Polityka prywatności


Polityka prywatności danych osobowych

1. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Prawnik.CC

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich informacji gromadzonych przez projekt Prawnik.CC i/lub jego podmioty stowarzyszone podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Prawnik.CC.

Korzystanie z projektu Prawnik.CC oznacza pełną i bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Politykę i określone w niej warunki przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi warunkami, musi powstrzymać się od korzystania z projektu.

1.1. W ramach niniejszej Polityki "dane osobowe użytkownika" odnoszą się do:

1.1.1. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas procesu rejestracji (tworzenia konta) lub podczas korzystania ze strony internetowej.

1.1.2.

1.1.2. Dane automatycznie przesyłane przez witrynę Prawnik.CC podczas korzystania z niej za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookie, informacje o przeglądarce użytkownika (lub jakimkolwiek innym programie używanym do uzyskania dostępu do witryny), czas dostępu i adres żądanej strony.

1.1.2.

1.2. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie strony internetowej Prawnik.CC. Prawnik.CC nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków dostępnych na stronie Prawnik.CC, w tym linków zawartych w tekstach zapytań. Takie strony internetowe mogą gromadzić lub żądać od użytkownika danych osobowych, a także wykonywać inne działania.

1.3. Prawnik.CC zasadniczo nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez użytkowników ani nie kontroluje ich zdolności do czynności prawnych. Jednakże Prawnik.CC zakłada, że użytkownik podaje prawdziwe i wystarczające dane osobowe w związku z pytaniami zaproponowanymi w formularzu rejestracyjnym i aktualizuje te informacje.

2. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika

2.1. Prawnik.CC gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług (realizacji umów między specjalistą a klientem).

2.2. Prawnik.CC może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

2.2.

2.2.1. Identyfikacja stron w umowach i kontraktach z witryną Prawnik.CC.

2.2.2.

2.2.2. Dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych usług.

2.2.3. Komunikowanie się z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, żądań i informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej, świadczenie usług oraz przetwarzanie żądań i petycji użytkowników.

2.2.3.

2.2.4. Poprawa jakości projektu Prawnik.CC, jego użyteczności, rozwój nowych usług i funkcji.

2.2.4.

2.2.5. Kierowanie materiałami reklamowymi.

2.2.6. Prowadzenie badań statystycznych i innych badań opartych na zanonimizowanych danych.

3. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania osobom trzecim

3.1. Prawnik.CC przechowuje dane osobowe użytkownika zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poszczególnych usług.

3.1.

3.2. Poufność danych osobowych użytkownika jest zachowana, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik dobrowolnie udostępnia informacje o sobie do nieograniczonego publicznego dostępu.

3.3. Prawnik.CC ma prawo do przekazania danych osobowych użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:

3.3.

3.3.1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania.

3.3.2. Transfer jest niezbędny do korzystania z określonej usługi lub świadczenia usługi na rzecz użytkownika.

3.3.2.

3.3.3. Przekaz jest przewidziany przez ustawodawstwo Polska lub inne obowiązujące ustawodawstwo, w granicach określonych przez ustawodawstwo.

3.3.3.

3.3.4. Przekazanie odbywa się w ramach sprzedaży lub przeniesienia przedsiębiorstwa (w całości lub w części), w którym to przypadku nabywca przyjmuje wszystkie zobowiązania do przestrzegania warunków niniejszej Polityki w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych.

3.3.4.

3.3.5. Ochrona uzasadnionych praw i interesów Prawnik.CC lub stron trzecich w przypadkach, gdy użytkownik narusza warunki Umowy użytkownika usług Prawnik.CC.

3.3.5.

4. modyfikacja danych osobowych przez użytkownika

Użytkownik może modyfikować (aktualizować, uzupełniać) swoje dane osobowe, a także parametry ich poufności, w dowolnym momencie, korzystając z funkcji edycji danych osobowych na swoim koncie osobistym.

5. Środki ochrony danych osobowych użytkownika

Prawnik.CC podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem i innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

6. modyfikacja polityki prywatności. Obowiązujące przepisy prawa

6.1. Prawnik.CC ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie zawierać datę ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania, chyba że w nowej wersji Polityki określono inaczej. Aktualna wersja znajduje się zawsze na stronie pod adresem: http://uristy.ua/policies/confidential

6.2. Niniejsza Polityka oraz relacje między użytkownikiem a Prawnik.CC wynikające ze stosowania Polityki Prywatności podlegają ustawodawstwu Polska.

6.2.

7. Informacje zwrotne. Pytania i sugestie

Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki należy kierować do Działu Obsługi Klienta Prawnik.CC' na adres: https://prawnik.cc/site/contact.

.