Kodeks postępowania karnego
Dział X. Postępowania szczególne

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 485. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym - W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu...

Art. 487. Elementy aktu oskarżenia - Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego...

Art. 488. CzynnośCI policji w sprawach z oskarżenia prywatnego - § 1. Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną...

Art. 489. Posiedzenie pojednawcze, postępowanie mediacyjne - § 1. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia...

Art. 490. Przebieg posiedzenia pojednawczego, protokół z posiedzenia - § 1. Posiedzenie pojednawcze rozpoczyna się wezwaniem stron do pojednania....

Art. 491. Niestawiennictwo strony na posiedzenie pojednawcze - § 1. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie...

Art. 492. Pojednanie się stron - § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. Postanowienie...

Art. 493. Zakres pojednania się stron - W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji dopuszczalne jest...

Art. 494. Ugoda - § 1. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której...

Art. 495. Skierowanie sprawy na rozprawę główną - § 1. W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę...

Art. 496. Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia - § 1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego umarza się...

Art. 497. Wzajemny akt oskarżenia - § 1. Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na...

Art. 498. Niedopuszczalność oskarżenia wzajemnego - § 1. Oskarżenie wzajemne jest niedopuszczalne, jeżeli prokurator wcześniej wszczął...

Art. 499. Odpowiednie stosowanie przepisów o pojednaniu I ugodzie - Przepisy art 492-494 stosuje się odpowiednio również na rozprawie.

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe

Art. 500. Postępowanie nakazowe - § 1. W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na...

Art. 501. Niedopuszczalność wydania wyroku nakazowego - Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne: 1) (uchylony) 2) w sprawie...

Art. 502. Kary I środki karne orzekane wyrokiem nakazowym - § 1. Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub...

Art. 504. Elementy wyroku nakazowego - § 1. Wyrok nakazowy powinien zawierać: 1) oznaczenie sądu i...

Art. 505. Doręczenie odpisu wyroku nakazowego - § 1. Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi i pokrzywdzonemu,...

Art. 506. Sprzeciw od wyroku nakazowego - § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do...

Art. 507. Prawomocność wyroku nakazowego - Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto,...

Rozdział 54. (uchylony) -

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone

Art. 517a. Odesłanie do przepisów o postępowaniu zwyczajnym - § 1. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu...

Art. 517b. Postępowanie przyspieszone - § 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy, w...

Art. 517c. Ograniczenie dochodzenia, obowiązek pouczenia podejrzanego - § 1. Dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania osoby podejrzanej w...

Art. 517d. Wniosek policji o rozpoznanie sprawy - § 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem...

Art. 517e. Doręczenie odpisu wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym - § 1. Odpis wniosku o rozpoznanie sprawy prezes sądu lub...

Art. 517ea. Składanie wniosków oraz oświadczeń do protokołu - § 1. W wypadku określonym w art. 517b postępowanie przyspieszone...

Art. 517f. Przerwa w rozprawie - § 1. Postępowanie przyspieszone prowadzi się również w razie potrzeby...

Art. 517g. Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym lub jej przekazania prokuratorowi - § 1. Jeżeli sąd przed rozprawą główną lub w jej...

Art. 517ga. Skutek przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania - W razie zarządzenia przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania...

Art. 517h. Terminy do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, sporządzenia uzasadnienia I wniesienia apelacji - § 1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia...

Art. 517i. Przekazanie sprawy po rozpoznaniu środka odwoławczego - § 1. Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwierdza, że...

Art. 517j. Dyżury adwokatów I radców prawnych - § 1. W celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy...