Prawo bankowe
Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny I gospodarka finansowa banków

Art. 126. Fundusze własne banków - Banki są obowiązane posiadać fundusze własne w rozumieniu art. 4...

Art. 127. Kwalifikowanie instrumentów kapitałowych I pożyczek podporządkowanych - 1. Instrumenty kapitałowe, z wyłączeniem bankowych papierów wartościowych, i pożyczki...

Art. 127a. Uchwała o zaciągnięciu pożyczki podporządkowanej, przedmiot pożyczki podporządkowanej - 1. Zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej w celu jej zakwalifikowania do funduszy...

Art. 127b. Umowa pożyczki podporządkowanej - 1. Umowa pożyczki podporządkowanej, o której mowa w art. 127a...

Art. 127c. Splata przez bank pożyczki podporządkowanej - 1. Pożyczka podporządkowana, o której mowa w art. 127a uchwała...

Art. 127d. Umorzenie odsetek z tytułu umowy pożyczki podporządkowanej - 1. Zarząd banku może, w drodze uchwały, umorzyć odsetki albo...

Art. 127e. Umorzenie pożyczki w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego - 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w...

Art. 127f. Wymagalność roszczenia o spłatę pożyczki podporządkowanej - Roszczenie o spłatę pożyczki podporządkowanej, o której mowa w art....

Art. 128. Kapitał wewnętrzny banku - 1. Bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na poziomie...

Art. 128a. Obowiązek udzielania informacji o strukturze funduszy własnych banku - Bank jest obowiązany udzielić na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego informacji...

Art. 128b. Zezwolenie na powierzenie innemu bankowi oceny zdolnośCI do spłaty zobowiązania I analizy ryzyka wypłat - 1. W przypadku gdy koszty obsługi i ryzyko wypłat gwarancji...

Art. 128c. Obowiązek zgłoszenia do knf zamiaru nabycia przez bank akcji lub udziałów - Bank jest obowiązany zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego z 30-dniowym...

Art. 128ca. Zezwolenia komisji nadzoru finansowego - 1. Stosowanie metod wewnętrznych oraz wprowadzenie rozszerzeń lub zmian znacznych...

Art. 129. Gospodarka finansowa banku - 1. Banki prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego...

Art. 130. Rezerwa na ryzyko ogólne - 1. Banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko...

Art. 130a. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego banku - 1. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego banku może zostać...