Prawo bankowe
Rozdział 10a. System ochrony

Art. 130b. Cel funkcjonowania systemu ochrony - 1. Celem funkcjonowania systemu ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności...

Art. 130c. Umowy systemu ochrony - 1. Banki w formie spółek akcyjnych mogą utworzyć system ochrony...

Art. 130d. Wypowiedzenie umowy systemu ochrony - Wypowiedzenie umowy systemu ochrony wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności....

Art. 130e. Zarządzanie systemem ochrony - 1. Systemem ochrony zarządza jednostka zarządzająca systemem ochrony, utworzona w...

Art. 130f. Organy systemu ochrony zarządzanego przez jednostkę zarządzająCą - 1. Organami systemu ochrony zarządzanego przez jednostkę zarządzającą są:1) walne...

Art. 130g. Powoływanie I organizacja organów systemu ochrony jednostki zarządzającej - 1. Członkowie rady nadzorczej jednostki zarządzającej są powoływani przez zgromadzenie...

Art. 130h. Fundusz pomocowy - 1. W jednostce zarządzającej tworzy się fundusz pomocowy w celu...

Art. 130i. Mechanizmy pomocy płynnościowej I mechanizmy wsparcia tworzone w jednostce zarządzającej - 1. W jednostce zarządzającej tworzy się mechanizmy pomocy płynnościowej i...

Art. 130j. Pomoc lub wsparcie udzielane przez jednostkę zarządzająCą - 1. Jednostka zarządzająca może udzielić pomocy lub wsparcia, o ile...

Art. 130k. Zadania organu zarządzającego systemem ochrony - 1. Do zadań organu zarządzającego systemem ochrony należy w szczególności:1)...

Art. 130l. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony - 1. Funkcjonowanie systemu ochrony podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję...