Kodeks postępowania karnego
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 485. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym - W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu...

Art. 487. Elementy aktu oskarżenia - Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego...

Art. 488. CzynnośCI policji w sprawach z oskarżenia prywatnego - § 1. Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną...

Art. 489. Posiedzenie pojednawcze, postępowanie mediacyjne - § 1. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia...

Art. 490. Przebieg posiedzenia pojednawczego, protokół z posiedzenia - § 1. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania....

Art. 491. Niestawiennictwo strony na posiedzenie pojednawcze - § 1. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie...

Art. 492. Pojednanie się stron - § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. Postanowienie...

Art. 493. Zakres pojednania się stron - W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest...

Art. 494. Ugoda - § 1. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której...

Art. 495. Skierowanie sprawy na rozprawę główną - § 1. W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę...

Art. 496. Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia - § 1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się...

Art. 497. Wzajemny akt oskarżenia - § 1. Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na...

Art. 498. Niedopuszczalność oskarżenia wzajemnego - § 1. Oskarżenie wzajemne jest niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął...

Art. 499. Odpowiednie stosowanie przepisów o pojednaniu I ugodzie - Przepisy art 492-494 stosuje się odpowiednio również na rozprawie.