Kodeks postępowania karnego
Rozdział 45. PrzewóD sądowy

Art. 385. Odczytanie aktu oskarżenia - § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez...

Art. 386. Obowiązek pouczenia oskarżonego na rozprawie głównej - § 1. Jeżeli oskarżony bierze udział w rozprawie głównej, przewodniczący,...

Art. 387. Wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego - § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na...

Art. 388. Ograniczenie postępowania dowodowego - Za zgodą obecnych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko...

Art. 389. Odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego - § 1. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odmawia...

Art. 390. Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego - § 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach...

Art. 391. Odczytywanie protokołów zeznań świadka - § 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż...

Art. 392. Odczytywanie na rozprawie protokołów przesłuchania świadków I oskarżonych - § 1. Wolno odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchania świadków...

Art. 393. Dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie - § 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i...

Art. 393a. Odtwarzanie zapisów utrwalonych w formie stenogramu lub Dźwięku I obrazu - W warunkach określonych w art. 389 odczytywanie protokołów wyjaśnień oskarżonego...

Art. 394. Dane I dokumenty podlegające ujawnieniu na rozprawie - § 1. Dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wywiadu środowiskowego...

Art. 394a. Odczytywanie protokołów I dokumentów na rozprawie - Protokoły i dokumenty, o których mowa w art. 389 odczytywanie...

Art. 395. Sprowadzanie na salę rozpraw dowodów rzeczowych I ich udostępnianie - Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie właściwości dowodów rzeczowych, na...

Art. 396. CzynnośCI dowodowe poza rozprawą - § 1. Jeżeli strona wniosła o sprowadzenie dowodu rzeczowego lub...

Art. 396a. Przerwanie lub odroczenie rozprawy celem usunięcia braków postępowania przygotowawczego - § 1. Jeżeli dopiero w toku rozprawy ujawnią się istotne...

Art. 398. Rozszerzenia oskarżenia - § 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły na jaw...

Art. 399. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu - § 1. Jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie...

Art. 400. Uznanie czynu oskarżonego za wykroczenie - § 1. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że...

Art. 401. Przerwa w rozprawie - § 1. Przewodniczący może przerwać rozprawę główną w celu przygotowania...

Art. 402. Rozprawa po przerwie - § 1. Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i...

Art. 403. Wydawanie orzeczeń w czasie przerwy w rozprawie - Orzeczenia zapadające w czasie przerwy w rozprawie wydaje się w...

Art. 404. Odroczenie rozprawy - § 1. Sąd może odroczyć rozprawę tylko wtedy, gdy zarządzenie...

Art. 405. Zamknięcie przewodu sądowego - § 1. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje...