Kodeks postępowania karnego
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone

Art. 517a. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym - § 1. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu...

Art. 517b. Postępowanie przyspieszone - § 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy, w...

Art. 517c. Ograniczenie dochodzenia, obowiązek pouczenia podejrzanego - § 1. Dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania osoby podejrzanej w...

Art. 517d. Wniosek policji o rozpoznanie sprawy - § 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem...

Art. 517e. Doręczenie odpisu wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym - § 1. Odpis wniosku o rozpoznanie sprawy prezes sądu lub...

Art. 517ea. Składanie wniosków oraz oświadczeń do protokołu - § 1. W wypadku określonym w art. 517b postępowanie przyspieszone...

Art. 517f. Przerwa w rozprawie - § 1. Postępowanie przyspieszone prowadzi się również w razie potrzeby...

Art. 517g. Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym lub jej przekazania prokuratorowi - § 1. Jeżeli sąd przed rozprawą główną lub w jej...

Art. 517ga. Skutek przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania - W razie zarządzenia przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania...

Art. 517h. Terminy do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, sporządzenia uzasadnienia I wniesienia apelacji - § 1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia...

Art. 517i. Przekazanie sprawy po rozpoznaniu środka odwoławczego - § 1. Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwierdza, że...

Art. 517j. Dyżury adwokatów I radców prawnych - § 1. W celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy...