Prawo bankowe
Rozdział 11. Nadzór bankowy

Art. 131. Nadzór bankowy - 1. Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i...

Art. 131a. Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego - 1. Banki są obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu nadzoru...

Art. 132. Wystąpienie do knf o podjęcie czynnośCI lub środków w ramach nadzoru - Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może wystąpić do Komisji...

Art. 133. Cel I czynnośCI nadzoru bankowego - 1. Celem nadzoru jest zapewnienie:1) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na...

Art. 133a. Badanie I ocena nadzorcza banku - 1. Komisja Nadzoru Finansowego co najmniej raz w roku przeprowadza...

Art. 133b. Testy warunków skrajnych - Komisja Nadzoru Finansowego co najmniej raz w roku przeprowadza w...

Art. 133c. Program oceny nadzorczej - 1. Komisja Nadzoru Finansowego raz w roku opracowuje program oceny...

Art. 133d. PrzegląD spełniania przez bank wymogów dotyczących metod wewnętrznych - Komisja Nadzoru Finansowego co najmniej raz na trzy lata, w...

Art. 133e. Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania I oceny nadzorczej banku - Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji...

Art. 134. Badanie sprawozdań finansowych banku I oddziału banku zagranicznego - 1. Badanie sprawozdań finansowych banku, a także oddziału banku zagranicznego,...

Art. 135. Zlecenie badania dokumentów banku - 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym badaniu na zlecenie...

Art. 136. Obowiązki informacyjne biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe banku - 1. Biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych banku oraz badanie,...

Art. 137. Rekomendacje knf dotyczące dobrych praktyk ostrożnego I stabilnego zarządzania bankami - 1. Komisja Nadzoru Finansowego:1) (uchylony) 1a) (uchylony) 2) (uchylony) 3)...

Art. 137a. Przeliczanie wielkośCI wyrażonych w walutach obcych I wyznaczanie wielkośCI indeksowanych do walut wymienialnych - Dla potrzeb sprawdzenia przestrzegania przez banki norm i limitów określonych...

Art. 138. Uprawnienia nadzorcze knf - 1. Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zalecić bankowi...

Art. 138aa. Sankcje administracyjne stosowane przez knf w razie naruszeń przepisów ustawy przez bank hipoteczny - Niezależnie od działań przewidzianych w niniejszej ustawie w przypadku stwierdzenia,...

Art. 138b. Współpraca knf z właściwymi władzami nadzorczymi w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego, wydając w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego...

Art. 138c. Objęcie banku zwiększonym nadzorem - 1. W przypadku negatywnych ustaleń dokonanych w wyniku czynności, o...

Art. 138d. Kompetencje knf w razie stwierdzenia nieprawidłowośCI w identyfikacji przez bank ryzyka - 1. Jeżeli w ramach przeglądu, o którym mowa w art....

Art. 139. Obowiązki podmiotów nadzorowanych - 1. Banki oraz oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych w kraju...

Art. 140. Obowiązek zawiadomienia o podjęciu lub zaprzestaniu działalnośCI oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą - Bank krajowy, którego oddział lub przedstawicielstwo zostało otwarte za granicą,...

Art. 140a. Zasięganie przez knf opinii przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego - 1. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego Komisja Nadzoru...

Art. 140c. Obowiązki informacyjne knf wobec europejskiego urzędu nadzoru bankowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o...

Art. 140d. Nakładanie kary pieniężnej przez knf - 1. W przypadku gdy bank nie udostępnia usługi podstawowego rachunku...

Art. 141. Nakładanie kary pieniężnej na członków rady nadzorczej lub zarządu banku - 1. W przypadku niewykonywania zaleceń dotyczących prowadzenia działalności z naruszeniem...