Prawo bankowe
D. Postępowanie przy tworzeniu banków

Art. 30. Warunki utworzenia banku - 1. Utworzenie banku może nastąpić, jeżeli:1) zostało zapewnione wyposażenie banku...

Art. 30a. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej I banku spółdzielczego - Bank w formie spółki akcyjnej i bank spółdzielczy mogą być...

Art. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku - 1. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na...

Art. 31a. Odpowiedzialność karna składających oświadczenia - Oświadczenia, o których mowa w art. 22b powołanie członków zarządu...

Art. 31b. Rozporządzenie w sprawie zapewnienia knf dostępu do danych dla sprawowania nadzoru - Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:1)...

Art. 32. Kapitał założycielski banku - 1. Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, z zastrzeżeniem ust....

Art. 33. CzynnośCI knf w przedmiocie wniosku o zezwolenie na utworzenie banku - 1. Komisja Nadzoru Finansowego:1) wzywa założycieli do uzupełnienia wniosku, jeżeli...

Art. 34. Elementy zezwolenia na utworzenie banku lub zmianę statutu banku - 1. W zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Finansowego określa:...

Art. 35. Uczestnictwo knf w postępowaniu rejestrowym dotyczącym banku - Komisja Nadzoru Finansowego może być uczestnikiem w postępowaniu rejestrowym dotyczącym...

Art. 36. Zezwolenie na rozpoczęcie działalnośCI banku - 1. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru...

Art. 37. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku - 1. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku...

Art. 38. Utrata mocy zezwolenia na utworzenie lub rozpoczęcie działalnośCI banku - Zezwolenia, o których mowa w art. 34 elementy zezwolenia na...

Art. 39. Wniosek o utworzenie przez bank krajowy banku lub oddziału banku za granicą - 1. Utworzenie za granicą banku przez bank krajowy, jak również...

Art. 40. Wniosek o utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju - 1. Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie...

Art. 40a. Obowiązki oddziału banku zagranicznego - 1. Oddział banku zagranicznego jest obowiązany:1) używać firmy banku zagranicznego...

Art. 40b. Roczne sprawozdanie z działalnośCI oddziału banku zagranicznego - 1. Oddział banku zagranicznego przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie...

Art. 41. Stosowanie prawa polskiego do oddziałów banków zagranicznych - Do oddziałów banków zagranicznych, działających na terenie Rzeczypospolitej, stosuje się...

Art. 42. Wniosek o zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego I instytucji kredytowej w polsce - 1. Banki zagraniczne i instytucje kredytowe mogą otwierać w Rzeczypospolitej...