Prawo bankowe
Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne I przepisy końcowe

Art. 172. Przepisy przejściowe - 1. Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie...

Art. 173. Przepisy przejściowe - 1. Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy nie...

Art. 174. Przepisy przejściowe - 1. Fundusz ryzyka, o którym mowa w art. 96 ustawy...

Art. 175. Przepisy przejściowe - Przepisy rozdziału 2 stosuje się również do postępowania niezakończonego przed...

Art. 176. Przepisy przejściowe - Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe wszczęte przed dniem wejścia w...

Art. 177. Przepisy przejściowe - 1. Banki działające w dniu wejścia w życie ustawy są...

Art. 178. Przepisy przejściowe - 1. Bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie...

Art. 179. Przepisy przejściowe - Przewidziane w ustawie ograniczenia dotyczące nabywania oraz wnoszenia udziałów i...

Art. 180. Przepisy przejściowe - Banki, które w dniu wejścia w życie ustawy przekraczają limity...

Art. 181. Przepisy przejściowe - Do umów zawartych przez banki, w tym do gwarancji bankowych...

Art. 182. Przepisy przejściowe - 1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie,...

Art. 183. Przepis przejściowy - 1. Dowody na okaziciela wystawione w związku z umowami na...

Art. 186. Zmiana ustawy o nabywaniu nieruchomośCI przez cudzoziemców - W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu...

Art. 187. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Art. 188. Zmiana ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych I banku gospodarki żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw - W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji...

Art. 189. Zmiana ustawy o zobowiązaniach podatkowych - W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach...

Art. 190. Zmiana ustawy o rachunkowośCI - W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości...

Art. 191. Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw - W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych...

Art. 192. Zmiana ustawy o łączeniu I grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej - W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu...

Art. 192a. Obowiązek udzielenia przez bank informacji stanowiących tajemnice bankową szefowi krajowej administracji skarbowej - W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia...

Art. 193. Utrata mocy ustawy .- prawo bankowe - Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. -...

Art. 194. Wejście ustawy w życie - Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r....