Prawo bankowe
B. Likwidacja banku

Art. 147. Przesłanki decyzji knf o przejęciu bąDź likwidacji banku - 1. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia nadzwyczajnego walnego...

Art. 153. Likwidator banku - 1. Zarząd nad majątkiem likwidowanego banku obejmuje powołany przez Komisję...

Art. 154. Likwidacja banku - Likwidacja banku jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji...

Art. 155. Uprawnienia I obowiązki likwidatora - 1. Likwidatorowi przysługuje prawo żądania zmiany treści zobowiązania, o którym...

Art. 156. Warunki I tryb przejęcia lub likwidacji banku oraz powołania likwidatora - Szczegółowe warunki i tryb przejęcia lub likwidacji banku oraz powołanie...

Art. 156a. Dobrowolna likwidacja banku - 1. Walne zgromadzenie może podjąć decyzję o dobrowolnej likwidacji banku...

Art. 157. Odwołanie likwidatora wyznaczonego przez bank - Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o odwołaniu likwidatora wyznaczonego...

Art. 157a. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego o decyzjach podjętych wobec oddziału banku krajowego - W razie podjęcia wobec oddziału banku krajowego, posiadającego oddział na...

Art. 157b. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego o decyzjach podjętych wobec oddziału banku zagranicznego - W razie podjęcia wobec oddziału banku zagranicznego działań, o których...

Art. 157c. Zasada wzajemnośCI w stosunkach MIędzy knf a władzami nadzorczymi państwa członkowskiego - 1. W przypadku podjęcia przez właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego...

Art. 157d. Obowiązki I uprawnienia likwidatora wyznaczonego przez władze nadzorcze państwa członkowskiego do likwidacji instytucji kredytowej w rp - 1. Likwidator lub inna osoba wyznaczona przez właściwe władze nadzorcze...

Art. 157e. Ocena skutków wszczęcia środków reorganizacyjnych w stosunku do oddziału instytucji kredytowej lub jej likwidacji - Skutki wszczęcia środków reorganizacyjnych w stosunku do oddziału instytucji kredytowej...

Art. 157f. Zagrożenie banku upadłośCIą - 1. Jeżeli bank jest zagrożony upadłością, Komisja Nadzoru Finansowego informuje...