Kodeks postępowania karnego
Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

Rozdział 33. Przepisy ogólne

Art. 297. Cele postępowania przygotowawczego - § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy został...

Art. 298. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze - § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w...

Art. 299. Strony w postępowaniu przygotowawczym - § 1. W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony i podejrzany są stronami....

Art. 299a. Uprawnienia pokrzywdzonego - § 1. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym...

Art. 300. Pouczenie stron I uczestników postępowania o ich uprawnieniach - § 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego...

Art. 301. Przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy - Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy....

Art. 302. Zażalenie na postanowienia I zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym - § 1. Osobom nie będącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia...

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa

Art. 303. Przesłanki wszczęcia śledztwa - Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu...

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie - § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z...

Art. 304a. Protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie I przesłuchania zawiadamiającego - Sporządza się wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie...

Art. 304b. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie - Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się...

Art. 305. Postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa - § 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany...

Art. 306. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wszczęcia śledztwa lub jego umorzenia - § 1. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie:...

Art. 307. Postępowanie sprawdzające - § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym...

Art. 308. Dochodzenie w niezbędnym zakresie - § 1. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów...

Rozdział 35. Przebieg śledztwa

Art. 309. Katalog spraw, w których prowadzi się śledztwo - Śledztwo prowadzi się w sprawach: 1) w których rozpoznanie w...

Art. 310. Termin ukończenia śledztwa - § 1. Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy....

Art. 311. Organy prowadzące śledztwo - § 1. Śledztwo prowadzi prokurator. § 2. Prokurator może powierzyć...

Art. 312. Organy o uprawnieniach policji - Uprawnienia Policji przysługują także: 1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa...

Art. 313. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów - § 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub...

Art. 314. Modyfikacja zarzutów - Jeżeli w toku śledztwa okaże się, że podejrzanemu należy zarzucić...

Art. 315. Podmioty uprawnione do składania wniosków o dokonanie czynnośCI śledztwa - § 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego...

Art. 315a. Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka - Od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność...

Art. 316. Udział uprawnionych w czynnościach niepowtarzalnych - § 1. Jeżeli czynności śledztwa nie będzie można powtórzyć na...

Art. 317. Udział uprawnionych w innych czynnościach śledztwa - § 1. Strony, a obrońcę lub pełnomocnika, gdy są już...

Art. 318. Zezwolenie na zapoznanie się z opiniami biegłych I udział w przesłuchaniu biegłych - Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub...

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa

Art. 321. Zamknięcie śledztwa - § 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek...

Art. 322. Umorzenie śledztwa - § 1. Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu...

Art. 323. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa - § 1. W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje postanowienie co...

Art. 324. Wniosek o umorzenie postępowania I zastosowanie środków zabezpieczających - § 1. Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się czynu...

Art. 325. Zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa - Postanowienie o zawieszeniu śledztwa, jeżeli nie zostało wydane przez prokuratora,...

Rozdział 36a. Dochodzenie

Art. 325a. Dochodzenie - § 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa...

Art. 325b. Katalog spraw, w których prowadzone jest dochodzenie - § 1. Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące...

Art. 325d. Rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, wnoszenia I popierania oskarżenia - Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze...

Art. 325e. Uprawnienie do wydawania postanowień w toku dochodzenia - § 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu...

Art. 325f. Postępowanie rejestrowe - § 1. Jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których...

Art. 325g. Przesłuchanie podejrzanego - § 1. Nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów...

Art. 325h. CzynnośCI obowiązkowe w przypadku ograniczenia dochodzenia - § 1. Dochodzenie można ograniczyć do ustalenia, czy zachodzą wystarczające...

Art. 325i. Termin zakończenia dochodzenia, uprawnienia prokuratora przysługujące innym podmiotom - § 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy....

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

Art. 326. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym - § 1. Prokurator sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w zakresie,...

Art. 327. Podjęcie I wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego - § 1. Umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie...

Art. 328. Uprawnienia prokuratora generalnego w postępowaniu przygotowawczym - § 1. Prokurator Generalny może uchylić prawomocne postanowienie o umorzeniu...

Rozdział 38. CzynnośCI sądowe w postępowaniu przygotowawczym

Art. 329. Właściwość I skład sądu na posiedzeniu w toku postępowania przygotowawczego - § 1. Przewidzianych w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym dokonuje...

Art. 330. Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia - § 1. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie...

Rozdział 39. Akt oskarżenia

Art. 331. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego - § 1. W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa...

Art. 332. Elementy aktu oskarżenia - § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 1) imię i nazwisko...

Art. 333. Dodatkowe elementy aktu oskarżenia - § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać: 1) listę osób,...

Art. 334. Przesłanie aktu oskarżenia do sądu - § 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania...

Art. 335. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy - § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w...

Art. 336. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania - § 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania,...