Kodeks postępowania karnego
Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia

Art. 337. Kontrola formalna aktu oskarżenia - § 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym...

Art. 337a. Obowiązek informowania pokrzywdzonego - § 1. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o zarzutach...

Art. 338. Doręczenie odpisu aktu oskarżenia oskarżonemu - § 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu...

Art. 338a. Wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego - Oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia...

Art. 338b. Składanie żądania o wyznaczenie obrońcy z urzędu - § 1. Żądanie, o którym mowa w art. 78 żądanie...

Art. 339. Przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie - § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli: 1)...

Art. 340. Umorzenie postępowania - § 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art....

Art. 341. Posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania - § 1. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział...

Art. 342. Elementy wyroku warunkowo umarzającego postępowanie - § 1. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie należy dokładnie określić...

Art. 343. Uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy - § 1. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 obowiązek naprawienia...

Art. 343a. Rozpoznanie wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego - § 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym...

Art. 343b. Wydanie postanowień o nieuwzględnieniu wniosków - Postanowienia o nieuwzględnieniu wniosków, o których mowa w art. 335...

Art. 344. Orzekanie o środkach zapobiegawczych - Jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany, sąd z urzędu rozstrzyga o...

Art. 344a. Przekazanie sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków postępowania - § 1. Sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa...

Art. 344b. Decyzje prokuratora po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia - Po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia oskarżyciel publiczny składa nowy akt...

Art. 347. Niezależność sądu w ocenie przyjętych za podstawę postanowień I zarządzeń wydanych na posiedzeniu - W dalszym postępowaniu sąd nie jest związany ani oceną faktyczną,...

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej

Art. 348. Termin wyznaczenia rozprawy - Rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki.

Art. 349. Posiedzenie wstępne sądu - § 1. Jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że...

Art. 350. Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej - § 1. W sprawach, w których nie wyznaczono posiedzenia, o...

Art. 350a. Zaniechanie wezwania na rozprawę świadków - Przewodniczący składu orzekającego może zaniechać wezwania na rozprawę świadków, którzy...

Art. 352. Dopuszczenie dowodów I sprowadzenie ich na rozprawę - Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron albo sąd z...

Art. 353. Zawiadomienie o terminie rozprawy I wezwanie na rozprawę - § 1. Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno...

Art. 354. Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalnośCI sprawcy - W wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności...

Art. 354a. Obowiązek wysłuchania psychologa I psychiatrów - § 1. Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w...

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej

Art. 355. Zasada jawnośCI rozprawy - Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa.

Art. 356. Obecność na rozprawie innych osób niż uczestnicy postępowania - § 1. Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu...

Art. 357. Zezwolenie na uczestnictwo w rozprawie przedstawicieli mediów - § 1. Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie...

Art. 358. Utrwalanie przebiegu rozprawy urządzeniem rejestrującym Dźwięk - Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd...

Art. 359. Przesłanki utajnienia rozprawy - Niejawna jest rozprawa, która dotyczy: 1) wniosku prokuratora o umorzenie...

Art. 360. Wyłączenie jawnośCI rozprawy - § 1. Sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo...

Art. 361. Obecność na rozprawie z wyłączeniem jawnośCI innych osób niż uczestnicy postępowania - § 1. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na...

Art. 362. Pouczenie obecnych na rozprawie o obowiązku zachowania tajemnicy - Przewodniczący poucza obecnych o obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych...

Art. 363. Rozprawa w zakresie wniosku o wyłączenie jawnośCI rozprawy - Z chwilą zgłoszenia wniosku o wyłączenie jawności rozprawa w zakresie...

Art. 364. Zasada jawnośCI ogłaszania wyroku - § 1. Ogłoszenie wyroku odbywa się jawnie. § 2. Jeżeli...

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art. 365. Zasada ustnośCI rozprawy - Rozprawa odbywa się ustnie.

Art. 366. Zadania przewodniczącego składu orzekającego - § 1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym...

Art. 367. Obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się - § 1. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej...

Art. 368. Rozstrzyganie o wnioskach dowodowych stron - § 1. O przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna...

Art. 368a. Wniosek oskarżonego o umorzenie postępowania sprawie, w której akt oskarżenia pochodzi od oskarżyciela posiłkowego - § 1. Jeżeli w toku rozprawy głównej w sprawie, w...

Art. 369. Kolejność przeprowadzania dowodów - Dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę możności przeprowadzone...

Art. 370. Kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym - § 1. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie...

Art. 371. Zapobieganie porozumiewaniu się świadków - § 1. Przy przesłuchaniu świadka nie powinni być obecni świadkowie,...

Art. 372. Uprawnienie do wydawania zarządzeń dla utrzymania spokoju I porządku na sali sądowej - Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej...

Art. 373. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego - Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej przysługuje odwołanie do...

Art. 374. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej - § 1. Oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie. Przewodniczący...

Art. 375. Wydalenie oskarżonego z sali rozprawy - § 1. Jeżeli oskarżony pomimo upomnienia go przez przewodniczącego zachowuje...

Art. 376. Opuszczenie bez zezwolenia sali rozprawy lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego - § 1. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa,...

Art. 377. Zawiniona przez oskarżonego niezdolność do udziału w rozprawie lub posiedzeniu - § 1. Jeżeli oskarżony wprawił się ze swej winy w...

Art. 378. Wypowiedzenie stosunku obrończego - § 1. Jeżeli w sprawie, w której oskarżony musi mieć...

Art. 378a. Prowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecnośCI oskarżonego lub obrońcy - § 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na...

Art. 379. Obowiązek zachowania na sali rozpraw pozycji stojącej - § 1. Gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza,...

Art. 380. Odpowiednie stosowanie do innych podmiotów przepisów o oskarżonym - Przepisy dotyczące oskarżonego stosuje się odpowiednio do osoby, której prokurator...

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej

Art. 381. Rozpoczęcie rozprawy głównej - Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy...

Art. 382. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego na rozprawę - W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa, przewodniczący...

Art. 384. Sprawdzenie obecnośCI wezwanych na rozprawę, zarządzenie opuszczenia sali przez świadków - § 1. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw...

Rozdział 45. PrzewóD sądowy

Art. 385. Odczytanie aktu oskarżenia - § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez...

Art. 386. Obowiązek pouczenia oskarżonego na rozprawie głównej - § 1. Jeżeli oskarżony bierze udział w rozprawie głównej, przewodniczący,...

Art. 387. Wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego - § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na...

Art. 388. Ograniczenie postępowania dowodowego - Za zgodą obecnych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko...

Art. 389. Odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego - § 1. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odmawia...

Art. 390. Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego - § 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach...

Art. 391. Odczytywanie protokołów zeznań świadka - § 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż...

Art. 392. Odczytywanie na rozprawie protokołów przesłuchania świadków I oskarżonych - § 1. Wolno odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków...

Art. 393. Dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie - § 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i...

Art. 393a. Odtwarzanie zapisów utrwalonych w formie stenogramu lub Dźwięku I obrazu - W warunkach określonych w art. 389 odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego...

Art. 394. Dane I dokumenty podlegające ujawnieniu na rozprawie - § 1. Dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wywiadu środowiskowego...

Art. 394a. Odczytywanie protokołów I dokumentów na rozprawie - Protokoły i dokumenty, o których mowa w art. 389 odczytywanie...

Art. 395. Sprowadzanie na salę rozpraw dowodów rzeczowych I ich udostępnianie - Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie właściwości dowodów rzeczowych, na...

Art. 396. CzynnośCI dowodowe poza rozprawą - § 1. Jeżeli strona wniosła o sprowadzenie dowodu rzeczowego lub...

Art. 396a. Przerwanie lub odroczenie rozprawy celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego - § 1. Jeżeli dopiero w toku rozprawy ujawnią się istotne...

Art. 398. Rozszerzenia oskarżenia - § 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły na jaw...

Art. 399. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu - § 1. Jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie...

Art. 400. Uznanie czynu oskarżonego za wykroczenie - § 1. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że...

Art. 401. Przerwa w rozprawie - § 1. Przewodniczący może przerwać rozprawę główną w celu przygotowania...

Art. 402. Rozprawa po przerwie - § 1. Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i...

Art. 403. Wydawanie orzeczeń w czasie przerwy w rozprawie - Orzeczenia zapadające w czasie przerwy w rozprawie wydaje się w...

Art. 404. Odroczenie rozprawy - § 1. Sąd może odroczyć rozprawę tylko wtedy, gdy zarządzenie...

Art. 405. Zamknięcie przewodu sądowego - § 1. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje...

Rozdział 46. Głosy końcowe

Art. 406. Kolejność głosów po zamknięciu przewodu sądowego - § 1. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom,...

Rozdział 47. Wyrokowanie

Art. 408. Narada sądu - Po wysłuchaniu głosów końcowych sąd niezwłocznie przystępuje do narady.

Art. 409. Wznowienie przewodu sądowego, udzielenie dodatkowego głosu stronom - Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza...

Art. 410. Podstawa wyroku - Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku...

Art. 411. Odroczenie wydania wyroku - § 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów...

Art. 412. Pisemna forma wyroku - Niezwłocznie po ukończeniu głosowania sąd sporządza wyrok na piśmie.

Art. 413. Elementy wyroku - § 1. Każdy wyrok powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu, który...

Art. 414. Umorzenie postępowania, umorzenie warunkowe postępowania lub uniewinnienie oskarżonego - § 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności...

Art. 415. Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę - § 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania...

Art. 415a. Zobowiązanie do zwrotu korzyśCI lub orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz skarbu państwa - § 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania...

Art. 417. Zaliczanie na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania - Zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega również okres tymczasowego aresztowania...

Art. 418. Ogłoszenie wyroku - § 1. Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go publicznie; w...

Art. 418a. Udostępnianie treśCI wyroku wydanego na posiedzeniu z wyłączeniem jawnośCI - W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem jawności...

Art. 419. Niestawiennictwo stron przy ogłaszaniu wyroku - § 1. Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi...

Art. 420. Uzupełnienie wyroku - § 1. Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku,...

Art. 421. Dochodzenie roszczeń do mienia objętego przepadkiem - Osobie nie będącej oskarżonym, która zgłasza roszczenie do mienia objętego...

Art. 422. Wniosek o sporządzenie I doręczenie uzasadnienie wyroku - § 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia...

Art. 423. Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku - § 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14...

Art. 424. Uzasadnienie wyroku - § 1. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe: 1) wskazanie, jakie fakty...