Ustawa o funduszach inwestycyjnych I zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym
Art. 208zs. Dzień obliczenia stosunku wymiany w połączeniu transgranicznym

1. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany dla kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez firmę audytorską, o której mowa w art. 208zt opinia w przedmiocie prawidłowości ostatecznej wyceny aktywów i obliczenia stosunku wymiany ust. 1.2. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, gdy subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, dla każdego funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

Struktura Ustawa o funduszach inwestycyjnych I zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy

Art. 1a. Zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 2. Objaśnienie pojęć

Art. 2a. Uznanie podmiotu za podmiot dominujący

Art. 2b. Nakaz zaprzestania wywierania przez podmiot uznany za dominujący negatywnego wpływu na towarzystwo

Art. 3. Ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego

Art. 4. Tworzenie, zarządzanie I reprezentowanie funduszu, organy funduszu

Art. 5. Siedziba I adres funduszu inwestycyjnego

Art. 6. Uczestnicy funduszu inwestycyjnego

Art. 7. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego

Art. 8. Wycena aktywów funduszu inwestycyjnego

Art. 8a. Alternatywna spółka inwestycyjna

Art. 8b. Zarządzający asi

Art. 8c. Prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej

Art. 9. Obowiązki depozytariusza

Art. 10. Niezależność działania towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz asi

Art. 11. Znaczenie pojęcia papiery wartościowe w przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą

Art. 12. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych

Art. 13. Wycena aktywów I ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej

Art. 13a. Odmowa wpisu towarzystwa lub zarządzającego asi do rejestru zarządzających euveca

Art. 13b. Wyłączenie niektórych obowiązków informacyjnych administratorów danych

Dział II. Tworzenie I funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

Art. 14. Tworzenie funduszu inwestycyjnego

Art. 15. Warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego

Art. 15a. Utworzenie funduszu zdefiniowanej daty

Art. 16. Rejestr funduszy inwestycyjnych

Art. 17. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych

Art. 18. Statut funduszu inwestycyjnego

Art. 19. Cele inwestycyjne funduszy inwestycyjnych

Art. 20. Zasady polityki inwestycyjnej

Art. 21. Dochody funduszu inwestycyjnego

Art. 22. Wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego

Art. 23. Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego

Art. 24. Zmiany statutu funduszy inwestycyjnych wymagające zezwolenia knf

Art. 26. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa I certyfikaty inwestycyjne

Art. 27. Zapisy na jednostki uczestnictwa I niepubliczne certyfikaty inwestycyjne

Art. 28. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego

Art. 29. Przydział papierów wartościowych, udziałów I praw

Art. 30. Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego

Art. 31. CzynnośCI towarzystwa przed I po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych

Art. 32. Uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa

Art. 32a. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu jednostkami uczestnictwa I funduszami lub tytułami uczestnictwa funduszy zagranicznych

Art. 32b. Obowiązki informacyjne podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu jednostkami uczestnictwa

Art. 32c. Rejestr podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu jednostkami uczestnictwa

Art. 32d. Umowa o świadczenie usługi dystrybucji

Art. 33. Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym I funduszu inwestycyjnym zagranicznym

Art. 34. Rejestr pełnomocnictw udzielonych przez uczestników funduszy inwestycyjnych

Art. 35. Forma dokumentów związanych z nabywaniem I żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa

Art. 36. Podział I łączenie jednostek uczestnictwa I certyfikatów inwestycyjnych

Art. 36a. Wycena aktywów specjalistycznych funduszy inwestycyjnych

Art. 37. Rachunkowość I roczne sprawozdania funduszy inwestycyjnych

Dział III. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 38. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 39. Siedziba zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Art. 40. Jednoosobowy założyciel towarzystwa

Art. 41. Dodatkowe oznaczenie firmy towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Art. 42. ZarząD towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Art. 42a. Funkcje w zarządzie towarzystwa

Art. 42b. Tryb powołania członków zarządu

Art. 43. Obowiązek powiadamiania o zmianach w składzie zarządu towarzystwa

Art. 44. Powiadomienie komisji o powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwa

Art. 45. Przedmiot działalnośCI towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Art. 45a. Umowa o powierzenie wykonywania czynnośCI towarzystwa

Art. 46. Zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu

Art. 46a. Załączniki do wniosku o zgodę na zawarcie umowy zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu

Art. 46b. Umowa o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego

Art. 46c. Załączniki do wniosku o zgodę na zawarcie umowy o powierzenie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego

Art. 46d. Polityka dotycząca zaangażowania akcjonariuszy towarzystwa

Art. 46e. Publikacja polityki zaangażowania, sprawozdań I wyjaśnień na stronie internetowej towarzystwa

Art. 46f. Informacja dotycząca zgodnośCI przyjętej strategii inwestycyjnej I jej realizacji z ustaleniami

Art. 46g. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie I publikację dokumentów towarzystwa

Art. 47. Działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania portfelami

Art. 47a. Polityka wynagrodzeń towarzystwa

Art. 47b. Uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego lub detalicznego

Art. 47c. Zmiana statusu klienta towarzystwa

Art. 48. System kontroli wewnętrznej towarzystwa

Art. 48a. Rozporządzenie w sprawie systemu kontroli wewnętrznej I zasad działania funduszy I towarzystwa

Art. 48b. Organizacja I regulacje wewnętrzne towarzystwa zamierzającego zarządzać alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 48c. Limit ekspozycji afi

Art. 49. Kapitał początkowy towarzystwa

Art. 50. Obowiązki towarzystwa w zakresie poziomu kapitału własnego

Art. 50a. Obowiązek dostosowania zasad wykonywania działalnośCI do przepisów ustawy

Art. 51. Obowiązek spełniania wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko związane z zarządzaniem portfelami

Art. 52. Dokumentowanie kapitału zakładowego towarzystwa

Art. 53. Akcje imienne towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Art. 54. Zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub prawa z akcji towarzystwa

Art. 54a. Zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa

Art. 54b. Informacje w zawiadomieniu o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa

Art. 54c. Forma zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa

Art. 54d. Oświadczenie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa

Art. 54e. Ustanowienie przez podmiot zagraniczny pełnomocnika do doręczeń

Art. 54f. Wystąpienie knf do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji

Art. 54g. Zawiadomienie o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa

Art. 54h. Sprzeciw knf wobec nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa

Art. 54i. Doręczenie decyzji w sprawie zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa

Art. 54j. Dopuszczalność realizacji zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa bez decyzji knf

Art. 54k. Uchylenie przez sąD administracyjny decyzji o sprzeciwie a bieg terminu

Art. 54l. Skutki prawne nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa z naruszeniem prawa

Art. 54m. Uchylenie przez knf zakazu nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub stania się podmiotem dominującym towarzystwa

Art. 54n. Informowanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji towarzystwa

Art. 54o. Nakaz przekazania na rzecz akcjonariusza płatnośCI towarzystwa na poczet zaległej kary pieniężnej

Art. 56. Zakaz wykonywania uprawnień podmiotu dominującego lub wykonywania głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez podmiot

Art. 57. Obowiązki podmiotu zamierzającego zbyć lub zbywającego akcje lub prawa z akcji towarzystwa

Art. 58. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalnośCI przez towarzystwo

Art. 58a. Załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 58b. Załączniki do wniosku o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego

Art. 59. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do spółki akcyjnej

Art. 59a. Załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 59b. Dodatkowe informacje I dokumenty przekazywane przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie unijnym afi lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do eea

Art. 60. Wniosek o zezwolenie na doradztwo inwestycyjne albo zarządzanie portfelami instrumentów finansowych

Art. 61. Zezwolenia wydawane przez komisję

Art. 61a. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI przez towarzystwo I na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 61b. Zawiadomienie o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalnośCI przez towarzystwo

Art. 64. Odpowiedzialność towarzystwa wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych lub funduszu inwestycyjnego

Art. 65. Ograniczenia działalnośCI towarzystwa

Art. 66. Zaspokajanie roszczeń z majątku towarzystwa innego niż certyfikaty podporządkowane

Art. 67. Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalnośCI przez towarzystwo

Art. 68. Działalność funduszu inwestycyjnego po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia na wykonywanie działalnośCI przez towarzystwo

Art. 68a. Zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez wyznaczoną instytucję finansową

Art. 69. Archiwizacja dokumentów I innych nośników informacji

Art. 70. Izba zarządzających funduszami I aktywami

Dział iiia. Alternatywna spółka inwestycyjna I zarządzający asi

Rozdział 1. Wykonywanie działalnośCI alternatywnej spółki inwestycyjnej I zarządzającego asi

Art. 70a. Zarządzanie asi

Art. 70b. Polityka inwestycyjna alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 70ba. Polityka dotycząCą zaangażowania

Art. 70bb. Publikacja polityki zaangażowania, sprawozdań I wyjaśnień na stronie internetowej zarządzającego asi

Art. 70bc. Informacja dotycząca zgodnośCI przyjętej strategii inwestycyjnej I jej realizacji z ustaleniami

Art. 70bd. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie I publikację dokumentów na stronie internetowej zarządzającego asi

Art. 70c. Lokowanie aktywów przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijnego afi

Art. 70d. ZarząD zarządzającego asi

Art. 70e. Przedmiot działalnośCI zarządzającego asi

Art. 70f. Wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu

Art. 70g. Powierzenie wykonywania czynnośCI zarządzającego asi

Art. 70h. Wycena aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 70i. Odkupienie praw uczestnictwa przez alternatywną spółkę inwestycyjną

Art. 70j. Polityka wynagrodzeń zarządzającego asi

Art. 70k. Uznanie podmiotu za klienta profesjonalnego lub klienta detalicznego przez zarządzającego asi

Art. 70l. Obowiązki zarządzającego asi

Art. 70m. System kontroli wewnętrznej u zarządzającego asi

Art. 70n. Kapitał początkowy na wykonywanie działalnośCI zarządzającego asi

Art. 70o. Obowiązek utrzymywania przez na określonym poziomie zarządzającego asi kapitału własnego

Art. 70p. Lokowanie aktywów zarządzającego asi

Art. 70q. Pochodzenie kapitału zakładowego zarządzającego asi

Art. 70r. Zawiadomienie o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy

Rozdział 2. Zezwolenia

Art. 70s. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalnośCI przez zarządzającego asi

Art. 70t. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI przez zarządzającego asi

Art. 70u. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do spółki ubiegającej się o zezwolenie na wykonywanie działalnośCI przez zarządzającego asi

Art. 70v. Zawiadomienie o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalnośCI przez zarządzającego asi

Art. 70w. Powiadomienie o alternatywnej spółce inwestycyjnej, którą zamierza zarządzać zarządzający asi

Art. 70x. Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalnośCI przez zarządzającego asi

Art. 70y. Rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 70z. Przechowywanie dokumentów alternatywnej spółki inwestycyjnej przez zarządzającego asi

Art. 70za. Członkostwo zarządzającego asi w izbie zarządzających funduszami I aktywami

Rozdział 3. Zarejestrowani zarządzający asi

Art. 70zb. Zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną

Art. 70zc. Wpis zarządzającego asi do rejestru zarządzających asi

Art. 70zd. Dane podlegające wpisowi do rejestru zarządzających asi

Art. 70ze. Obowiązki zarządzającego asi wpisanego do rejestru zarządzających asi

Art. 70zf. Wykreślenie zarządzającego asi z rejestru zarządzających asi

Art. 70zg. Rozporządzenie w sprawie rejestru zarządzających asi

Rozdział 4. (uchylony)

Dział iiib. Przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym I notowanymi emitentami

Art. 70zj. Objaśnienie pojęć działu

Art. 70zk. Zawiadomienie o osiągnięciu lub przekroczeniu przez zarządzany fundusz określonych progów głosów

Art. 70zl. Zawiadomienie o przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym

Art. 70zm. Informacje przekazywane przez zarządzających funduszem przejmującymi kontrolę nad notowanym emitentem

Art. 70zn. Zapobieganie wyprzedaży aktywów spółki lub emitenta

Dział IV. Depozytariusz

Rozdział 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego

Art. 71. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 72. Obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 72a. Obowiązek wytoczenia powództwa przez depozytariusza na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego

