Kodeks postępowania karnego
Dział IX. Postępowanie odwoławcze

Rozdział 48. Przepisy ogólne

Art. 425. Odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji - § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek...

Art. 426. Zasada dwuinstancyjnośCI postępowania I wewnętrzny tryb odwoławczy - § 1. Od orzeczeń sądu odwoławczego oraz od orzeczeń wydanych...

Art. 427. Wymogi formalne środka odwoławczego - § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie,...

Art. 428. Tryb wnoszenia I forma środka odwoławczego - § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu,...

Art. 429. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego - § 1. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego,...

Art. 430. Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania - § 1. Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy,...

Art. 431. Cofnięcie środka odwoławczego - § 1. Środek odwoławczy można cofnąć. § 2. Oskarżony może...

Art. 432. Skutek cofnięcia środka odwoławczego - Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że...

Art. 433. Granice rozpoznawania sprawy przez sąD odwoławczy - § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a...

Art. 434. Zakaz orzekania przez sąD odwoławczy na niekorzyść oskarżonego - § 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego jedynie:...

Art. 435. Wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego - Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby...

Art. 436. Ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego - Sąd może ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień,...

Art. 437. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego - § 1. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu...

Art. 438. Względne przyczyny odwoławcze - Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy...

Art. 439. Bezwzględne przyczyny odwoławcze - § 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz...

Art. 439a. Orzeczenie w sprawie o wykroczenie wydane w postępowaniu karnym - Orzeczenia w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego...

Art. 440. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia - Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono...

Art. 441. Przekazanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia sądowi najwyższemu - § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie...

Art. 442. Ponowne rozpoznanie sprawy - § 1. Sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, orzeka...

Art. 443. Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w razie ponownego rozpoznania sprawy - W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym...

Art. 443a. Zaskarżanie uzasadnienia orzeczenia - § 1. Do zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy...

Rozdział 49. Apelacja

Art. 444. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji - § 1.Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od...

Art. 445. Termin do wniesienia apelacji - § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i...

Art. 446. Wymogi formalne apelacji od wyroku sądu okręgowego - § 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi...

Art. 447. Zakres apelacji - § 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą...

Art. 448. Zawiadomienie o przyjęciu apelacji - § 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców...

Art. 449. Rozpoznanie sprawy przez sąD odwoławczy na rozprawie lub posiedzeniu - § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, a w...

Art. 449a. Zwrot sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku - § 1. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wyrokowania w...

Art. 450. Udział stron w rozprawie apelacyjnej - § 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach...

Art. 451. Sprowadzenie na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolnośCI - Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności złożony w terminie...

Art. 452. Oddalenie wniosku dowodowego przez sąD odwoławczy - § 1. (uchylony) § 2. Sąd odwoławczy oddala wniosek dowodowy...

Art. 453. Przebieg postępowania przed sądem odwoławczym - § 1. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie,...

Art. 454. Zakaz orzekania przez sąD odwoławczy na niekorzyść oskarżonego - § 1. Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został...

Art. 455. Poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąD odwoławczy - Nie zmieniając ustaleń faktycznych, sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną...

Art. 455a. Niedopuszczalność uchylenia wyroku - Nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie...

Art. 456. Wyroki sądu odwoławczego - O utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sądu pierwszej...

Art. 457. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego - § 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie...

Art. 458. Postępowanie przed sądem odwoławczym - Przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji stosuje się odpowiednio...

Rozdział 50. Zażalenie I sprzeciw

Art. 459. Zażalenia na postanowienia sądu - § 1. Zażalenie przysługuje na postanowienia sądu zamykające drogę do...

Art. 460. Termin do wniesienia zażalenia lub sprzeciwu - Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od...

Art. 461. Zawiadamianie o zażaleniu lub sprzeciwie I doręczanie odpisów - § 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie dołącza się...

Art. 462. Wniesienie zażalenia a wykonanie zaskarżonego postanowienia - § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zażalenie nie wstrzymuje...

Art. 463. Uwzględnienie zażalenia przez sąD który wydał postanowienie lub przekazanie zażalenia właściwemu sądowi - § 1. Sąd, na którego postanowienie złożono zażalenie, może je...

Art. 464. Udział stron w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie - § 1. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć...

Art. 465. Odpowiednie stosowanie przepisów do zażaleń na postanowienia prokuratora - § 1. Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się...

Art. 466. Sprzeciwy I zażalenia na postanowienia - § 1. Przepisy dotyczące sprzeciwów i zażaleń na postanowienia stosuje...

Art. 467. Zażalenie na czynnośCI lub ich zaniechanie - § 1. Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do przewidzianych...