Prawo bankowe
Art. 146g. żądanie zmiany treśCI zobowiązania zaciągniętego przez bank przejęty

Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność prawną banku przejętego w okresie roku przed przejęciem, jeżeli w wyniku tej czynności druga strona uzyskała korzyść na warunkach korzystniejszych od stosowanych wówczas przez bank przejęty. Powództwo rozpoznaje właściwy miejscowo sąd okręgowy sąd gospodarczy.

Struktura Prawo bankowe

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy

Art. 2. Pojęcie banku

Art. 3. Zastrzeżenie wyrazów "bank" oraz "kasa"

Art. 4. Objaśnienie pojęć

Art. 4a. Decyzje komisji nadzoru finansowego

Art. 4b. Uznanie banku za bank istotny

Art. 4c. Wymogi wobec domu maklerskiego

Art. 5. CzynnośCI bankowe

Art. 5a. Doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 6. Inne kompetencje banków

Art. 6a. Powierzenie wykonywania niektórych czynnośCI w imieniu I na rzecz banku

Art. 6b. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody wyrządzone klientom

Art. 6c. Powierzenia przedsiębiorcy wykonywania niektórych czynnośCI bankowych

Art. 6d. Zawiadomienie komisji nadzoru finansowego o zamiarze zawarcia umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

Art. 6da. Wyłączenie wymogu zawiadomienia komisji nadzoru finansowego

Art. 6db. Powierzenie wykonywania czynnośCI przez bank hipoteczny; sprzeciw komisji nadzoru finansowego

Art. 6dc. Adres do doręczeń; język sporządzenia zawiadomień

Art. 6e. Rozporządzenie w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem

Art. 7. Forma czynnośCI bankowych

Art. 7b. Forma oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynnośCI w sprawach certyfikacyjnych

Art. 8. Obowiązek utrzymywania płynnośCI płatniczej

Art. 9. System zarządzania w banku

Art. 9a. Zadania organów banku w zakresie systemu zarządzania bankiem

Art. 9b. System zarządzania ryzykiem

Art. 9c. System kontroli wewnętrznej

Art. 9ca. Polityka wynagrodzeń

Art. 9cb. Komitety w banku istotnym

Art. 9cc. Dokumentowanie przez bank systemów I procesów

Art. 9cd. Komitet do spraw nominacji w banku istotnym

Art. 9ce. Polityka różnorodnośCI w składzie zarządu banku

Art. 9f. Rozporządzenie w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem I zakresu polityki wynagrodzeń

Art. 10. Kontrola wewnętrzna w bankach spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających

Art. 10a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

Art. 10b. Informacja o nałożeniu sankcji administracyjnej

Art. 11. Decyzje komisji nadzoru finansowego

Art. 11a. Wyłączenie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 11b. Doręczanie pism w postępowaniu naprawczym

Rozdział 2. Tworzenie I organizacja banków, oddziałów I przedstawicielstw banków oraz organizacja finansowych spółek holdingowych I finansowych spółek holdingowych o działalnośCI mieszanej

A. Banki państwowe

Art. 14. Tworzenie I likwidacja banku państwowego

Art. 14a. Status banku państwowego

Art. 15. Organy banku państwowego

Art. 16. Powoływanie I odwoływanie członków rady nadzorczej w banku państwowym

Art. 17. Powoływanie I odwoływanie prezesa I członków zarządu banku państwowego

Art. 18. Zadania organów banku państwowego

Art. 19. Nadanie statutu bankowi państwowemu

B. Banki spółdzielcze

Art. 20. Bank spółdzielczy I jego statut

Art. 20a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do banku spółdzielczego

C. Banki w formie spółek akcyjnych oraz finansowe spółki holdingowe I finansowe spółki holdingowe o działalnośCI mieszanej

Art. 21. Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych

Art. 22. Rada nadzorcza w banku akcyjnym

Art. 22a. ZarząD banku akcyjnego

Art. 22aa. Wymogi wobec członków zarządu I rady nadzorczej banku akcyjnego

Art. 22b. Powołanie członków zarządu banku akcyjnego

Art. 22c. Protokół z walnego zgromadzenia

Art. 22ca. Ocena spełniania wymogów przez członków zarządu I rady nadzorczej

Art. 22d. Wniosek knf o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku

Art. 25. Obowiązki podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji banku krajowego

Art. 25a. Zawiadomienie o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25b. Informacje uzupełniające zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25c. Wymogi formalne zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25d. Oświadczenia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25e. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń

Art. 25f. Wystąpienie knf do władz nadzorczych o przekazanie informacji

Art. 25g. CzynnośCI knf po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25h. Zgłoszenie przez knf sprzeciwu co do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25i. Termin doręczenia decyzji knf w przedmiocie sprzeciwu co do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25j. Realizacja bez decyzji knf zamiaru nabycia znacznego pakietu akacji banku

Art. 25k. Uchylenie przez sąD administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu knf

Art. 25l. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji banku krajowego wbrew przepisom ustawy

Art. 25m. Przesłanki uchylenia zakazów przez knf

Art. 25n. Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego

Art. 25na. Nakaz przekazania na rzecz akcjonariusza płatnośCI banku na poczet zaległej kary pieniężnej

Art. 25o. Obowiązek informowania o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego

Art. 25p. Zawiadomienie o zamiarze zbycia pakietu akcji banku krajowego

Art. 25r. Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji banku krajowego

Art. 25s. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do banków spółdzielczych bęDących spółdzielniami osób prawnych

Art. 27. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny

Art. 28. Akcje imienne

D. Postępowanie przy tworzeniu banków

Art. 30. Warunki utworzenia banku

Art. 30a. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej I banku spółdzielczego

Art. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku

Art. 31a. Odpowiedzialność karna składających oświadczenia

Art. 31b. Rozporządzenie w sprawie zapewnienia knf dostępu do danych dla sprawowania nadzoru

Art. 32. Kapitał założycielski banku

Art. 33. CzynnośCI knf w przedmiocie wniosku o zezwolenie na utworzenie banku

Art. 34. Elementy zezwolenia na utworzenie banku lub zmianę statutu banku

Art. 35. Uczestnictwo knf w postępowaniu rejestrowym dotyczącym banku

Art. 36. Zezwolenie na rozpoczęcie działalnośCI banku

Art. 37. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku

Art. 38. Utrata mocy zezwolenia na utworzenie lub rozpoczęcie działalnośCI banku

Art. 39. Wniosek o utworzenie przez bank krajowy banku lub oddziału banku za granicą

Art. 40. Wniosek o utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju

Art. 40a. Obowiązki oddziału banku zagranicznego

Art. 40b. Roczne sprawozdanie z działalnośCI oddziału banku zagranicznego

Art. 41. Stosowanie prawa polskiego do oddziałów banków zagranicznych

Art. 42. Wniosek o zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego I instytucji kredytowej w polsce

Da, szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium rzeczypospolitej polskiej poprzez oddział

Art. 42a. Utworzenie przez instytucję kredytową banku krajowego w formie spółki akcyjnej

Art. 42b. Elementy wniosku o zezwolenie na utworzenie banku krajowego

Art. 42c. CzynnośCI kontrolne przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową

Art. 42d. Utrata mocy zezwolenia na utworzenie banku krajowego

Art. 42e. Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców

Oddział daa. Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Art. 42fa. Obowiązek przekształcenia się domu maklerskiego w bank krajowy

Art. 42fb. Przekształcenia domu maklerskiego w bank krajowy

Art. 42fc. Wniosek domu maklerskiego o wydanie zezwoleń na utworzenie banku

Art. 42fd. CzynnośCI kontrolne przed wydaniem zezwoleń na przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Art. 42fe. Działalność domu maklerskiego do dnia zarejestrowania statutu

Db. Pośrednia unijna jednostka dominująca

Art. 42g. Pośrednia unijna jednostka dominująca

Art. 42h. Wyłączenie obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej

E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną

Art. 43. Przekształcenie banku państwowego w bank w formie spółki akcyjnej

Art. 44. Rozporządzenie w sprawie przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną

Art. 45. Skutki przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną

Art. 46. Skutki uzyskania osobowośCI prawnej przez bank w formie spółki akcyjnej

Art. 47. Odesłanie do przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych

Art. 12. Formy banków

Art. 13. Założyciele banku

Art. 13a. Siedziba zarządu banku

Art. 13b. Gromadzenie I wykorzystywanie przez knf informacji publikowanych przez banki

Rozdział 2a. Podejmowanie I prowadzenie działalnośCI przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium rzeczypospolitej polskiej

Art. 48a. Formy prowadzenia działalnośCI banku krajowego w państwie goszczącym

Art. 48b. CzynnośCI banku krajowego na terytorium państwa goszczącego

Art. 48c. Zawiadomienie o zamiarze utworzenia oddziału banku krajowego na terytorium państwa goszczącego

Art. 48d. Odmowa przesłania zawiadomienia o zamiarze utworzenia oddziału banku krajowego w państwie goszczącym

Art. 48e. Zawiadomienie o zmianach dotyczących oddziału banku krajowego w państwie goszczącym

Art. 48f. Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia przez bank krajowy działalnośCI transgranicznej

Art. 48g. Zawiadomienie państwa goszczącego o utracie przez bank krajowy zezwolenia na utworzenie banku

Art. 48h. Wykonywanie przez instytucje finansowe czynnośCI bankowych na terytorium państwa goszczącego

Art. 48i. Formy prowadzenia działalnośCI przez instytucje kredytowe

Art. 48j. Zakres czynnośCI instytucji kredytowej

Art. 48k. Zakres stosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych działających w rp

Art. 48l. Rozpoczęcie działalnośCI w rp przez oddział instytucji kredytowej na terytorium

Art. 48ł. Rozpoczęcie działalnośCI transgranicznej w rp przez instytucję kredytową

Art. 48m. Sprawozdania oddziału instytucji kredytowej działającego na terytorium w rp

Art. 48n. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do instytucji finansowych z siedzibą w państwach członkowskich

Art. 48o. Obowiązki informacyjne instytucji kredytowej prowadzącej działalność w rp

Art. 48p. Obowiązek zawiadomienia o zmianach prawnych I organizacyjnych w instytucji kredytowej

Rozdział 2b. Zatwierdzanie działalnośCI finansowych spółek holdingowych oraz finansowych spółek holdingowych o działalnośCI mieszanej

Art. 48q. Zatwierdzanie działalnośCI spółek przez knf

Art. 48r. Przesłanki zatwierdzenia przez knf prowadzenia działalnośCI

Art. 48s. Zwolnienie z obowiązku zatwierdzenia prowadzenia działalnośCI

Rozdział 3. Rachunki bankowe

Art. 49. Rodzaje rachunków bankowych

Art. 50. Swoboda dysponowania środkami pieniężnymi przez posiadacza rachunku bankowego

Art. 51. Rachunek bankowy wspólny

Art. 51a. Uprawnienia współposiadaczy rachunku wspólnego dla osób fizycznych

Art. 51b. Wspólny rachunek jednostek samorządu terytorialnego

Art. 51c. Rachunek bankowy wspólny dla stron umowy o współpracy

Art. 52. Umowa rachunku bankowego

Art. 52a. Obsługa rachunku rodzinnego

Art. 53. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego

Art. 54. Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem

Art. 54a. środki pieniężne na rachunkach bankowych wolne od zajęcia

Art. 54b. Zwolnienie z zajęcia środków na zablokowanym rachunku podmiotu kwalifikowanego

Art. 55. śmierć posiadacza rachunku bankowego

Art. 56. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku bankowego

Art. 56a. Obowiązek informowania posiadacza rachunku bankowego o możliwośCI dysponowania wkładem na wypadek śmierci

Art. 57. Wyłączenie stosowania do rachunku wspólnego niektórych przepisów ustawy

Art. 58. Rachunek bankowy małoletniego

Art. 59. Rachunek powierniczy

Art. 59a. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej z osobą fizyczną

Art. 59b. Wystąpienie o udostępnienie z rejestru pesel danych posiadacza rachunku

Art. 59c. Rachunek bankowy po śmierci przedsiębiorcy

Art. 60. Samoistne rozwiązanie umowy rachunku bankowego

Art. 61. Zgłoszenie utraty dowodu zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego albo czeku lub blankietu czeku

Art. 62. Umorzenie utraconych dokumentów związanych z rachunkiem bankowym

Rozdział 3a. Rachunek vat

Art. 62a. Rachunek vat

Art. 62b. Uznanie I obciążenie rachunku vat

Art. 62c. Realizacja przelewu z rachunku vat

Art. 62d. środki pieniężne zwolnione od zajęcia

Art. 62e. Zamknięcie rachunku vat

Art. 62f. Wyłączenie stosowania przepisów o rachunku vat

Rozdział 4 rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków

Art. 63. Formy przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków

Art. 63b. Czek gotówkowy

Art. 63c. Polecenie przelewu

Art. 63d. Polecenie zapłaty

Art. 63e. Czek rozrachunkowy

Art. 63f. Karty płatnicze

Art. 63h. Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przelewu/wpłaty gotówkowej

Art. 64. Solidarna odpowiedzialność banków wobec posiadacza rachunku bankowego

Art. 65. Obowiązki banku dokonującego wypłat z rachunku bankowego

Art. 66. Obowiązki banku w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych

Art. 67. Izby rozliczeniowe

Art. 67a. środki pieniężne na rachunku rozliczeniowym wolne od zajęcia

Art. 68. Zarządzenia prezesa nbp

Rozdział 5. Kredyty I pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań

Art. 69. Umowa kredytu

Art. 70. ZdolnośCI kredytowa

Art. 70a. Wyjaśnienie dokonanej oceny zdolnośCI kredytowej

Art. 71. Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów ekspozycji

Art. 73. Konsorcjum bankowe

Art. 74. Obowiązki kredytobiorcy w czasie obowiązywania umowy kredytu

Art. 75. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Art. 75a. Termin spłaty kredytu, termin umowy kredytu przez kredytobiorcę

Art. 75b. Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej

Art. 75c. Wezwanie kredytobiorcy do spłaty zobowiązania

Art. 76. Zmienna stopa oprocentowania kredytu

Art. 76a. Obowiązek powiadomienia osób zabezpieczających kredyt o opóźnieniu w jego spłacie

Art. 77. Odrębna prowizja od niewykorzystanego kredytu

Art. 77a. Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej

Art. 78. Umowy pożyczek pieniężnych

Art. 78a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów kredytu konsumenckiego

Art. 78b. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do umowy kredytu I pożyczki pieniężnej udzielanej przez bank

Art. 79. Zakaz stosowania przez bank wobec niektórych podmiotów korzystniejszych warunków

Art. 79a. Dokonywanie czynnośCI bankowych wobec członków organów banku lub osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku

Art. 79b. Obowiązek udzielenia knf informacji o udzieleniu kredytu, pożyczki lub gwarancji członkowi zarządu lub rady nadzorczej

Art. 79c. Stosowanie szczególnej procedury w przypadku innych czynnośCI bankowych

Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia I akredytywy

Art. 80. Udzielanie I potwierdzanie na zlecenie gwarancji, poręczeń, akredytyw

Art. 81. Gwarancja bankowa

Art. 82. Przelew wierzytelnośCI z gwarancji bankowej

Art. 83. Potwierdzanie zobowiązań innego banku wynikających z gwarancji bankowej

Art. 84. Odpowiednie stosowanie do gwarancji bankowych I poręczeń udzielanych przez bank przepisów kodeksu cywilnego

Art. 85. Akredytywa dokumentowa

Art. 86. Pojęcie akredytywy pieniężnej

Art. 86a. Przepisy ustawy dotyczące gwarancji bankowych, poręczeń I akredytyw a odrębne postanowienia umowy

Art. 87. Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji I poręczeń bankowych oraz akredytyw

Rozdział 6a. Lokaty strukturyzowane

Art. 88a. Bezpośrednie stosowanie przez bank prawa unii europejskiej

Art. 88b. Zmiana statusu klienta I kontrahenta

Art. 88c. Zasady świadczenia usług w zakresie lokat strukturyzowanych

Art. 88d. Zakaz przyjmowania przez bank świadczeń pieniężnych w związku ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 88e. Zasady wynagradzania I oceny pracy osób na rzecz banku

Art. 88f. Obowiązki informacyjne banku w zakresie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 88g. Informacje uzyskiwane przez bank od klienta lub potencjalnego klienta

Art. 88h. Ocena odpowiedniośCI wobec klienta usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 88i. Ocena odpowiedniośCI wobec klienta usługi banku pośredniczącego w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 88j. Regularne sprawozdania banku z wykonywania umowy o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 88k. Obowiązki banku w zakresie organizacji przedsiębiorstwa

Art. 88l. Wymogi wobec osób zatrudnianych przez bank

Art. 88m. Rozwiązania techniczne I organizacyjne banku w zakresie świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Art. 88ma. Obowiązek przekazania informacji komisji nadzoru finansowego

Art. 88n. Rozporządzenie w sprawie zasad postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

Rozdział 6b. Emisja bankowych praw pochodnych

Art. 88o. Bankowe prawa pochodne

Art. 88p. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu

Art. 88q. Warunki emisji

Art. 88r. Ara pieniężna nakładana na emitenta bankowych praw pochodnych

Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych

Art. 89. Warunki emisji papierów wartościowych

Art. 90. Bankowy papier wartościowy

Art. 91. Zakaz kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych

Rozdział 8. Szczególne obowiązki I uprawnienia banków

Art. 92a. Umowa przelewu wierzytelnośCI I o subpartypację

Art. 92b. Rejestr wierzytelnośCI z umowy o subpartypację

Art. 92ba. Obowiązek udzielenia informacji zbiorczej o rachunkach I umowach rachunku bankowego

Art. 92bb. Centralna informacja o rachunkach

Art. 92bc. Obowiązek pozyskania zbiorczej informacji o rachunkach bankowych

Art. 92bd. Obowiązek udzielenia informacji na zapytanie centralnej informacji

Art. 92d. Umowa o kredytowy instrument pochodny

Art. 93. Zabezpieczenie wierzytelnośCI wynikających z czynnośCI bankowych

Art. 93a. Skonsolidowane oprocentowanie

Art. 95. Moc prawna dokumentów potwierdzających czynność bankową lub zabezpieczająCą wierzytelność banku

Art. 101. Zabezpieczenie wierzytelnośCI banku przez przeniesienie prawa własnośCI rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych

Art. 102. Zabezpieczenie wierzytelnośCI banku przez przeniesienie na własność banku określonej kwoty pieniężnej

Art. 104. Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej

Art. 105. Udzielanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową

Art. 105a. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową

Art. 105b. Podmioty uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji o rachunkach I umowach rachunku bankowego

Art. 105c. Uprawnienie do uzyskania z centralnej informacji zbiorczej informacji o rachunkach bankowych

Art. 106. Obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu działalnośCI banku dla celów przestępczych

Art. 106a. Podejrzenie wykorzystywania działalnośCI banku dla celów przestępczych

Art. 106b. Udostępnianie prokuratorowi informacji objętych tajemnicą bankową

Art. 106c. żądanie wyjawienia tajemnicy bankowej od podmiotów innych niż bank

Art. 106d. Podmioty uprawnione do przetwarzania I wzajemnego udostępniania informacji bankowych

Art. 106e. Przetwarzanie danych osobowych przez banki I instytucje kredytowe

Art. 107. Odpowiedzialność porządkowa pracownika banku

Art. 108. Wyłączenie odpowiedzialnośCI banku za szkodę

Art. 109. Ogólne warunki umów I regulaminy bankowe

Art. 110. Prowizje I opłaty bankowe

Art. 111. Informacje ogłaszane przez bank w miejscu wykonywania czynnośCI

Art. 111a. Dodatkowe informacje w sprawozdaniu z działalnośCI bankowej

Art. 111b. Ogłoszenie o podmiotach uprawnionych do dostępu do informacji chronionych tajemnicą bankową

Art. 111c. Obowiązek informacyjny banku wobec gminy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego

Art. 112. Rozstrzyganie spraw spornych MIędzy bankami a narodowym bankiem polskim

Art. 112b. Przetwarzanie przez banki informacji zawartych w dokumentach tożsamośCI osób fizycznych

Art. 112c. System teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelnośCI z rachunku bankowego

Art. 112d. Zajęcie przez bank wierzytelnośCI z rachunku bankowego Dłużnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się I podział banków

Art. 121. Bankowe izby gospodarcze

Art. 122. Zrzeszanie się banków

Art. 123. Rada zrzeszonych banków

Art. 124. łączenie się banków

Art. 124a. Zezwolenie na nabycie przedsiębiorstwa bankowego

Art. 124b. Zakaz podziału banków spółdzielczych według przepisów ustawy - prawo spółdzielcze

Art. 124c. Podział banku w formie spółki akcyjnej

Art. 124d. Obowiązki informacyjne banku w przypadku łączenia się banków, przejęcia banku lub nabycia przedsiębiorstwa banku

Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny I gospodarka finansowa banków

Art. 126. Fundusze własne banków

Art. 127. Kwalifikowanie instrumentów kapitałowych I pożyczek podporządkowanych

Art. 127a. Uchwała o zaciągnięciu pożyczki podporządkowanej, przedmiot pożyczki podporządkowanej

Art. 127b. Umowa pożyczki podporządkowanej

Art. 127c. Splata przez bank pożyczki podporządkowanej

Art. 127d. Umorzenie odsetek z tytułu umowy pożyczki podporządkowanej

Art. 127e. Umorzenie pożyczki w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego

Art. 127f. Wymagalność roszczenia o spłatę pożyczki podporządkowanej

Art. 128. Kapitał wewnętrzny banku

Art. 128a. Obowiązek udzielania informacji o strukturze funduszy własnych banku

Art. 128b. Zezwolenie na powierzenie innemu bankowi oceny zdolnośCI do spłaty zobowiązania I analizy ryzyka wypłat

Art. 128c. Obowiązek zgłoszenia do knf zamiaru nabycia przez bank akcji lub udziałów

Art. 128ca. Zezwolenia komisji nadzoru finansowego

Art. 129. Gospodarka finansowa banku

Art. 130. Rezerwa na ryzyko ogólne

Art. 130a. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego banku

Rozdział 10a. System ochrony

Art. 130b. Cel funkcjonowania systemu ochrony

Art. 130c. Umowy systemu ochrony

Art. 130d. Wypowiedzenie umowy systemu ochrony

Art. 130e. Zarządzanie systemem ochrony

Art. 130f. Organy systemu ochrony zarządzanego przez jednostkę zarządzająCą

Art. 130g. Powoływanie I organizacja organów systemu ochrony jednostki zarządzającej

Art. 130h. Fundusz pomocowy

Art. 130i. Mechanizmy pomocy płynnościowej I mechanizmy wsparcia tworzone w jednostce zarządzającej

Art. 130j. Pomoc lub wsparcie udzielane przez jednostkę zarządzająCą

Art. 130k. Zadania organu zarządzającego systemem ochrony

Art. 130l. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony

Rozdział 11. Nadzór bankowy

Art. 131. Nadzór bankowy

Art. 131a. Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego

Art. 132. Wystąpienie do knf o podjęcie czynnośCI lub środków w ramach nadzoru

Art. 133. Cel I czynnośCI nadzoru bankowego

Art. 133a. Badanie I ocena nadzorcza banku

Art. 133b. Testy warunków skrajnych

Art. 133c. Program oceny nadzorczej

Art. 133d. PrzegląD spełniania przez bank wymogów dotyczących metod wewnętrznych

Art. 133e. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania I oceny nadzorczej banku

Art. 134. Badanie sprawozdań finansowych banku I oddziału banku zagranicznego

Art. 135. Zlecenie badania dokumentów banku

Art. 136. Obowiązki informacyjne biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe banku

Art. 137. Rekomendacje knf dotyczące dobrych praktyk ostrożnego I stabilnego zarządzania bankami

Art. 137a. Przeliczanie wielkośCI wyrażonych w walutach obcych I wyznaczanie wielkośCI indeksowanych do walut wymienialnych

Art. 138. Uprawnienia nadzorcze knf

Art. 138aa. Sankcje administracyjne stosowane przez knf w razie naruszeń przepisów ustawy przez bank hipoteczny

Art. 138b. Współpraca knf z właściwymi władzami nadzorczymi w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego

Art. 138c. Objęcie banku zwiększonym nadzorem

Art. 138d. Kompetencje knf w razie stwierdzenia nieprawidłowośCI w identyfikacji przez bank ryzyka

Art. 139. Obowiązki podmiotów nadzorowanych

Art. 140. Obowiązek zawiadomienia o podjęciu lub zaprzestaniu działalnośCI oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą

Art. 140a. Zasięganie przez knf opinii przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego

Art. 140c. Obowiązki informacyjne knf wobec europejskiego urzędu nadzoru bankowego

Art. 140d. Nakładanie kary pieniężnej przez knf

Art. 141. Nakładanie kary pieniężnej na członków rady nadzorczej lub zarządu banku

Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych

Art. 141a. środki nadzoru knf nad instytucjami kredytowymi

Art. 141b. środki nadzoru knf nad ad bankiem krajowym w państwie goszczącym

Art. 141c. Nadzór nad działalnośCIą zagranicznej instytucji kredytowej działającej w polsce poprzez oddział lub w ramach działalnośCI transgranicznej

Art. 141d. CzynnośCI kontrolne pracowników knf w oddziale instytucji kredytowej

Art. 141e. Wymiana informacji MIędzy knf a władzami nadzorczymi państwa macierzystego instytucji kredytowej

Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany

A. Plany naprawy

Art. 141m. Plan naprawy

Art. 141n. Grupowy plan naprawy

Art. 141o. Zgoda na sporządzenie grupowego planu naprawy banków

Art. 141p. Ograniczenie zakresu planu naprawy

Art. 141q. Zatwierdzanie planów naprawy

Art. 141r. Współpraca knf z innymi władzami nadzorczymi przy zatwierdzaniu planu naprawy

Art. 141s. Podjęcie przez bank działań z planu naprawy mimo nieosiągnięcia poziomów wskaźników

Art. 141t. Umowa wsparcia finansowego

Art. 141u. Zgoda knf na zawarcie umowy wsparcia finansowego

Art. 141v. Zgoda knf na udzielenie przez bank wsparcia w wykonaniu umowy wsparcia finansowego

Art. 141w. Ogłoszenie informacji o zawarciu umowy wsparcia finansowego w ramach holdingu

Art. 141x. Ogłoszenie przez bank informacji o byciu stroną umowy wsparcia finansowego

Art. 141f. Nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym działającym w holdingu

Art. 141fa. Prowadzenie przez finansową spółkę holdingową działalnośCI bez wymaganego zatwierdzenia lub zaprzestanie spełniania warunków jej prowadzenia

Art. 141fb. Decyzja knf o zatwierdzeniu działalnośCI finansowych spółek holdingowych

Art. 141g. Obowiązki informacyjne banków krajowych działających w holdingach

Art. 141h. CzynnośCI kontrolne w podmiotach działających w holdingach

Art. 141i. Obowiązki banku krajowego bęDącego podmiotem dominującym w holdingu bankowym krajowym

Art. 141k. Obowiązki podmiotu wykonującego nadzór skonsolidowany

Art. 141l. Wykazy holdingów

Rozdział 12. Plany naprawy oraz wczesna interwencja, likwidacja I upadłość banku

Aa. Wczesna interwencja

Art. 142. Obowiązki banku w przypadku naruszenia lub zagrożenia naruszenia przez bank przepisów ue

Art. 142a. Obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Art. 144. Nadzór kuratora nad realizacją programu naprawczego banku

Art. 145. ZarząD komisaryczny w banku

Art. 146. Uprawnienia pracownicze I wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego

Art. 146a. Tryb wydawania decyzji przez knf wobec banku bęDącego podmiotem dominującym w holdingu

Ab. Przejęcie banku

Art. 146b. Przejęcie banku przez inny bank

Art. 146c. Skutki decyzji o przejęciu banku przez inny bank

Art. 146d. Przejęcie praw I obowiązków przez bank przejmujący

Art. 146e. Przeznaczenie funduszy własnych banku przejętego

Art. 146f. Obowiązki banku przejmującego wobec akcjonariuszy banku przejmowanego

Art. 146g. żądanie zmiany treśCI zobowiązania zaciągniętego przez bank przejęty

B. Likwidacja banku

Art. 147. Przesłanki decyzji knf o przejęciu bąDź likwidacji banku

Art. 153. Likwidator banku

Art. 154. Likwidacja banku

Art. 155. Uprawnienia I obowiązki likwidatora

Art. 156. Warunki I tryb przejęcia lub likwidacji banku oraz powołania likwidatora

Art. 156a. Dobrowolna likwidacja banku

Art. 157. Odwołanie likwidatora wyznaczonego przez bank

Art. 157a. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego o decyzjach podjętych wobec oddziału banku krajowego

Art. 157b. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego o decyzjach podjętych wobec oddziału banku zagranicznego

Art. 157c. Zasada wzajemnośCI w stosunkach MIędzy knf a władzami nadzorczymi państwa członkowskiego

Art. 157d. Obowiązki I uprawnienia likwidatora wyznaczonego przez władze nadzorcze państwa członkowskiego do likwidacji instytucji kredytowej w rp

Art. 157e. Ocena skutków wszczęcia środków reorganizacyjnych w stosunku do oddziału instytucji kredytowej lub jej likwidacji

Art. 157f. Zagrożenie banku upadłośCIą

C. Upadłość banku

Art. 158. Decyzja o zawieszeniu działalnośCI banku, ustanowieniu zarządu komisarycznego I przejęciu przez inny bank

Art. 158a. Umorzenie instrumentów kapitałowych I pożyczek podporządkowanych przejmowanego banku

Art. 159. CzynnośCI banku w okresie zawieszenia działalnośCI

Art. 169. Utrata mocy niektórych uprawnień członków władz banku

Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna I karna

Art. 170. Wykonywanie czynnośCI bankowych bez zezwolenia a pobieranie oprocentowania, prowizji I opłat

Art. 171. Odpowiedzialność karna za prowadzenie działalnośCI bez zezwolenia

Rozdział 13a. Wskaźniki w zakresie funduszy własnych banków

Art. 171a. WartośCI procentowe w zakresie funduszy własnych banków

Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne I przepisy końcowe

Art. 172. Przepisy przejściowe

Art. 173. Przepisy przejściowe

Art. 174. Przepisy przejściowe

Art. 175. Przepisy przejściowe

Art. 176. Przepisy przejściowe

Art. 177. Przepisy przejściowe

Art. 178. Przepisy przejściowe

Art. 179. Przepisy przejściowe

Art. 180. Przepisy przejściowe

Art. 181. Przepisy przejściowe

Art. 182. Przepisy przejściowe

Art. 183. Przepis przejściowy

Art. 186. Zmiana ustawy o nabywaniu nieruchomośCI przez cudzoziemców

Art. 187. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 188. Zmiana ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych I banku gospodarki żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 189. Zmiana ustawy o zobowiązaniach podatkowych

Art. 190. Zmiana ustawy o rachunkowośCI

Art. 191. Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 192. Zmiana ustawy o łączeniu I grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej

Art. 192a. Obowiązek udzielenia przez bank informacji stanowiących tajemnice bankową szefowi krajowej administracji skarbowej

Art. 193. Utrata mocy ustawy .- prawo bankowe

Art. 194. Wejście ustawy w życie