Umowa licencyjna


Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej "Umową") zostaje zawarta pomiędzy serwisem Prawnik.CC (zwanym dalej "Licencjodawcą") a użytkownikiem internetowym (dowolną osobą fizyczną, jednoosobową działalnością gospodarczą lub osobą prawną) (zwanym dalej "Użytkownikiem") oprogramowania "strony internetowej Prawnik.CC" (zwanej dalej "Stroną"). Witryna jest dostępna w Internecie pod adresem https://www.prawnik.cc i jest oprogramowaniem w formie platformy internetowej (marketplace), która umożliwia klientom składanie zamówień na usługi prawne i wyszukiwanie prawników (usługodawców), a prawnikom znajdowanie klientów i świadczenie usług prawnych, w tym usług online.

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i powiązanego z nią oprogramowania należy uważnie przeczytać warunki niniejszej Umowy. Od momentu rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Witryny lub jej funkcji, lub po zakończeniu procesu rejestracji, Umowa wchodzi w życie i uznaje się, że Użytkownik zaakceptował warunki Umowy, jak również warunki wszystkich dokumentów wymienionych poniżej, w całości, bez żadnych zastrzeżeń lub wyjątków. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje warunków niniejszej Umowy, nie będzie mógł korzystać z Witryny.

Korzystając z Witryny, Użytkownik zgadza się, że następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszej Umowy:

Powyższe dokumenty (w tym każda z ich części) mogą być modyfikowane przez Właściciela praw autorskich jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia, a nowe wersje dokumentów wchodzą w życie z chwilą ich publikacji, chyba że nowe wersje dokumentów stanowią inaczej.

Niniejsza Umowa i wszystkie związane z nią relacje dotyczące korzystania z Programu podlegają prawu Polska. Wszelkie roszczenia lub żądania wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania z Programu muszą być składane i rozpatrywane przez właściwy sąd w miejscu zamieszkania Właściciela praw autorskich.

Warunki użytkowania

Do niniejszej Umowy ma zastosowanie następująca terminologia:

  • Użytkownik: Osoba odwiedzająca Witrynę, która rozpoczęła korzystanie z Witryny lub jej funkcji albo zakończyła proces rejestracji jako Klient lub Specjalista.
  • Specjalista: Użytkownik zarejestrowany w Witrynie z kontem prawnika, adwokata lub firmy prawniczej.
  • Klient: Użytkownik zarejestrowany na Stronie z kontem "klienta".
  • Licencjodawca (lub Administracja): Właściciel projektu Prawnik.CC.

1. Status umowy użytkownika

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem została opracowana przez Administrację Witryny i określa warunki korzystania i rozwoju Witryny, a także prawa i obowiązki jej Użytkowników i Administracji. Postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem mają również zastosowanie do relacji związanych z prawami i interesami osób trzecich, które nie są Użytkownikami Witryny, ale na których prawa i interesy mogą mieć wpływ działania Użytkowników Witryny.

Niniejsza Umowa Użytkownika jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem a Administracją Witryny, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Administrację Witryny na rzecz Użytkownika w zakresie korzystania z Witryny i jej usług (zwanych dalej "Usługami"). Oprócz niniejszej Umowy z Użytkownikiem, wszystkie specjalne dokumenty, które regulują świadczenie określonych usług Witryny i znajdują się w odpowiednich sekcjach Witryny w Internecie, stanowią część umowy między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Umowę użytkownika przed zarejestrowaniem się na Stronie. Rejestracja Użytkownika w Witrynie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem może zostać zmodyfikowana i/lub uzupełniona przez Administrację Witryny jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza Umowa z Użytkownikiem jest dokumentem otwartym i publicznie dostępnym. Aktualna wersja Umowy z Użytkownikiem znajduje się w Internecie pod adresem: http://prawnik.cc/policies/terms/

Administracja witryny zaleca użytkownikom regularne sprawdzanie warunków niniejszej Umowy z użytkownikiem w celu sprawdzenia, czy została ona zmodyfikowana i/lub uzupełniona. Dalsze korzystanie z Witryny przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian i/lub uzupełnień do niniejszej Umowy z Użytkownikiem oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub uzupełnienia.

2. Status witryny Prawnik.CC

2.1. Witryna Prawnik.CC jest zasobem internetowym składającym się z informacji i oprogramowania znajdującego się w systemie informatycznym, zapewniającym dostęp do takich informacji w sieci za pośrednictwem adresu internetowego https://prawnik.cc.

2.2. Wszelkie prawa do Witryny jako całości i korzystania z adresu internetowego (nazwy domeny) https://prawnik.cc należą do Administracji Witryny. Administracja zapewnia dostęp do Witryny wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującym ustawodawstwem Polska.

2.3. Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich prawa do korzystania z informacji i wyników działalności intelektualnej (w tym, między innymi, utworów literackich, muzycznych, audiowizualnych i fonograficznych, prac graficznych i projektowych, prac fotograficznych i oprogramowania) w poszczególnych sekcjach Witryny mogą należeć do Użytkowników Witryny i innych osób, które stworzyły i / lub opublikowały takie elementy w Witrynie bez bezpośredniego udziału Administracji Witryny.

2.3.

2.4. Administracja Witryny przyznaje zarejestrowanym Użytkownikom prawo do korzystania z funkcji Witryny w celu ułatwienia interakcji między Klientem a Specjalistą, w tym świadczenia usług prawnych przez Specjalistę na rzecz Klienta. Administracja Witryny ma prawo ustalić różne stawki za korzystanie z takiego prawa dla różnych Użytkowników.

2.5.

2.5. Korzystając z oprogramowania Witryny, Użytkownik zgadza się, że niektóre bezpłatne konsultacje mogą być udzielane automatycznie przy użyciu oprogramowania opartego na technologiach uczenia maszynowego i sieciach neuronowych (zwanego dalej "Oprogramowaniem"). Tekst konsultacji, będący wynikiem pracy Oprogramowania, ma charakter informacyjny.

2.6. Oprogramowanie, o którym mowa w punkcie 2.5 niniejszej Umowy, jest dostarczane w stanie, w jakim się znajduje (as is). Administracja Witryny nie udziela żadnych gwarancji dotyczących bezbłędnego i nieprzerwanego działania Oprogramowania lub jego komponentów i/lub poszczególnych funkcji, przydatności Oprogramowania do określonych celów i oczekiwań Użytkownika, prawdziwości, dokładności, kompletności i terminowości konsultacji udzielanych za pośrednictwem Oprogramowania, ani nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszej Umowie.

2.6.

2.7. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje jakiegokolwiek użycia lub niemożności użycia Oprogramowania i/lub jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub osobom trzecim w wyniku jakiegokolwiek użycia, nieużycia lub niemożności użycia Oprogramowania lub jego komponentów

2.8.

3) Administrowanie Stroną Prawnik.CC

3.1. Zapytania, propozycje, skargi i inne wnioski od osób fizycznych i prawnych do Administracji Witryny związane z niniejszą Umową lub działaniem Witryny, a także wnioski od upoważnionych organów państwowych, można przesyłać na adres e-mail [email protected].

3.2.

3.2. W odniesieniu do działania i rozwoju Witryny, Administracja podlega ustawodawstwu Polska, niniejszej Umowie użytkownika i innym specjalnym dokumentom, które Administracja Witryny opracowała lub może opracować i przyjąć w celu uregulowania świadczenia określonych usług Witryny Użytkownikom.

3.2.

3.3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje Użytkownikowi prawa do korzystania z nazwy handlowej, znaków towarowych, nazw domen lub innych charakterystycznych znaków Administracji Witryny. Prawo do korzystania z nazwy handlowej, znaków towarowych, nazw domen lub innych charakterystycznych znaków Administracji Witryny może być przyznane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy z Administracją Witryny.

3.4.

