Prawo bankowe
Rozdział 5. Kredyty I pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań

Art. 69. Umowa kredytu - 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji...

Art. 70. ZdolnośCI kredytowa - 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez...

Art. 70a. Wyjaśnienie dokonanej oceny zdolnośCI kredytowej - 1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów...

Art. 71. Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów ekspozycji - Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji...

Art. 73. Konsorcjum bankowe - 1. Banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę...

Art. 74. Obowiązki kredytobiorcy w czasie obowiązywania umowy kredytu - W czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić -...

Art. 75. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank - 1. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo...

Art. 75a. Termin spłaty kredytu, termin umowy kredytu przez kredytobiorcę - 1. O ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty...

Art. 75b. Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej - 1. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w art. 69 umowa...

Art. 75c. Wezwanie kredytobiorcy do spłaty zobowiązania - 1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu...

Art. 76. Zmienna stopa oprocentowania kredytu - Zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym że w...

Art. 76a. Obowiązek powiadomienia osób zabezpieczających kredyt o opóźnieniu w jego spłacie - Bank jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, w sposób określony w umowie,...

Art. 77. Odrębna prowizja od niewykorzystanego kredytu - Umowa kredytu może określać, że od kredytu postawionego do dyspozycji...

Art. 77a. Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej - Bank może przyjąć zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej. Zlecenie powinno...

Art. 78. Umowy pożyczek pieniężnych - Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się odpowiednio...

Art. 78a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów kredytu konsumenckiego - Przepisy ustawy stosuje się do umów kredytu i pożyczki pieniężnej,...

Art. 78b. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do umowy kredytu I pożyczki pieniężnej udzielanej przez bank - Przepisów art 720dx2–720dx5 Kodeksu cywilnego nie stosuje się do umowy...

Art. 79. Zakaz stosowania przez bank wobec niektórych podmiotów korzystniejszych warunków - 1. Bank nie może stosować korzystniejszych warunków, a w szczególności...

Art. 79a. Dokonywanie czynnośCI bankowych wobec członków organów banku lub osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku - 1. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi...

Art. 79b. Obowiązek udzielenia knf informacji o udzieleniu kredytu, pożyczki lub gwarancji członkowi zarządu lub rady nadzorczej - 1. Bank, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, przekazuje informacje o...

Art. 79c. Stosowanie szczególnej procedury w przypadku innych czynnośCI bankowych - Przepisy art. 79a dokonywanie czynności bankowych wobec członków organów banku...