Prawo bankowe
Rozdział 2a. Podejmowanie I prowadzenie działalnośCI przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium rzeczypospolitej polskiej

Art. 48a. Formy prowadzenia działalnośCI banku krajowego w państwie goszczącym - Bank krajowy może prowadzić działalność na terytorium państwa goszczącego poprzez...

Art. 48b. CzynnośCI banku krajowego na terytorium państwa goszczącego - Bank krajowy może wykonywać na terytorium państwa goszczącego czynności wynikające...

Art. 48c. Zawiadomienie o zamiarze utworzenia oddziału banku krajowego na terytorium państwa goszczącego - 1. Bank krajowy, który zamierza utworzyć oddział na terytorium państwa...

Art. 48d. Odmowa przesłania zawiadomienia o zamiarze utworzenia oddziału banku krajowego w państwie goszczącym - 1. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia przesłania zawiadomienia, o którym mowa...

Art. 48e. Zawiadomienie o zmianach dotyczących oddziału banku krajowego w państwie goszczącym - O zamiarze dokonania zmiany w zakresie wskazanym w art. 48c...

Art. 48f. Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia przez bank krajowy działalnośCI transgranicznej - 1. Bank krajowy, który zamierza prowadzić działalność transgraniczną, zawiadamia o...

Art. 48g. Zawiadomienie państwa goszczącego o utracie przez bank krajowy zezwolenia na utworzenie banku - Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie powiadamia właściwe władze nadzorcze państwa goszczącego...

Art. 48h. Wykonywanie przez instytucje finansowe czynnośCI bankowych na terytorium państwa goszczącego - 1. Instytucja finansowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może...

Art. 48i. Formy prowadzenia działalnośCI przez instytucje kredytowe - Instytucja kredytowa może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez...

Art. 48j. Zakres czynnośCI instytucji kredytowej - Instytucja kredytowa może wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności określone...

Art. 48k. Zakres stosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych działających w rp - 1. Do działalności instytucji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje...

Art. 48l. Rozpoczęcie działalnośCI w rp przez oddział instytucji kredytowej na terytorium - 1. Oddział instytucji kredytowej może, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpocząć...

Art. 48ł. Rozpoczęcie działalnośCI transgranicznej w rp przez instytucję kredytową - Instytucja kredytowa może rozpocząć działalność transgraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Art. 48m. Sprawozdania oddziału instytucji kredytowej działającego na terytorium w rp - Oddział instytucji kredytowej prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest...

Art. 48n. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do instytucji finansowych z siedzibą w państwach członkowskich - Do instytucji finansowych mających siedzibę w państwach członkowskich, które spełniają...

Art. 48o. Obowiązki informacyjne instytucji kredytowej prowadzącej działalność w rp - 1. Instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje...

Art. 48p. Obowiązek zawiadomienia o zmianach prawnych I organizacyjnych w instytucji kredytowej - W przypadku gdy instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej...