rozpoznania sprawy - W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym...

Art. 443a. Zaskarżanie uzasadnienia orzeczenia - § 1. Do zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy...