Kodeks postępowania karnego
Dział V. Dowody

Rozdział 19. Przepisy ogólne

Art. 167. Inicjatywa dowodowa - Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.

Art. 168. Wyłączenie dowodzenia faktów powszechnie znanych - Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów...

Art. 168a. Ograniczenie niedopuszczalnośCI dowodu - Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie,...

Art. 168b. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej - Jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego organu...

Art. 169. Wniosek dowodowy - § 1. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz...

Art. 170. Oddalenie wniosku dowodowego - § 1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu...

Art. 171. Zasady prowadzenia przesłuchiwania - § 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w...

Art. 172. Konfrontacja osób przesłuchiwanych - Osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności. Konfrontacja...

Art. 173. Okazanie osoby lub rzeczy - § 1. Osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek...

Art. 174. Zakaz zastępowania wyjaśnień lub zeznań - Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno...

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego

Art. 175. Prawa oskarżonego w zakresie składania wyjaśnień - § 1. Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez...

Art. 176. Pisemne wyjaśnienia oskarżonego - § 1. W postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu należy, na jego żądanie...

Rozdział 21. świadkowie

Art. 177. Obowiązek stawiennictwa I sposoby przesłuchania świadka - § 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek...

Art. 178. Bezwzględne zakazy dowodowe - Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1) obrońcy albo adwokata lub...

Art. 178a. Przesłuchiwanie mediatora w charakterze świadka - Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co do faktów, o...

Art. 179. Zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej - § 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych...

Art. 180. Przesłuchiwanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej - § 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych...

Art. 181. Wyłączenie jawnośCI przesłuchania - § 1. W wypadkach przewidzianych w art. 179 zwolnienie od...

Art. 182. Prawo odmowy zeznań - § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. §...

Art. 183. Prawo do uchylenia się świadka od odpowiedzi - § 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie,...

Art. 184. świadek anonimowy - § 1. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia,...

Art. 185. Zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi - Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę...

Art. 185a. Przesłuchanie pokrzywdzonego małoletniego - § 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy...

Art. 185b. Przesłuchanie świadka małoletniego - § 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy...

Art. 185c. Przesłuchiwanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo na tle seksualnym - § 1. W sprawach o przestępstwa określone w art 197-199...

Art. 185d. Specjalne pomieszczenia do przesłuchań - § 1.Przesłuchania w trybie określonym w art 185a-185c przeprowadza się...

Art. 186. Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań - § 1. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona...

Art. 187. Odbieranie przyrzeczenia od świadka - § 1. Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub...

Art. 188. Składanie przyrzeczenia przez świadka - § 1. Świadek składa przyrzeczenie powtarzając za sędzią słowa: „Świadomy...

Art. 189. Negatywne przesłanki odbierania przyrzeczenia od świadka - Nie odbiera się przyrzeczenia: 1) od osób, które nie ukończyły...

Art. 190. Uprzedzenie świadka o odpowiedzialnośCI karnej - § 1. Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności...

Art. 191. Przesłuchanie świadka - § 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię,...

Art. 192. Oględziny I badanie pokrzywdzonego I świadka - § 1. Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego,...

Art. 192a. Przesłanki pobrania materiału I rozpoznania wariograficznego - § 1. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia...

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliśCI

Art. 193. Zasięganie opinii biegłego lub instytucji - § 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia...

Art. 194. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego - O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie, w...

Art. 195. Obowiązek pełnienia czynnośCI biegłego - Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy,...

Art. 196. Wyłączenie biegłego - § 1. Nie mogą być biegłymi osoby wymienione w art....

Art. 197. Przyrzeczenie biegłego - § 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: "Świadomy znaczenia moich...

Art. 198. Przygotowanie opinii przez biegłego - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do wydania opinii, sąd...

Art. 199. Zakaz dowodu z oświadczeń oskarżonego - Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia...

Art. 199a. Badania poligraficzne (wariograf) - Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na...

Art. 200. Opinia biegłego - § 1. W zależności od polecenia organu procesowego biegły składa...

Art. 201. Ponowne wezwanie biegłych lub powołanie innych - Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność...

Art. 202. Biegli psychiatrzy - § 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego...

Art. 203. Obserwacja w zakładzie leczniczym - § 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie...

Art. 204. Tłumacz - § 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 1)...

Art. 205. Udział w postępowaniu specjalistów - § 1. Jeżeli dokonanie oględzin, przesłuchania przy użyciu urządzeń technicznych...

Art. 206. Odpowiednie stosowanie do specjalistów przepisów o biegłych - § 1. Do specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych,...

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy

Art. 207. Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy - § 1. W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby...

Art. 208. Oględziny I badania ciała - Oględzin lub badań ciała, które mogą wywołać uczucie wstydu, powinna...

