Kodeks postępowania karnego
Rozdział 47. Wyrokowanie

Art. 408. Narada sądu - Po wysłuchaniu głosów końcowych sąd niezwłocznie przystępuje do narady.

Art. 409. Wznowienie przewodu sądowego, udzielenie dodatkowego głosu stronom - Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza...

Art. 410. Podstawa wyroku - Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku...

Art. 411. Odroczenie wydania wyroku - § 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów...

Art. 412. Pisemna forma wyroku - Niezwłocznie po ukończeniu głosowania sąd sporządza wyrok na piśmie.

Art. 413. Elementy wyroku - § 1. Każdy wyrok powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu, który...

Art. 414. Umorzenie postępowania, umorzenie warunkowe postępowania lub uniewinnienie oskarżonego - § 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności...

Art. 415. Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę - § 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania...

Art. 415a. Zobowiązanie do zwrotu korzyśCI lub orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz skarbu państwa - § 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania...

Art. 417. Zaliczanie na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania - Zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega również okres tymczasowego aresztowania...

Art. 418. Ogłoszenie wyroku - § 1. Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go publicznie; w...

Art. 418a. Udostępnianie treśCI wyroku wydanego na posiedzeniu z wyłączeniem jawnośCI - W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem jawności...

Art. 419. Niestawiennictwo stron przy ogłaszaniu wyroku - § 1. Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi...

Art. 420. Uzupełnienie wyroku - § 1. Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku,...

Art. 421. Dochodzenie roszczeń do mienia objętego przepadkiem - Osobie nie będącej oskarżonym, która zgłasza roszczenie do mienia objętego...

Art. 422. Wniosek o sporządzenie I doręczenie uzasadnienie wyroku - § 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia...

Art. 423. Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku - § 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14...

Art. 424. Uzasadnienie wyroku - § 1. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe: 1) wskazanie, jakie fakty...