Kodeks postępowania karnego
Rozdział 8. Oskarżony

Art. 71. Pojęcie podejrzanego I oskarżonego - § 1. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której...

Art. 72. Prawo do korzystania z pomocy tłumacza - § 1. Oskarżony ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy...

Art. 73. Porozumiewanie się tymczasowo aresztowanego z obrońCą - § 1. Oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym...

Art. 74. Prawa I obowiązki oskarżonego - § 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani...

Art. 75. Obowiązek stawiennictwa oskarżonego - § 1. Oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o...

Art. 76. Przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego - Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub...

Art. 77. Liczba obrońCów oskarżonego - Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców.

Art. 78. żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu - § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może...

Art. 79. Przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego - § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:...

Art. 80. Obowiązek udziału w rozprawie obrońcy - Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli...

Art. 81. Wyznaczanie obrońcy z urzędu lub jego zmiana - § 1. Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 żądanie...

Art. 81a. Tryb wyznaczania obrońcy z urzędu - § 1. Obrońca z urzędu wyznaczany jest z listy obrońców....