Kodeks postępowania karnego
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Art. 217. Wydanie, odebranie I zatrzymanie rzeczy - § 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające...

Art. 218. Obowiązek wydania korespondencji, przesyłek I danych - § 1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie...

Art. 218a. Obowiązek zabezpieczenia danych informatycznych na żądanie sądu lub prokuratora - § 1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną lub...

Art. 218b. Rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania systemów I sieci do przekazywania informacji - Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności,...

Art. 219. Przesłanki dokonania przeszukania - § 1. W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia...

Art. 220. Zasady dokonywania przeszukania - § 1. Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu...

Art. 221. Przeszukanie w porze nocnej - § 1. Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej...

Art. 222. Przeszukanie pomieszczeń instytucji państwowej lub samorządowej lub zajętego przez wojsko - § 1. Przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego...

Art. 223. Przeszukanie osoby I odzieży - Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę...

Art. 224. Zasady dokonywania przeszukania - § 1. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed...

Art. 225. Postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne znalezionymi w toku przeszukania - § 1. Jeżeli kierownik instytucji państwowej lub samorządowej albo też...

Art. 226. Wykorzystanie jako dowodów dokumentów zawierających informacje niejawne - W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową,...

Art. 227. Zasady dokonywania przeszukania I zatrzymania rzeczy - Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem...

Art. 228. Postępowanie z przedmiotami znalezionymi w czasie przeszukania - § 1. Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy...

Art. 229. Dodatkowe elementy protokołu przeszukania - Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w...

Art. 230. Zasady postępowania z zatrzymanymi rzeczami - § 1. Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego...

Art. 231. Złożenie zatrzymanej rzeczy do depozytu lub oddanie na przechowanie - § 1. Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać zatrzymaną rzecz,...

Art. 232. Sprzedaż przedmiotów zatrzymanych - § 1. Przedmioty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub takie, których przechowywanie...

Art. 232a. Przechowywanie I niszczenie przedmiotów I substancji niebezpiecznych - § 1. Przedmioty i substancje stwarzające niebezpieczeństwo dla życia lub...

Art. 232b. Nieodpłatne przekazanie przedmiotów w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii - § 1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte...

Art. 233. Postępowanie ze środkami płatniczymi oddanymi na przechowanie - Oddając na przechowanie krajowe środki płatnicze lub wartości dewizowe, organ,...

Art. 234. Bezskuteczność rozporządzania przedmiotem odebranym lub zabezpieczonym - Rozporządzenia przedmiotem dokonane po jego odebraniu lub zabezpieczeniu są bezskuteczne...

Art. 235. Właściwość organów w sprawach przeszukania I zatrzymania rzeczy - Sąd lub referendarz sądowy dokonuje czynności przewidzianych w tym rozdziale...

Art. 236. Zażalenie na postanowienie lub czynność w przedmiocie dowodów rzeczowych - § 1. Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w...

Art. 236a. Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do danych informatycznych lub systemu informatycznego - Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika...

Art. 236b. środki na rachunku - § 1. Rzeczą lub przedmiotem w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału...