Kodeks postępowania karnego
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia I polecenia

Art. 92. Podstawa orzeczenia - Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu,...

Art. 93. Postanowienia, zarządzenia I polecenia - § 1. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje...

Art. 93a. Postanowienia, zarządzenia I polecenia referendarza sądowego - § 1. W wypadkach określonych w ustawie referendarz sądowy może...

Art. 94. Elementy postanowienia - § 1. Postanowienie powinno zawierać: 1) oznaczenie organu oraz osoby...

Art. 95. Orzekanie sądu na rozprawie lub posiedzeniu - § 1. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach wskazanych w...

Art. 95a. Orzekanie w sprawach zamiany kary pozbawienia wolnośCI na karę aresztu - § 1. W sprawach wskazanych w art. 2a zamiana kary...

Art. 95aa. Zasady orzekania w przypadku zmiany obowiązującej ustawy - § 1. W sprawach wskazanych w art. 4 stosowanie ustawy...

Art. 95b. Jawność posiedzeń sądu - § 1. Posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że...

Art. 96. Prawo udziału w posiedzeniu - § 1. Strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli wykażą interes...

Art. 96a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do posiedzeń - Przepisy art. 374 obecność oskarżonego na rozprawie głównej § 3–8...

Art. 97. Sprawdzanie okolicznośCI faktycznych przed wydaniem orzeczenia - Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia na...

Art. 98. Uzasadnianie postanowień - § 1. Uzasadnienie postanowienia sporządza się na piśmie wraz z...

Art. 99. Uzasadnienie wyroków I zarządzeń - § 1. Tryb i formę uzasadnienia wyroku określają przepisy szczególne....

Art. 99a. Forma uzasadnienia wyroku pierwszej instancji - § 1. Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku...

Art. 100. Ogłaszanie I doręczanie orzeczeń I zarządzeń - § 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się...

Art. 105. Prostowanie orzeczenia, zarządzenia lub uzasadnienia - § 1. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz w obliczeniu...

Art. 106. Odpowiednie stosowanie przepisów o ogłaszaniu I doręczaniu orzeczeń - Przepisy art. 100 ogłaszanie i doręczanie orzeczeń i zarządzeń §...

Art. 107. Nadanie orzeczeniu I ugodzie klauzuli wykonalnośCI - § 1. Sąd lub referendarz sądowy nadaje na żądanie osoby...