Prawo bankowe
Rozdział 2. Tworzenie I organizacja banków, oddziałów I przedstawicielstw banków oraz organizacja finansowych spółek holdingowych I finansowych spółek holdingowych o działalnośCI mieszanej

A. Banki państwowe

Art. 14. Tworzenie I likwidacja banku państwowego - 1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w...

Art. 14a. Status banku państwowego - Bank państwowy nie jest przedsiębiorstwem państwowym, państwową jednostką organizacyjną ani...

Art. 15. Organy banku państwowego - 1. Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd. 2....

Art. 16. Powoływanie I odwoływanie członków rady nadzorczej w banku państwowym - 1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród...

Art. 17. Powoływanie I odwoływanie prezesa I członków zarządu banku państwowego - 1. Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje rada nadzorcza....

Art. 18. Zadania organów banku państwowego - 1. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością banku państwowego, zatwierdza...

Art. 19. Nadanie statutu bankowi państwowemu - Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do...

B. Banki spółdzielcze

Art. 20. Bank spółdzielczy I jego statut - 1. Bankiem spółdzielczym jest bank w rozumieniu art. 2 katalog...

Art. 20a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do banku spółdzielczego - 1. Do banku spółdzielczego stosuje się odpowiednio przepisy art 22–22b...

C. Banki w formie spółek akcyjnych oraz finansowe spółki holdingowe I finansowe spółki holdingowe o działalnośCI mieszanej

Art. 21. Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych - Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje...

Art. 22. Rada nadzorcza w banku akcyjnym - 1. Funkcję organu nadzoru pełni w banku rada nadzorcza składająca...

Art. 22a. ZarząD banku akcyjnego - 1. Zarząd banku składa się co najmniej z trzech osób...

Art. 22aa. Wymogi wobec członków zarządu I rady nadzorczej banku akcyjnego - 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku, finansowej spółki holdingowej...

Art. 22b. Powołanie członków zarządu banku akcyjnego - 1. Powołanie prezesa zarządu banku i członka zarządu banku, o...

Art. 22c. Protokół z walnego zgromadzenia - 1. Protokół z walnego zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z art....

Art. 22ca. Ocena spełniania wymogów przez członków zarządu I rady nadzorczej - Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny, czy członkowie zarządu i rady...

Art. 22d. Wniosek knf o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku - 1. W przypadku gdy członek rady nadzorczej lub zarządu banku,...

Art. 25. Obowiązki podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji banku krajowego - 1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć...

Art. 25a. Zawiadomienie o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25...

Art. 25b. Informacje uzupełniające zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Podmiot, składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25...

Art. 25c. Wymogi formalne zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku...

Art. 25d. Oświadczenia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie...

Art. 25e. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń - 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25...

Art. 25f. Wystąpienie knf do władz nadzorczych o przekazanie informacji - W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w...

Art. 25g. CzynnośCI knf po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później...

Art. 25h. Zgłoszenie przez knf sprzeciwu co do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co...

Art. 25i. Termin doręczenia decyzji knf w przedmiocie sprzeciwu co do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o...

Art. 25j. Realizacja bez decyzji knf zamiaru nabycia znacznego pakietu akacji banku - Podmiot składający zawiadomienie może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja...

Art. 25k. Uchylenie przez sąD administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu knf - W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu...

Art. 25l. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji banku krajowego wbrew przepisom ustawy - 1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z...

Art. 25m. Przesłanki uchylenia zakazów przez knf - W przypadku gdy wymagają tego interesy klientów banku krajowego, a...

Art. 25n. Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego - 1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania...

Art. 25na. Nakaz przekazania na rzecz akcjonariusza płatnośCI banku na poczet zaległej kary pieniężnej - W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art....

Art. 25o. Obowiązek informowania o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - Podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio nabył albo objął akcje lub...

Art. 25p. Zawiadomienie o zamiarze zbycia pakietu akcji banku krajowego - 1. Podmiot, który zamierza bezpośrednio lub pośrednio zbyć pakiet akcji...

Art. 25r. Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji banku krajowego - Obowiązki, o których mowa w art. 25o obowiązek informowania o...

Art. 25s. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do banków spółdzielczych bęDących spółdzielniami osób prawnych - Przepisy art. 25 obowiązki podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji...

Art. 27. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny - 1. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się...

Art. 28. Akcje imienne - 1. Akcje banków, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami...

D. Postępowanie przy tworzeniu banków

Art. 30. Warunki utworzenia banku - 1. Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:1) zostało zapewnione wyposażenie banku...

Art. 30a. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej I banku spółdzielczego - Bank w formie spółki akcyjnej i bank spółdzielczy mogą być...

Art. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku - 1. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na...

Art. 31a. Odpowiedzialność karna składających oświadczenia - Oświadczenia, o których mowa w art. 22b powołanie członków zarządu...