3.4. Relacje ustanowione w niniejszej Umowie między Administracją Witryny a Specjalistą zarejestrowanym w Witrynie nie mają charakteru pracowniczego. Administracja Strony nie może być uważana za pracodawcę Specjalistów zarejestrowanych na Stronie. Niniejsza Umowa z Użytkownikiem nie stanowi publicznej oferty nawiązania stosunków pracy.

4. Rejestracja użytkownika na stronie

4.1. Aby korzystać ze Strony Prawnik.CC, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i pełnych informacji o sobie w polach Formularza rejestracyjnego i na swoim Koncie osobistym oraz do aktualizowania tych informacji. Jeśli użytkownik poda nieprawidłowe informacje lub jeśli Administracja ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że podane informacje są niekompletne lub niedokładne, Administracja ma prawo zablokować lub usunąć konto użytkownika i ograniczyć jego dostęp do niektórych funkcji Witryny. Administracja zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie potwierdzenia danych podanych przez użytkownika podczas rejestracji i zażądania dokumentów potwierdzających, których brak, według uznania Administracji, może być utożsamiany z podaniem fałszywych informacji i mieć odpowiednie konsekwencje.

4.2. Użytkownik jest zobowiązany, na żądanie Administracji Strony, dostarczyć dokumenty potwierdzające jego status prawny oraz dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji na Stronie. W przypadku niedostarczenia lub dostarczenia tylko części dokumentów potwierdzających przez Użytkownika, Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w Witrynie lub zarejestrowania Użytkownika pod innym typem rejestracji niż zadeklarowany przez Użytkownika podczas rejestracji.

4.2.

4.3. Akceptując niniejszą Umowę poprzez rejestrację w Witrynie, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie przez Administrację swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji, a także tych, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza na swojej osobistej stronie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Polska. Administracja Witryny przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym otrzymywania ukierunkowanych (spersonalizowanych) reklam; weryfikacji, badań i analizy takich danych w celu utrzymania i ulepszania usług i sekcji Witryny, a także opracowywania nowych usług i sekcji Witryny. Administracja Witryny podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Administracja zapewnia dostęp do danych osobowych Użytkownika tylko tym pracownikom, wykonawcom i agentom Administracji, którzy potrzebują tych informacji w celu zapewnienia działania Witryny i świadczenia usług Użytkownikowi. Administracja Witryny może wykorzystywać informacje dostarczone przez Użytkownika, w tym dane osobowe, w celu spełnienia wymogów obowiązującego ustawodawstwa Polska (w tym zapobiegania i / lub tłumienia nielegalnych i / lub niezgodnych z prawem działań Użytkowników). Ujawnienie informacji dostarczonych przez Użytkownika zostanie dokonane wyłącznie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polska na wniosek sądu, organów ścigania oraz w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Polska.

5. Relacje finansowe

5.1. Płatne usługi świadczone przez Witrynę na rzecz osób fizycznych i organizacji są regulowane niniejszą umową.

5.2. Administracja Witryny nie działa jako przedstawiciel ani Klientów, którzy publikują swoje pytania w Witrynie i proszą o osobiste konsultacje, ani Specjalistów, którzy odpowiadają na pytania lub osobiste konsultacje, dlatego nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe między nimi.

5.2.

5.3. W przypadku sporów Administracja Strony działa jako arbiter i rozwiązuje problem na korzyść klienta lub specjalisty po pełnym rozważeniu spornej sytuacji.

5.3.

5.4. Administracja witryny zapewnia klientom szerokie gwarancje jakości, poufności i bezpieczeństwa, których treść znajduje się na stronie https://prawnik.cc/gwarancje. Jednak gwarancja zwrotu pieniędzy za usługę jest udzielana Klientom tylko raz. W innych przypadkach wnioski o zwrot pieniędzy za usługę, z której Klient nie jest zadowolony, są rozpatrywane indywidualnie przez Administrację. Takie żądania klientów są spełniane, jeśli Administracja uzna, że usługa została wykonana niewłaściwie, zawiera błąd prawny lub inne naruszenia podczas świadczenia usługi.

Zwrot zostanie dokonany, jeśli od publikacji płatnego pytania minęło więcej niż 7 dni roboczych, a żaden z prawników nie udzielił porady lub jeśli żadna z udzielonych porad nie okaże się przydatna.

5.5. Specjalista zarejestrowany na Stronie samodzielnie określa koszt usług świadczonych Klientom i zgadza się zapłacić na rzecz Administracji Strony ustaloną część kwoty usług świadczonych Klientom. Wielkość tej części jest określana procentowo i jest ustalana indywidualnie dla każdego Specjalisty, ale jeśli nie uzgodniono inaczej, uważa się ją za domyślną jako trzydzieści procent kosztu każdej usługi świadczonej przez Specjalistę na rzecz Klienta przy użyciu funkcjonalności Witryny. Płatność za prawo prawnika do korzystania z Serwisu jest dokonywana automatycznie poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z kosztów usług prawnych świadczonych przez prawnika.

5.6. Płatność za usługi świadczone przez Specjalistę na Stronie odbywa się za pośrednictwem bankowej usługi płatniczej świadczonej przez osoby trzecie. Administracja Strony nie jest źródłem płatności dotyczących Specjalisty. Administracja Witryny nie działa jako agent podatkowy Specjalisty w odniesieniu do stosunków wynikających z niniejszej Umowy.

6. Warunki dotyczące praw własności intelektualnej

6.1. Wyłączne prawa do treści zamieszczonych w Witrynie.

6.1.1. Wszystkie elementy zamieszczone w Witrynie, w tym elementy projektu, tekst, obrazy graficzne, ilustracje, filmy, skrypty, programy i inne elementy oraz ich kompilacje (zwane dalej "Treścią"), są przedmiotem wyłącznych praw Administracji, Użytkowników Witryny i innych posiadaczy praw. Wszelkie prawa do tych obiektów są chronione.

6.1.2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także w obowiązującym ustawodawstwie Polska, żadna Treść nie może być kopiowana (powielana), modyfikowana, rozpowszechniana, wyświetlana w ramce, publikowana, pobierana, przesyłana, sprzedawana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody posiadacza praw, chyba że posiadacz praw wyraźnie wyraził zgodę na swobodne korzystanie z Treści przez jakąkolwiek osobę.

6.1.2.

6.1.3. Publikując w Serwisie Treści będące własnością Użytkownika (w tym m.in. teksty pytań prawnych, konsultacje prawne, umowy), Użytkownik udziela innym Użytkownikom niewyłącznego prawa do korzystania z nich poprzez przeglądanie, powielanie (w tym kopiowanie), modyfikowanie (w tym drukowanie kopii) i inne prawa wyłącznie do osobistych celów niekomercyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wykorzystanie powoduje lub może spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów posiadacza praw.

6.1.4.

6.1.4. Użytkownik może korzystać z Treści, do których ma dostęp, wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania wszystkich znaków autorskich (praw autorskich) lub innych informacji o autorstwie, pozostawienia nazwiska autora bez zmian oraz niezmodyfikowania utworu.

6.1.5. Poza własnymi Treściami, Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania lub upubliczniania w Serwisie treści pochodzących z innych stron internetowych, baz danych lub innych wyników działalności intelektualnej bez wyraźnej zgody posiadacza praw do wykonywania takich działań.

6.1.6.

6.1.6. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach lub w przypadku wyraźnej zgody posiadacza praw na takie wykorzystanie, jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw.

6.1.6.

6.1.7. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszych Warunkach, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być uważane za przeniesienie wyłącznych praw do Treści.

6.1.7.

6.2. Odpowiedzialność za naruszenie praw wyłącznych.

6.2.

6.2.1. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie Treści lub inne informacje, które przesyła lub upublicznia w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Użytkownik nie ma prawa do przesyłania, przekazywania lub publikowania Treści w Witrynie, jeśli nie posiada odpowiednich praw do wykonywania takich działań, nabytych lub przeniesionych zgodnie z ustawodawstwem Polska.

