Kodeks postępowania karnego
Rozdział 49. Apelacja

Art. 444. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji - § 1.Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od...

Art. 445. Termin do wniesienia apelacji - § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i...

Art. 446. Wymogi formalne apelacji od wyroku sądu okręgowego - § 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi...

Art. 447. Zakres apelacji - § 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą...

Art. 448. Zawiadomienie o przyjęciu apelacji - § 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców...

Art. 449. Rozpoznanie sprawy przez sąD odwoławczy na rozprawie lub posiedzeniu - § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, a w...

Art. 449a. Zwrot sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku - § 1. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wyrokowania w...

Art. 450. Udział stron w rozprawie apelacyjnej - § 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach...

Art. 451. Sprowadzenie na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolnośCI - Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności złożony w terminie...

Art. 452. Oddalenie wniosku dowodowego przez sąD odwoławczy - § 1. (uchylony) § 2. Sąd odwoławczy oddala wniosek dowodowy...

Art. 453. Przebieg postępowania przed sądem odwoławczym - § 1. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie,...

Art. 454. Zakaz orzekania przez sąD odwoławczy na niekorzyść oskarżonego - § 1. Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został...

Art. 455. Poprawa błędnej kwalifikacji prawnej przez sąD odwoławczy - Nie zmieniając ustaleń faktycznych, sąd odwoławczy poprawia błędną kwalifikację prawną...

Art. 455a. Niedopuszczalność uchylenia wyroku - Nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie...

Art. 456. Wyroki sądu odwoławczego - O utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sądu pierwszej...

Art. 457. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego - § 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie...

Art. 458. Postępowanie przed sądem odwoławczym - Przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji stosuje się odpowiednio...