Kodeks postępowania karnego
Rozdział 28. środki zapobiegawcze

Art. 249. Przesłanki I tryb stosowania środków zapobiegawczych - § 1. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego...

Art. 249a. Podstawa orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania - § 1. Podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania...

Art. 250. Stosowanie tymczasowego aresztowania - § 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia...

Art. 251. Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego - § 1. W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego należy wymienić...

Art. 252. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego - § 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie...

Art. 253. Zmiana lub uchylenie środka zapobiegawczego - § 1. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli...

Art. 254. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego - § 1. Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o...

Art. 255. Zawieszenie postępowania a orzekanie o środkach zapobiegawczych - Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie orzekaniu co do środków...

Art. 256. Nadzór nad prawidłowośCIą zatrzymania I wykonania środków zapobiegawczych - Nadzór nad prawidłowością zatrzymania i wykonania środków zapobiegawczych sprawuje sąd,...

Art. 257. Wyłączenie stosowania tymczasowego aresztowania - § 1. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest...

Art. 258. Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania - § 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować,...

Art. 258a. Uniemożliwianie lub utrudnianie przez oskarżonego wykonywania zastosowanego środka zapobiegawczego - Jeżeli oskarżony uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie zastosowanego wobec niego środka...

Art. 259. Przesłanki odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania - § 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie,...

Art. 260. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym - § 1. Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie...

Art. 261. Zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania - § 1. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany bezzwłocznie...

Art. 262. Obowiązki sądu podczas stosującego tymczasowe aresztowanie - § 1. Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie ma obowiązek: 1) zawiadomienia...

Art. 263. Okres trwania tymczasowego aresztowania - § 1. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza...

Art. 264. Przesłanki niezwłocznego zwolnienia tymczasowo aresztowanego - § 1. W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub warunkowego umorzenia...

Art. 265. Początek okresu trwania tymczasowego aresztowania - Okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania.

Art. 266. Poręczenie majątkowe - § 1. Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu...

Art. 267. Zawiadamianie poręczyciela o wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa - Osobę składającą poręczenie majątkowe zawiadamia się o każdorazowym wezwaniu oskarżonego...

Art. 268. Przepadek lub śCIągnięcie przedmiotu poręczenia - § 1. Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub zobowiązania ulegają...

Art. 269. Ustanie lub cofnięcie poręczenia majątkowego - § 1. Ulegające przepadkowi przedmioty poręczenia lub ściągnięte sumy poręczenia...

Art. 270. Orzekanie o przepadku przedmiotu poręczenia lub śCIągnięciu sumy poręczenia - § 1. O przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia...

Art. 271. Poręczenie społeczne - § 1. Od pracodawcy, u którego oskarżony jest zatrudniony, od...

Art. 272. Poręczenie osoby godnej zaufania - Poręczenie, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie...

Art. 273. Obowiązki poręczającego - § 1. Przy odbieraniu poręczenia zawiadamia się udzielającego poręczenia lub...

Art. 274. Zaniedbanie obowiązków wynikających z poręczenia - Jeżeli mimo poręczenia oskarżony nie stawi się na wezwanie lub...

Art. 275. Dozór policji lub przełożonego wojskowego - § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór...

Art. 275a. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego - § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo...

Art. 276. Zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu, nakaz powstrzymywania się od działalnośCI lub prowadzenia pojazdów - Tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub...

Art. 276a. środki zapobiegawcze orzekane w sprawach o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego - § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można orzec wobec oskarżonego o...

Art. 277. Zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu - § 1. W razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w...