6.2.2.

6.2.2. Administracja Witryny może, ale nie jest zobowiązana, przeglądać Witrynę pod kątem niedozwolonych Treści i może usuwać lub przenosić (bez uprzedniego powiadomienia) dowolne Treści lub Użytkowników według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym, bez ograniczeń, przenosić lub usuwać Treści, które w ocenie Administracji naruszają niniejszy Regulamin, ustawodawstwo Polska i / lub mogą naruszać prawa, powodować szkody lub zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników lub stron trzecich.

6.2.3. Publikując swoje Treści w Witrynie, Użytkownik przyznaje Administracji prawo do tworzenia kopii swoich Treści w celu uporządkowania i ułatwienia publikowania i przechowywania Treści Użytkownika w Witrynie.

6.2.3.

6.2.4. Publikując swoje Treści (w tym między innymi teksty pytań prawnych, konsultacje prawne, umowy) w dowolnej części Witryny, Użytkownik automatycznie przyznaje Administracji niewyłączne, wieczyste i bezpłatne prawo do kopiowania, publicznego odtwarzania, reprodukcji, modyfikacji, tłumaczenia i rozpowszechniania do celów Witryny lub w związku z nią, w tym jej promocji. W tych celach Administracja może tworzyć prace pochodne lub włączać Treści Użytkownika jako integralne części do odpowiednich kolekcji, wykonywać inne czynności, które przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

.

6. Warunki dotyczące witryn i treści stron trzecich

6.3. Witryny i treści osób trzecich.

6.3.1. Witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie (witryn osób trzecich), a także artykuły, zdjęcia, ilustracje, obrazy graficzne, informacje, aplikacje, programy i inne treści należące do lub pochodzące od osób trzecich (treści osób trzecich), które są wynikiem działalności intelektualnej i są chronione zgodnie z ustawodawstwem Polska.

6.3.1.

6.3.2. Wspomniane strony trzecie i ich treści nie są sprawdzane przez Administrację pod kątem zgodności z jakimikolwiek wymogami (prawdziwość, kompletność, dobra wiara itp.). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny lub za pośrednictwem treści osób trzecich, w tym między innymi za wszelkie opinie lub oświadczenia wyrażone na stronach internetowych osób trzecich lub w ich treści.

6.3.2.

6.3.3. Linki lub przewodniki udostępniane w Witrynie w celu pobierania plików i / lub instalowania programów innych firm nie oznaczają poparcia ani zatwierdzenia takich działań przez Administrację.

6.3.4.

6.3.4. Linki do jakiejkolwiek strony internetowej, produktu, usługi lub informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym zamieszczone w Witrynie nie stanowią poparcia ani rekomendacji takich produktów (usług) przez Administrację.

6.3.4.

6.3.5. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować programy osób trzecich, robi to na własne ryzyko i od tego momentu niniejsze Warunki nie mają już zastosowania do Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik musi kierować się obowiązującymi zasadami i politykami, w tym praktykami biznesowymi, osób, z których treści zamierza korzystać.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku wątpliwości co do legalności korzystania z Witryny przez Użytkownika, Administracja może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, usunąć, zablokować lub zmodyfikować informacje o kontach takich Użytkowników bez uprzedniego powiadomienia.

7.1.

7.2. W przypadku informacji o korzystaniu z informacji o koncie Użytkownika (pracowników Użytkownika) przez innych Użytkowników Witryny, Administracja może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, usunąć, zablokować lub zmodyfikować informacje o kontach takich Użytkowników bez wcześniejszego powiadomienia.

7.2.

7.3 Nie świadczymy usług:
 - Firmy prawnicze zbierające fundusze w celach innych niż zapłata za usługi prawne
 - Adwokaci zajmujący się upadłością
 - Obligacji kaucyjnych

Nie świadczymy drapieżnych usług doradztwa hipotecznego, pożyczek, naprawy kredytów i doradztwa.

Obowiązuje od 8 lutego 2019 r.