Prawo bankowe
Rozdział 4 rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków

Art. 63. Formy przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków - 1. Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli...

Art. 63b. Czek gotówkowy - 1. Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia...

Art. 63c. Polecenie przelewu - Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku...

Art. 63d. Polecenie zapłaty - 1. Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej...

Art. 63e. Czek rozrachunkowy - 1. Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do...

Art. 63f. Karty płatnicze - 1. Na warunkach określonych w umowach strony mogą stosować w...

Art. 63h. Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przelewu/wpłaty gotówkowej - Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze...

Art. 64. Solidarna odpowiedzialność banków wobec posiadacza rachunku bankowego - 1. Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku...

Art. 65. Obowiązki banku dokonującego wypłat z rachunku bankowego - Bank dokonujący wypłat z rachunku bankowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność...

Art. 66. Obowiązki banku w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych - Banki są obowiązane przyjmować wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz...

Art. 67. Izby rozliczeniowe - Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą...

Art. 67a. środki pieniężne na rachunku rozliczeniowym wolne od zajęcia - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku rozliczeniowym banku w rozumieniu ustawy...

Art. 68. Zarządzenia prezesa nbp - Prezes Narodowego Banku Polskiego określa, w drodze zarządzenia:1) sposób przeprowadzania...