Kodeks postępowania karnego
Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

Art. 45. Oskarżyciel publiczny - § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. §...

Art. 46. Obowiązek udziału prokuratora w rozprawie - § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego...

Art. 47. Wyłączenie prokuratora I innych osób prowadzących postępowanie - § 1. Przepisy art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa...

Art. 48. Tryb wyłączenia prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego - § 1. O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz...

Rozdział 4. Pokrzywdzony

Art. 49. Pojęcie pokrzywdzonego - § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro...

Art. 49a. Wniosek o naprawienie szkody - § 1. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia...

Art. 49b. Zasada domniemania wieku pokrzywdzonego - Jeżeli wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego nie da się usunąć,...

Art. 50. Wyłączenie możliwośCI korzystania z uprawnień pokrzywdzonego - W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego określonych w art. 53...

Art. 51. Zastępstwo pokrzywdzonego nie bęDącego osobą fizyczną - § 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności...

Art. 52. Wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego - § 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu...

Art. 52a. Oświadczenie pokrzywdzonego w związku ze stosowaniem wobec niego środków ochrony I bezpieczeństwa - Mając na względzie potrzebę zastosowania wobec pokrzywdzonego art. 147 utrwalanie...

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy

Art. 53. Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy - W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może...

Art. 54. Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego - § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może...

Art. 55. Subsydiarny akt oskarżenia - § 1. Pokrzywdzony, o którym mowa w art. 330 uchylenie...

Art. 56. Ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych - § 1. Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w...

Art. 56a. Oskarżyciel posiłkowy nie władający językiem polskim - Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,...

Art. 57. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia - § 1. W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia nie...

Art. 58. śmierć oskarżyciela posiłkowego - § 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby...

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny

Art. 59. Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny - § 1. Pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać...

Art. 60. Udział prokuratora w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego - § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego...

Art. 60a. Oskarżyciel prywatny nie władający językiem polskim - Oskarżycielowi prywatnemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,...

Art. 61. śmierć oskarżyciela prywatnego - § 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się,...

Rozdział 7. (uchylony) -

Rozdział 8. Oskarżony

Art. 71. Pojęcie podejrzanego I oskarżonego - § 1. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której...

Art. 72. Prawo do korzystania z pomocy tłumacza - § 1. Oskarżony ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy...

Art. 73. Porozumiewanie się tymczasowo aresztowanego z obrońCą - § 1. Oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym...

Art. 74. Prawa I obowiązki oskarżonego - § 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani...

Art. 75. Obowiązek stawiennictwa oskarżonego - § 1. Oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o...

Art. 76. Przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego - Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub...

Art. 77. Liczba obrońCów oskarżonego - Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców.

Art. 78. żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu - § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może...

Art. 79. Przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego - § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:...

Art. 80. Obowiązek udziału w rozprawie obrońcy - Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli...

Art. 81. Wyznaczanie obrońcy z urzędu lub jego zmiana - § 1. Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 żądanie...

Art. 81a. Tryb wyznaczania obrońcy z urzędu - § 1. Obrońca z urzędu wyznaczany jest z listy obrońców....

Rozdział 9. Obrońcy I pełnomocnicy

Art. 82. Obrońca - Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów...

Art. 83. Zasady ustanawiania obrońcy - § 1. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez...

Art. 84. Uprawnienia I obowiązki obrońcy z urzędu - § 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia...

Art. 85. Obrona kilku oskarżonych przez jednego obrońCę - § 1. Obrońca może bronić kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy...

Art. 86. Obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego - § 1. Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść...

Art. 87. Pełnomocnik strony - § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. §...

Art. 88. Pełnomocnik strony - § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca...

Art. 89. Odesłanie do przepisów postępowania cywilnego o pełnomocnictwie - W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nie unormowanych przez przepisy niniejszego...

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny

Art. 90. Przedstawiciel organizacji społecznej - § 1. W postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić...

Art. 91. Uprawnienia przedstawiciela organizacji społecznej - Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może...

Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany

Art. 91a. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyśCI - § 1. Jeżeli w związku z popełnieniem czynu zabronionego osoba...

Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Art. 91b. Prawa procesowe właściciela przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem - Właścicielowi przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem, o którym mowa w art. 44a...