Art. 31b. Rozporządzenie w sprawie zapewnienia knf dostępu do danych dla sprawowania nadzoru - Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:1)...

Art. 32. Kapitał założycielski banku - 1. Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, z zastrzeżeniem ust....

Art. 33. CzynnośCI knf w przedmiocie wniosku o zezwolenie na utworzenie banku - 1. Komisja Nadzoru Finansowego:1) wzywa założycieli do uzupełnienia wniosku, jeżeli...

Art. 34. Elementy zezwolenia na utworzenie banku lub zmianę statutu banku - 1. W zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Finansowego określa:...

Art. 35. Uczestnictwo knf w postępowaniu rejestrowym dotyczącym banku - Komisja Nadzoru Finansowego może być uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczącym...

Art. 36. Zezwolenie na rozpoczęcie działalnośCI banku - 1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru...

Art. 37. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku - 1. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku...

Art. 38. Utrata mocy zezwolenia na utworzenie lub rozpoczęcie działalnośCI banku - Zezwolenia, o których mowa w art. 34 elementy zezwolenia na...

Art. 39. Wniosek o utworzenie przez bank krajowy banku lub oddziału banku za granicą - 1. Utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, jak również...

Art. 40. Wniosek o utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju - 1. Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie...

Art. 40a. Obowiązki oddziału banku zagranicznego - 1. Oddział banku zagranicznego jest obowiązany:1) używać firmy banku zagranicznego...

Art. 40b. Roczne sprawozdanie z działalnośCI oddziału banku zagranicznego - 1. Oddział banku zagranicznego przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie...

Art. 41. Stosowanie prawa polskiego do oddziałów banków zagranicznych - Do oddziałów banków zagranicznych, działających na terenie Rzeczypospolitej, stosuje się...

Art. 42. Wniosek o zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego I instytucji kredytowej w polsce - 1. Banki zagraniczne i instytucje kredytowe mogą otwierać w Rzeczypospolitej...

Da, szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium rzeczypospolitej polskiej poprzez oddział

Art. 42a. Utworzenie przez instytucję kredytową banku krajowego w formie spółki akcyjnej - 1. Instytucja kredytowa, prowadząca działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Art. 42b. Elementy wniosku o zezwolenie na utworzenie banku krajowego - Oprócz dokumentów, o których mowa w art. 31 wniosek o...

Art. 42c. CzynnośCI kontrolne przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową - 1. Przed wydaniem decyzji w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku...

Art. 42d. Utrata mocy zezwolenia na utworzenie banku krajowego - Zezwolenie na utworzenie banku, o którym mowa w art. 42a...

Art. 42e. Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców - 1. Bank krajowy utworzony przez instytucję kredytową na podstawie art....

Oddział daa. Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy

Art. 42fa. Obowiązek przekształcenia się domu maklerskiego w bank krajowy - Dom maklerski spełniający warunki, o których mowa w art. 4...

Art. 42fb. Przekształcenia domu maklerskiego w bank krajowy - 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym oddziale do przekształcenia domu...

Art. 42fc. Wniosek domu maklerskiego o wydanie zezwoleń na utworzenie banku - 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 42fa obowiązek...

Art. 42fd. CzynnośCI kontrolne przed wydaniem zezwoleń na przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy - Przed wydaniem zezwoleń, o których mowa w art. 34 elementy...

Art. 42fe. Działalność domu maklerskiego do dnia zarejestrowania statutu - 1. Dom maklerski, o którym mowa w art. 42fa obowiązek...

Db. Pośrednia unijna jednostka dominująca

Art. 42g. Pośrednia unijna jednostka dominująca - 1. Do grupy z państwa trzeciego, do której należą:1) co...

Art. 42h. Wyłączenie obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej - 1. W przypadku gdy bank, finansowa spółka holdingowa lub finansowa...

E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną

Art. 43. Przekształcenie banku państwowego w bank w formie spółki akcyjnej - Bank państwowy może być przekształcony w bank w formie spółki...

Art. 44. Rozporządzenie w sprawie przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną - Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,...

Art. 45. Skutki przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną - Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną nie powoduje zmian w...

Art. 46. Skutki uzyskania osobowośCI prawnej przez bank w formie spółki akcyjnej - W dniu uzyskania osobowości prawnej przez bank w formie spółki...

Art. 47. Odesłanie do przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych - W zakresie nieuregulowanym w ustawie, przy przekształceniu banku państwowego w...

Art. 12. Formy banków - Banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub...

Art. 13. Założyciele banku - 1. Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby...

Art. 13a. Siedziba zarządu banku - Zarząd banku działa i wykonuje swoje funkcje w siedzibie określonej...

Art. 13b. Gromadzenie I wykorzystywanie przez knf informacji publikowanych przez banki - Komisja Nadzoru Finansowego gromadzi informacje publikowane przez banki zgodnie z...