Prawo bankowe
Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany

A. Plany naprawy

Art. 141m. Plan naprawy - 1. Bank krajowy, który nie działa w jednym z holdingów,...

Art. 141n. Grupowy plan naprawy - 1. Bank będący pierwotnym podmiotem dominującym w holdingu bankowym krajowym,...

Art. 141o. Zgoda na sporządzenie grupowego planu naprawy banków - 1. Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić zgody na sporządzenie grupowego...

Art. 141p. Ograniczenie zakresu planu naprawy - 1. Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, ograniczyć zakres...

Art. 141q. Zatwierdzanie planów naprawy - 1. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, zatwierdza plan naprawy...

Art. 141r. Współpraca knf z innymi władzami nadzorczymi przy zatwierdzaniu planu naprawy - 1. Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując w ramach sprawowania nadzoru skonsolidowanego...

Art. 141s. Podjęcie przez bank działań z planu naprawy mimo nieosiągnięcia poziomów wskaźników - 1. Bank może podjąć działania określone w planie naprawy pomimo...

Art. 141t. Umowa wsparcia finansowego - 1. Bank działający w jednym z holdingów, o których mowa...

Art. 141u. Zgoda knf na zawarcie umowy wsparcia finansowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, może udzielić zgody...

Art. 141v. Zgoda knf na udzielenie przez bank wsparcia w wykonaniu umowy wsparcia finansowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, może udzielić zgody...

Art. 141w. Ogłoszenie informacji o zawarciu umowy wsparcia finansowego w ramach holdingu - Podmioty należące do jednego z holdingów, o których mowa w...

Art. 141x. Ogłoszenie przez bank informacji o byciu stroną umowy wsparcia finansowego - Bank ogłasza w sposób ogólnie dostępny, zgodnie z art 431–434...

Art. 141f. Nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym działającym w holdingu - 1. Nadzorowi skonsolidowanemu podlega:1) bank krajowy, który działa w holdingu:...

Art. 141fa. Prowadzenie przez finansową spółkę holdingową działalnośCI bez wymaganego zatwierdzenia lub zaprzestanie spełniania warunków jej prowadzenia - 1. W przypadku gdy finansowa spółka holdingowa albo finansowa spółka...

Art. 141fb. Decyzja knf o zatwierdzeniu działalnośCI finansowych spółek holdingowych - 1. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję, o której mowa w...

Art. 141g. Obowiązki informacyjne banków krajowych działających w holdingach - 1. Banki krajowe działające w holdingach, o których mowa w...

Art. 141h. CzynnośCI kontrolne w podmiotach działających w holdingach - 1. W celu sprawdzenia uzyskanych informacji inspektorzy nadzoru bankowego oraz...

Art. 141i. Obowiązki banku krajowego bęDącego podmiotem dominującym w holdingu bankowym krajowym - 1. Bank krajowy będący podmiotem dominującym w holdingu bankowym krajowym...

Art. 141k. Obowiązki podmiotu wykonującego nadzór skonsolidowany - 1. Podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działający w...

Art. 141l. Wykazy holdingów - 1. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi wykaz:1) holdingów: a) bankowych krajowych,...