Kodeks postępowania karnego
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliśCI

Art. 193. Zasięganie opinii biegłego lub instytucji - § 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia...

Art. 194. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego - O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie, w...

Art. 195. Obowiązek pełnienia czynnośCI biegłego - Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy,...

Art. 196. Wyłączenie biegłego - § 1. Nie mogą być biegłymi osoby wymienione w art....

Art. 197. Przyrzeczenie biegłego - § 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: "Świadomy znaczenia moich...

Art. 198. Przygotowanie opinii przez biegłego - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do wydania opinii, sąd...

Art. 199. Zakaz dowodu z oświadczeń oskarżonego - Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia...

Art. 199a. Badania poligraficzne (wariograf) - Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na...

Art. 200. Opinia biegłego - § 1. W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa...

Art. 201. Ponowne wezwanie biegłych lub powołanie innych - Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność...

Art. 202. Biegli psychiatrzy - § 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego...

Art. 203. Obserwacja w zakładzie leczniczym - § 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie...

Art. 204. Tłumacz - § 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 1)...

Art. 205. Udział w postępowaniu specjalistów - § 1. Jeżeli dokonanie oględzin, przesłuchania przy użyciu urządzeń technicznych...

Art. 206. Odpowiednie stosowanie do specjalistów przepisów o biegłych - § 1. Do specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych,...