Kodeks postępowania karnego
Rozdział 16. Protokoły

Art. 143. Obowiązek spisania protokołu - § 1. Spisania protokołu wymagają: 1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o...

Art. 144. Protokolant - § 1. Protokół rozprawy spisuje pracownik sekretariatu lub inna osoba...

Art. 145. Stenogram - § 1. Jeżeli czynność procesową utrwala się za pomocą stenogramu,...

Art. 146. Wyłączenie protokolanta I stenografa - § 1. Protokolant i stenograf ulegają wyłączeniu z tych samych...

Art. 147. Utrwalanie czynnośCI za pomocą urządzenia rejestrującego Dźwięk lub obraz - § 1. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za...

Art. 148. Elementy protokołu - § 1. Protokół powinien zawierać: 1) oznaczenie czynności, jej czasu...

Art. 148a. Dane pokrzywdzonych I świadków zamieszczane w protokole z czynnośCI - § 1. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca...

Art. 149. Podpisywanie protokołu rozprawy I posiedzenia - § 1. Protokół rozprawy oraz posiedzenia podpisują niezwłocznie przewodniczący i...

Art. 150. Podpisywanie protokołu z czynnośCI - § 1. Z wyjątkiem protokołu rozprawy lub posiedzenia protokół podpisują...

Art. 151. Skreślenia I poprawki w protokole - § 1. Skreślenia oraz poprawki i uzupełnienia poczynione w protokole...

Art. 152. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy I posiedzenia lub przekładu zapisu Dźwięku - Strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć...

Art. 153. Rozstrzyganie w przedmiocie wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy I posiedzenia lub przekładu zapisu Dźwięku - § 1. Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła...

Art. 154. Sprostowanie omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub przekładzie zapisu Dźwięku - Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub przekładzie...

Art. 155. Zawiadomienie o treśCI sprostowania protokołu - § 1. O treści sprostowania zawiadamia się strony, a o...