Prawo bankowe
Rozdział 3. Rachunki bankowe

Art. 49. Rodzaje rachunków bankowych - 1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:1)...

Art. 50. Swoboda dysponowania środkami pieniężnymi przez posiadacza rachunku bankowego - 1. Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na...

Art. 51. Rachunek bankowy wspólny - Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla...

Art. 51a. Uprawnienia współposiadaczy rachunku wspólnego dla osób fizycznych - W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile...

Art. 51b. Wspólny rachunek jednostek samorządu terytorialnego - 1. Rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego może być prowadzony...

Art. 51c. Rachunek bankowy wspólny dla stron umowy o współpracy - 1. Rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być...

Art. 52. Umowa rachunku bankowego - 1. Umowa rachunku bankowego jest zawierana na piśmie. 2. Umowa...

Art. 52a. Obsługa rachunku rodzinnego - 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego...

Art. 53. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego - 1. Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego oraz posiadaczowi rachunku...

Art. 54. Ochrona środków pieniężnych na rachunkach bankowych przed zajęciem - 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych...

Art. 54a. środki pieniężne na rachunkach bankowych wolne od zajęcia - Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz...

Art. 54b. Zwolnienie z zajęcia środków na zablokowanym rachunku podmiotu kwalifikowanego - Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku...

Art. 55. śmierć posiadacza rachunku bankowego - 1. W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub...

Art. 56. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku bankowego - 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty...

Art. 56a. Obowiązek informowania posiadacza rachunku bankowego o możliwośCI dysponowania wkładem na wypadek śmierci - 1. Bank jest obowiązany przy zawieraniu umowy rachunku, o którym...

Art. 57. Wyłączenie stosowania do rachunku wspólnego niektórych przepisów ustawy - Przepisy art. 55 śmierć posiadacza rachunku bankowego ust. 1, art....

Art. 58. Rachunek bankowy małoletniego - Małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty...

Art. 59. Rachunek powierniczy - 1. Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne...

Art. 59a. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej z osobą fizyczną - 1. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta...

Art. 59b. Wystąpienie o udostępnienie z rejestru pesel danych posiadacza rachunku - Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego,...

Art. 59c. Rachunek bankowy po śmierci przedsiębiorcy - 1. Po śmierci przedsiębiorcy bank nadal prowadzi rachunek bankowy związany...

Art. 60. Samoistne rozwiązanie umowy rachunku bankowego - Jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, ulega ona rozwiązaniu,...

Art. 61. Zgłoszenie utraty dowodu zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego albo czeku lub blankietu czeku - 1. W razie zgłoszenia bankowi utraty dowodu zawarcia umowy rachunku...

Art. 62. Umorzenie utraconych dokumentów związanych z rachunkiem bankowym - Umarzanie utraconych dokumentów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub...