Kodeks postępowania karnego
Rozdział 21. świadkowie

Art. 177. Obowiązek stawiennictwa I sposoby przesłuchania świadka - § 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek...

Art. 178. Bezwzględne zakazy dowodowe - Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1) obrońcy albo adwokata lub...

Art. 178a. Przesłuchiwanie mediatora w charakterze świadka - Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co do faktów, o...

Art. 179. Zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej - § 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych...

Art. 180. Przesłuchiwanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej - § 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych...

Art. 181. Wyłączenie jawnośCI przesłuchania - § 1. W wypadkach przewidzianych w art. 179 zwolnienie od...

Art. 182. Prawo odmowy zeznań - § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. §...

Art. 183. Prawo do uchylenia się świadka od odpowiedzi - § 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie,...

Art. 184. świadek anonimowy - § 1. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia,...

Art. 185. Zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi - Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę...

Art. 185a. Przesłuchanie pokrzywdzonego małoletniego - § 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy...

Art. 185b. Przesłuchanie świadka małoletniego - § 1. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy...

Art. 185c. Przesłuchiwanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo na tle seksualnym - § 1. W sprawach o przestępstwa określone w art 197-199...

Art. 185d. Specjalne pomieszczenia do przesłuchań - § 1.Przesłuchania w trybie określonym w art 185a-185c przeprowadza się...

Art. 186. Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań - § 1. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona...

Art. 187. Odbieranie przyrzeczenia od świadka - § 1. Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub...

Art. 188. Składanie przyrzeczenia przez świadka - § 1. Świadek składa przyrzeczenie powtarzając za sędzią słowa: „Świadomy...

Art. 189. Negatywne przesłanki odbierania przyrzeczenia od świadka - Nie odbiera się przyrzeczenia: 1) od osób, które nie ukończyły...

Art. 190. Uprzedzenie świadka o odpowiedzialnośCI karnej - § 1. Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności...

Art. 191. Przesłuchanie świadka - § 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię,...

Art. 192. Oględziny I badanie pokrzywdzonego I świadka - § 1. Jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego,...

Art. 192a. Przesłanki pobrania materiału I rozpoznania wariograficznego - § 1. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia...