Prawo bankowe
C. Banki w formie spółek akcyjnych oraz finansowe spółki holdingowe I finansowe spółki holdingowe o działalnośCI mieszanej

Art. 21. Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych - Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje...

Art. 22. Rada nadzorcza w banku akcyjnym - 1. Funkcję organu nadzoru pełni w banku rada nadzorcza składająca...

Art. 22a. ZarząD banku akcyjnego - 1. Zarząd banku składa się co najmniej z trzech osób...

Art. 22aa. Wymogi wobec członków zarządu I rady nadzorczej banku akcyjnego - 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku, finansowej spółki holdingowej...

Art. 22b. Powołanie członków zarządu banku akcyjnego - 1. Powołanie prezesa zarządu banku i członka zarządu banku, o...

Art. 22c. Protokół z walnego zgromadzenia - 1. Protokół z walnego zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z art....

Art. 22ca. Ocena spełniania wymogów przez członków zarządu I rady nadzorczej - Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny, czy członkowie zarządu i rady...

Art. 22d. Wniosek knf o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku - 1. W przypadku gdy członek rady nadzorczej lub zarządu banku,...

Art. 25. Obowiązki podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji banku krajowego - 1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć...

Art. 25a. Zawiadomienie o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25...

Art. 25b. Informacje uzupełniające zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Podmiot, składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25...

Art. 25c. Wymogi formalne zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku...

Art. 25d. Oświadczenia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie...

Art. 25e. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń - 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 25...

Art. 25f. Wystąpienie knf do władz nadzorczych o przekazanie informacji - W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w...

Art. 25g. CzynnośCI knf po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później...

Art. 25h. Zgłoszenie przez knf sprzeciwu co do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co...

Art. 25i. Termin doręczenia decyzji knf w przedmiocie sprzeciwu co do nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - 1. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o...

Art. 25j. Realizacja bez decyzji knf zamiaru nabycia znacznego pakietu akacji banku - Podmiot składający zawiadomienie może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja...

Art. 25k. Uchylenie przez sąD administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu knf - W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu...

Art. 25l. Nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji banku krajowego wbrew przepisom ustawy - 1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z...

Art. 25m. Przesłanki uchylenia zakazów przez knf - W przypadku gdy wymagają tego interesy klientów banku krajowego, a...

Art. 25n. Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego - 1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania...

Art. 25na. Nakaz przekazania na rzecz akcjonariusza płatnośCI banku na poczet zaległej kary pieniężnej - W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art....

Art. 25o. Obowiązek informowania o zamiarze nabycia znacznego pakietu akcji banku krajowego - Podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio nabył albo objął akcje lub...

Art. 25p. Zawiadomienie o zamiarze zbycia pakietu akcji banku krajowego - 1. Podmiot, który zamierza bezpośrednio lub pośrednio zbyć pakiet akcji...

Art. 25r. Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji banku krajowego - Obowiązki, o których mowa w art. 25o obowiązek informowania o...

Art. 25s. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do banków spółdzielczych bęDących spółdzielniami osób prawnych - Przepisy art. 25 obowiązki podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji...

Art. 27. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny - 1. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się...

Art. 28. Akcje imienne - 1. Akcje banków, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami...