Prawo bankowe
Rozdział 12. Plany naprawy oraz wczesna interwencja, likwidacja I upadłość banku

Aa. Wczesna interwencja

Art. 142. Obowiązki banku w przypadku naruszenia lub zagrożenia naruszenia przez bank przepisów ue - 1. W razie naruszenia przez bank lub wystąpienia niebezpieczeństwa naruszenia:1)...

Art. 142a. Obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - 1. W przypadku, o którym mowa w art. 142 obowiązki...

Art. 144. Nadzór kuratora nad realizacją programu naprawczego banku - 1. W przypadku, o którym mowa w art. 138 uprawnienia...

Art. 145. ZarząD komisaryczny w banku - 1. Jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 142...

Art. 146. Uprawnienia pracownicze I wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego - 1. Członkowi zarządu komisarycznego, w przypadku złożenia wniosku zgodnie z...

Art. 146a. Tryb wydawania decyzji przez knf wobec banku bęDącego podmiotem dominującym w holdingu - 1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 142...

Ab. Przejęcie banku

Art. 146b. Przejęcie banku przez inny bank - 1. W razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej poziomu...

Art. 146c. Skutki decyzji o przejęciu banku przez inny bank - 1. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w...

Art. 146d. Przejęcie praw I obowiązków przez bank przejmujący - 1. Z dniem przejęcia bank przejmujący wchodzi we wszystkie prawa...

Art. 146e. Przeznaczenie funduszy własnych banku przejętego - Fundusze własne banku przejętego przeznacza się na pokrycie strat bilansowych...

Art. 146f. Obowiązki banku przejmującego wobec akcjonariuszy banku przejmowanego - 1. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli banku przejętego bank przejmujący...

Art. 146g. żądanie zmiany treśCI zobowiązania zaciągniętego przez bank przejęty - Bank przejmujący może żądać zmiany treści zobowiązania zaciągniętego przez czynność...

B. Likwidacja banku

Art. 147. Przesłanki decyzji knf o przejęciu bąDź likwidacji banku - 1. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia nadzwyczajnego walnego...

Art. 153. Likwidator banku - 1. Zarząd nad majątkiem likwidowanego banku obejmuje powołany przez Komisję...

Art. 154. Likwidacja banku - Likwidacja banku jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji...

Art. 155. Uprawnienia I obowiązki likwidatora - 1. Likwidatorowi przysługuje prawo żądania zmiany treści zobowiązania, o którym...

Art. 156. Warunki I tryb przejęcia lub likwidacji banku oraz powołania likwidatora - Szczegółowe warunki i tryb przejęcia lub likwidacji banku oraz powołanie...

Art. 156a. Dobrowolna likwidacja banku - 1. Walne zgromadzenie może podjąć decyzję o dobrowolnej likwidacji banku...

Art. 157. Odwołanie likwidatora wyznaczonego przez bank - Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję o odwołaniu likwidatora wyznaczonego...

Art. 157a. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego o decyzjach podjętych wobec oddziału banku krajowego - W razie podjęcia wobec oddziału banku krajowego, posiadającego oddział na...

Art. 157b. Powiadomienie władz nadzorczych państwa goszczącego o decyzjach podjętych wobec oddziału banku zagranicznego - W razie podjęcia wobec oddziału banku zagranicznego działań, o których...

Art. 157c. Zasada wzajemnośCI w stosunkach MIędzy knf a władzami nadzorczymi państwa członkowskiego - 1. W przypadku podjęcia przez właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego...

Art. 157d. Obowiązki I uprawnienia likwidatora wyznaczonego przez władze nadzorcze państwa członkowskiego do likwidacji instytucji kredytowej w rp - 1. Likwidator lub inna osoba wyznaczona przez właściwe władze nadzorcze...

Art. 157e. Ocena skutków wszczęcia środków reorganizacyjnych w stosunku do oddziału instytucji kredytowej lub jej likwidacji - Skutki wszczęcia środków reorganizacyjnych w stosunku do oddziału instytucji kredytowej...

Art. 157f. Zagrożenie banku upadłośCIą - 1. Jeżeli bank jest zagrożony upadłością, Komisja Nadzoru Finansowego informuje...

C. Upadłość banku

Art. 158. Decyzja o zawieszeniu działalnośCI banku, ustanowieniu zarządu komisarycznego I przejęciu przez inny bank - 1. Jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa...

Art. 158a. Umorzenie instrumentów kapitałowych I pożyczek podporządkowanych przejmowanego banku - 1. W przypadku udzielenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wsparcia, o...

Art. 159. CzynnośCI banku w okresie zawieszenia działalnośCI - 1. W okresie zawieszenia działalności bank:1) nie reguluje swoich zobowiązań,...

Art. 169. Utrata mocy niektórych uprawnień członków władz banku - W związku z likwidacją w trybie art. 138 uprawnienia nadzorcze...