Art. 209. Oględziny I otwarcie zwłok - § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się...

Art. 210. Wyjęcie zwłok z grobu - W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd...

Art. 211. Eksperyment procesowy - W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można...

Art. 212. Inne czynnośCI w toku oględzin lub eksperymentu procesowego - W toku oględzin lub eksperymentu procesowego można dokonywać również przesłuchań...

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy I badanie osoby oskarżonego

Art. 213. Ustalanie tożsamośCI oskarżonego - § 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer...

Art. 214. Wywiad środowiskowy o oskarżonym - § 1. W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne...

Art. 215. Badanie psychologiczne podejrzanego I oskarżonego - W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może...

Art. 216. Przesłuchanie w charakterze świadków osób przeprowadzających wywiad środowiskowy - W razie potrzeby można przesłuchiwać w charakterze świadków osoby, które...

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Art. 217. Wydanie, odebranie I zatrzymanie rzeczy - § 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające...

Art. 218. Obowiązek wydania korespondencji, przesyłek I danych - § 1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie...

Art. 218a. Obowiązek zabezpieczenia danych informatycznych na żądanie sądu lub prokuratora - § 1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną lub...

Art. 218b. Rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania systemów I sieci do przekazywania informacji - Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności,...

Art. 219. Przesłanki dokonania przeszukania - § 1. W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia...

Art. 220. Zasady dokonywania przeszukania - § 1. Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu...

Art. 221. Przeszukanie w porze nocnej - § 1. Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej...

Art. 222. Przeszukanie pomieszczeń instytucji państwowej lub samorządowej lub zajętego przez wojsko - § 1. Przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego...

Art. 223. Przeszukanie osoby I odzieży - Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę...

Art. 224. Zasady dokonywania przeszukania - § 1. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed...

Art. 225. Postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne znalezionymi w toku przeszukania - § 1. Jeżeli kierownik instytucji państwowej lub samorządowej albo też...

Art. 226. Wykorzystanie jako dowodów dokumentów zawierających informacje niejawne - W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową,...

Art. 227. Zasady dokonywania przeszukania I zatrzymania rzeczy - Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem...

Art. 228. Postępowanie z przedmiotami znalezionymi w czasie przeszukania - § 1. Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy...

Art. 229. Dodatkowe elementy protokołu przeszukania - Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w...

Art. 230. Zasady postępowania z zatrzymanymi rzeczami - § 1. Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego...

Art. 231. Złożenie zatrzymanej rzeczy do depozytu lub oddanie na przechowanie - § 1. Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać zatrzymaną rzecz,...

Art. 232. Sprzedaż przedmiotów zatrzymanych - § 1. Przedmioty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub takie, których przechowywanie...

Art. 232a. Przechowywanie I niszczenie przedmiotów I substancji niebezpiecznych - § 1. Przedmioty i substancje stwarzające niebezpieczeństwo dla życia lub...

Art. 232b. Nieodpłatne przekazanie przedmiotów w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii - § 1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte...

Art. 233. Postępowanie ze środkami płatniczymi oddanymi na przechowanie - Oddając na przechowanie krajowe środki płatnicze lub wartości dewizowe, organ,...

Art. 234. Bezskuteczność rozporządzania przedmiotem odebranym lub zabezpieczonym - Rozporządzenia przedmiotem dokonane po jego odebraniu lub zabezpieczeniu są bezskuteczne...

Art. 235. Właściwość organów w sprawach przeszukania I zatrzymania rzeczy - Sąd lub referendarz sądowy dokonuje czynności przewidzianych w tym rozdziale...

Art. 236. Zażalenie na postanowienie lub czynność w przedmiocie dowodów rzeczowych - § 1. Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w...

Art. 236a. Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do danych informatycznych lub systemu informatycznego - Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika...

Art. 236b. środki na rachunku - § 1. Rzeczą lub przedmiotem w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału...

Rozdział 26. Kontrola I utrwalanie rozmów

Art. 237. Kontrola I utrwalanie treśCI rozmów telefonicznych - § 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może...

Art. 237a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli rozmów telefonicznych - Jeżeli w wyniku kontroli uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec...

Art. 238. Okres trwania kontroli I utrwalania rozmów telefonicznych - § 1. Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych mogą być wprowadzone...

Art. 239. Odroczenie ogłoszenia postanowienia o kontroli I utrwalaniu rozmów telefonicznych - § 1. Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych...

Art. 240. Zażalenie na postanowienie w sprawie kontroli I utrwalania rozmów telefonicznych - Na postanowienie dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych przysługuje zażalenie....

Art. 241. Stosowanie przepisów rozdziału do kontroli przekazów informacji za pomocą innych środków technicznych - Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do kontroli oraz do...

Art. 242. Rozporządzenie w sprawie technicznego przygotowania sieci do kontroli przekazów informacji - Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,...