Art. 72b. Zapisywanie aktywów funduszu inwestycyjnego

Art. 73. Członkowie organów depozytariusza I jego pracownicy

Art. 73a. Obowiązek wskazania członków zarządu odpowiedzialnych za wykonywanie czynnośCI depozytariusza

Art. 74. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 75. Odpowiedzialność depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 76. Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 77. Skrócony termin wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 78. Obowiązek zmiany depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 79. Zmiana depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Art. 80. Zgoda knf na zmianę depozytariusza

Art. 81. Ograniczenia w egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi

Art. 81a. Umowa o współpracy I wymianie informacji

Rozdział 2. Depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81b. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81c. Obowiązki wykonującego funkcję depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81d. Obowiązek wytoczenia powództwa przez depozytariusza na rzecz klientów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81e. Zapisywanie aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81f. Elementy umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81g. Odpowiedzialność depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81h. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej

Rozdział 3.Powierzenie wykonywania obowiązków depozytariusza

Art. 81i. Powierzenie wykonywania niektórych czynnośCI depozytariusza funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81j. Przekazywanie wykonywania czynnośCI powierzonych przez depozytariusza

Art. 81k. Odpowiedzialność depozytariusza za utratę instrumentów finansowych przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynnośCI

Art. 81l. Uwolnienie depozytariusza od odpowiedzialnośCI za utratę instrumentów finansowych przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynnośCI

Art. 81m. Odpowiedzialność depozytariusza za utratę instrumentów finansowych przez podmiot, któremu wykonywanie czynnośCI depozytariusza zostało przekazane

Art. 81n. Wyłączenie aktywów funduszu lub spółki z egzekucji, masy upadłośCI I postępowania restrukturyzacyjnego

Dział V. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1. Fundusze inwestycyjne otwarte

Art. 82. Fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 83. Jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa

Art. 83a. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 84. Zbywanie I odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 85. Częstotliwość wyceny aktywów funduszu I ustalenia ich wartośCI netto I cen jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 86. Zasady ustalania cen zbycia I odkupienia jednostek uczestnictwa, opłaty manipulacyjne

Art. 87. Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 87a. Zgromadzenie uczestników w funduszu inwestycyjnym otwartym

Art. 87b. Udział w zgromadzeniu uczestników w funduszu inwestycyjnym otwartym

Art. 87c. Zwoływanie zgromadzenia uczestników

Art. 87d. Uchwały zgromadzenia uczestników

Art. 87e. Zaskarżenie uchwały zgromadzenia uczestników

Art. 87f. Stwierdzenie nieważnośCI uchwały zgromadzenia uczestników

Art. 88. Zasady zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 89. Odkupywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa od uczestników, zawieszenie zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu

Art. 90. Terminy zbycia I odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 91. Sposoby potwierdzania uczestnikowi funduszu zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa

Art. 92. Minimalna wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego, zasady postępowania w przypadku zmniejszenia wartośCI aktywów

Art. 93. Lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 93a. Nabywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty instrumentów rynku pieniężnego

Art. 94. Zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów mających za przedmiot instrumenty pochodne

Art. 94a. Nabywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty papierów wartościowych z wbudowanym instrumentem pochodnym

Art. 94b. Działania funduszu inwestycyjnego otwartego podejmowane w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu

Art. 96. Limity inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego otwartego w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot

Art. 97. Limity inwestycyjne aktywów dla funduszu inwestycyjnego otwartego w listy zastawne I Dłużne papiery wartościowe

Art. 98. Lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny otwarty w papiery wartościowe I instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot z grupy kapitałowej

Art. 99. Limit lokat aktywów dla funduszu inwestycyjnego otwartego w niektóre akcje lub Dłużne papiery wartościowe

Art. 100. Limit lokat aktywów dla funduszu inwestycyjnego otwartego w papiery wartościowe

Art. 101. Nabywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa I tytułów uczestnictwa, limity inwestycyjne aktywów funduszu

Art. 102. Warunki I zasady udzielania innym podmiotom pożyczek przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 103. Warunki umów których przedmiotem są papiery wartościowe I prawa majątkowe zawieranych przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 104. Limity nabywania przez fundusz inwestycyjny otwarty papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa związanych z prawem głosu

Art. 105. Warunki nabywania papierów wartościowych w wykonaniu przez fundusz inwestycyjny otwarty umowy o gwarancję emisji

Art. 106. Ważność czynnośCI prawnych dokonanych z naruszeniem ograniczeń określonych w ustawie

Art. 107. Ograniczenia wykonywania niektórych czynnośCI przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 108. Ograniczenia w zakresie zaciągania przez fundusz inwestycyjny otwarty pożyczek I kredytów

Art. 109. Warunki utrzymywania przez fundusz inwestycyjny otwarty aktywów na rachunkach bankowych

Art. 110. Papiery wartościowe I instrumenty rynku pieniężnego emitowane za granicą lub tam notowane a stosowanie limitów inwestycyjnych

Art. 111. śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego

Rozdział 2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Art. 112. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

Art. 113. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 113a. Obowiązek zwołania zgromadzenia uczestników funduszu

Art. 114. Rada inwestorów

Art. 115. Członkostwo w radzie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 116. Wpłaty zdematerializowanymi papierami wartościowymi

Art. 116a. Warunki zawierania umów przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 116b. Nabywanie papierów wartościowych z wbudowanym instrumentem pochodnym przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 116c. Stosowanie limitów inwestycyjnych przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 116d. Rozporządzenie w sprawie zasad działania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Rozdział 3. Fundusze inwestycyjne zamknięte

Art. 117. Emitowanie przez fundusze inwestycyjne zamknięte publicznych I niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych

Art. 117a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego

Art. 117b. Wniosek o zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego

Art. 118. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o ofercie publicznej

Art. 119. Zatwierdzenie prospektu lub memorandum informacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 120. Wniosek o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu

Art. 121. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 122. Niedopuszczalność formy dokumentu dla certyfikatów inwestycyjnych

Art. 123. Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych

Art. 126. Załączniki do propozycji nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych

Art. 127. Jednoczesne przeprowadzanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty kilku emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych

Art. 128. Sposoby dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 129. Warunki przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej I następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 130. Dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne drugiej I następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 131. Częstotliwość dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty wyceny aktywów funduszu

Art. 132. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego drugiej I następnych emisji, opłaty manipulacyjne

Art. 133. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 134. Zamknięcie emisji certyfikatów inwestycyjnych I warunki kolejnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 135. Termin przydziału przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych drugiej I następnych emisji

Art. 136. Wydanie przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny zamknięty

Art. 137. Wpłaty na certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego nieopłacone w całośCI, umorzenie certyfikatu inwestycyjnego

Art. 138. Ograniczenia w nabywaniu przez fundusz inwestycyjny zamknięty wyemitowanych przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych

Art. 139. Wykupywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych

Art. 140. Rada inwestorów I zgromadzenie inwestorów

Art. 141. Członkostwo w radzie inwestorów, zawieszenie działalnośCI rady inwestorów

Art. 142. Udział w zgromadzeniu inwestorów

Art. 143. Podmioty uprawnione do udziału w zgromadzeniu inwestorów

Art. 144. Kompetencje zgromadzenia inwestorów

Art. 145. Lokowanie aktywów przez fundusz inwestycyjny zamknięty I limity inwestycyjne

Art. 146. Limit lokowania aktywów dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Art. 147. Lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów I pożytków z lokat

Art. 148. Nabywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty praw do nieruchomośCI

Art. 148a. Działania funduszu inwestycyjnego zamkniętego podejmowane w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu

Art. 149. Ustanawianie praw na aktywach przez fundusz inwestycyjny zamknięty

Art. 150. Zasady wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, których przedmiotem są prawa do nieruchomośCI

Art. 151. Zasady udzielania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe

Art. 151a. Krótka sprzedaż

Art. 152. Zaciąganie przez fundusz inwestycyjny zamknięty pożyczek I kredytów oraz emisji obligacji

Art. 153. Udzielanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty pożyczek pieniężnych, poręczeń lub gwarancji

Art. 154. Uwzględnianie wartośCI papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego przy stosowaniu limitów inwestycyjnych

Art. 156. Zakaz naruszenia ograniczeń przez fundusz inwestycyjny zamknięty

Art. 157. Skutki naruszenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty ograniczeń w zakresie limitów inwestycyjnych

Dział VI. Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1. Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa

Art. 158. Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa

Rozdział 2. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami

Art. 159. Działalność funduszu inwestycyjnego zamkniętego jako funduszu składającego się z subfunduszy

Art. 160. Fundusz inwestycyjny zamknięty z wydzielonymi subfunduszami

Art. 161. Egzekucja zobowiązań z aktywów subfunduszy

Art. 162. Fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami

Art. 163. Fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami

Art. 164. Tworzenie nowych subfunduszy przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami

Art. 165. Zasady likwidacji subsfunduszu przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami

Art. 166. Wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu

Art. 167. Zarządzanie subfunduszami przez więcej niż jeden podmiot

Art. 169. Roczne I półroczne sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami

Rozdział 2a. Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe I powiązane

Art. 169a. Działalność funduszu inwestycyjnego otwartego jako funduszu powiązanego

Art. 169b. Wymóg uzyskania zezwolenia komisji I wnioski o wydanie zezwolenia

Art. 169c. Umowa z funduszem podstawowym w sprawie zasad współpracy

Art. 169d. Obowiązek poinformowania uczestników o zamiarze prowadzenia działalnośCI jako fundusz powiązany

Art. 169e. Umowy o współpracy MIędzy depozytariuszami funduszy

Art. 169f. Umowa o współpracy MIędzy firmami audytorskimi

Art. 169g. Limit aktywów funduszu powiązanego do utrzymywania na rachunkach bankowych I lokowania w instrumenty pochodne

Art. 169h. Ograniczenia w działalnośCI funduszu podstawowego

Art. 169i. Zawieszenie zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz powiązany

Art. 169j. Monitorowanie prawidłowośCI działalnośCI funduszu podstawowego

Art. 169k. Obowiązek przekazania korzyśCI pieniężnych funduszowi powiązanemu

Art. 169l. Obowiązek poinformowania komisji o lokowaniu aktywów funduszu

Art. 169m. Zakaz pobierania opłat manipulacyjnych przez fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 169n. Obowiązek udostępniania informacji przez fundusz inwestycyjny otwarty bęDący funduszem podstawowym

Art. 169o. Informowanie przez komisję o wykrytych nieprawidłowościach

Art. 169p. Zmiana funduszu podstawowego przez fundusz powiązany

Art. 169r. Obowiązki funduszu powiązanego po otrzymaniu od funduszu podstawowego informacji o wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania

Art. 169s. Zezwolenie na zaprzestanie prowadzenia działalnośCI jako fundusz powiązany

Art. 169t. Przekazanie środków z tytułu likwidacji funduszu podstawowego

Art. 169u. Połączenie funduszu podstawowego lub podział funduszu zagranicznego bęDącego funduszem podstawowym

Art. 169w. Zezwolenie na połączenie lub podział funduszu podstawowego

Art. 169y. Obowiązki I uprawnienia funduszu powiązanego po uzyskaniu zezwolenia na połączenie lub podział funduszu podstawowego

Rozdział 3. Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe I powiązane

Art. 170. Fundusze inwestycyjne podstawowe I powiązane

Art. 171. Tworzenie I działanie funduszu inwestycyjnego podstawowego I powiązanego

Art. 172. Oznaczenia w nazwie funduszu inwestycyjnego podstawowego I powiązanego

Art. 173. Wnioski o utworzenie funduszu podstawowego I powiązanych, zapisy na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu

Art. 175. Obowiązki funduszu inwestycyjnego w zakresie prospektu informacyjnego I kluczowych informacji

Art. 176. Wyłączenie wymogu minimalnej wysokośCI aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 177. Zakaz tworzenia funduszu inwestycyjnego podstawowego I powiązanego jako funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami

Dział VII. Szczególne typy funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1. Fundusz rynku pieniężnego

Art. 178. Fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego

Rozdział .Fundusz portfelowy

Art. 179. Fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz portfelowy

Art. 179a. Prospekt informacyjny funduszu portfelowego

Art. 180. Emisja I wykup przez fundusz portfelowy certyfikatów inwestycyjnych

Art. 181. Prawo głosu uczestnika funduszu portfelowego

Art. 182. Konstrukcja I skład portfela inwestycyjnego funduszu portfelowego

Rozdział 3. Fundusz wierzytelnośCI

Art. 183. Fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz wierzytelnośCI

Art. 184. Umowa poręczenia lub gwarancji wypłaty kwoty pieniężnej na rzecz uczestników funduszu wierzytelnośCI

Art. 185. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny

Art. 186. Obowiązek likwidacji subfunduszu przez standaryzowany fundusz wierzytelnośCI

Art. 187. Niestandaryzowany fundusz wierzytelnośCI jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami

Art. 188. Przedmioty lokowania aktywów przez fundusz wierzytelnośCI

Art. 188a. Nabycie własnośCI ruchomośCI

Art. 189. Reprezentowanie różnych praw przez poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz wierzytelnośCI

Art. 190. Zapisy statutowe na wypadek likwidacji aktywów

Art. 191. Rodzaje umów funduszu wierzytelnośCI związanych z procesem przeniesienia ryzyka z wierzytelnośCI

Art. 192. Zezwolenie komisji na zarządzanie wierzytelnościami

Art. 192a. Obowiązki podmiotu zarządzającego wierzytelnościami

Art. 193. Zbieranie I przetwarzanie danych osobowych Dłużników wierzytelnośCI

Art. 194. Dokumenty funduszu wierzytelnośCI stanowiące podstawę do wpisów w księgach wieczystych I rejestrach

Art. 195. Wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy

Rozdział 4. Fundusz aktywów niepublicznych

Art. 196. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusze aktywów niepublicznych

Art. 197. Obowiązujące fundusz aktywów niepublicznych terminy do zaoferowania certyfikatów inwestycyjnych I lokat funduszu

Art. 198. Wypłacanie na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych przychodów ze zbycia lokat

Art. 199. Ustalenie w statucie funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych

Dział VIII. łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych I funduszy zagranicznych

Rozdział 1.Przepisy ogólne

Art. 200. Objaśnienie pojęć użytych w dziale ustawy regulującym łączenie funduszy

Art. 201. Połączenie wewnętrzne

Art. 202. Połączenie krajowe

Art. 203. Połączenie transgraniczne

Art. 204. Połączenie funduszu powiązanego

Art. 205. Wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych w wyniku połączenia

Art. 206. Niedopuszczalność niektórych czynnośCI po dniu połączenia funduszy

Art. 207. Finansowanie kosztów połączenia funduszy I odpowiedzialność wobec uczestników funduszu

Art. 208. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do subfunduszy

Rozdział 2.Połączenie wewnętrzne

Art. 208a. Zgoda na połączenie wewnętrzne

Art. 208b. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy

Art. 208c. CzynnośCI towarzystwa po upływie terminu do zbywania I odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany

Art. 208d. Przydział uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego

Art. 208e. Skutki prawne wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych

Art. 208f. Wydanie depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestru aktywów I aktywów funduszu przejmowanego

Art. 208g. Obowiązek dostosowania stanu aktywów do wymagań ustawowych I statutowych

Art. 208h. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego

Rozdział 3.Połączenie krajowe

Art. 208i. Warunki połączenia krajowego

Art. 208j. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego przejmującego

Art. 208k. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego przejmującego

Art. 208l. Plan połączenia krajowego

Art. 208m. Wniosek o udzielenie zgody na połączenie krajowe

Art. 208n. Tryb postępowania komisji w sprawie wniosku o zgodę na połączenie funduszy

Art. 208o. Obowiązki funduszy po uzyskaniu zgody komisji na połączenie

Art. 208p. Terminy zaprzestania przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia I odkupienia

Art. 208r. Niemożność zachowania planowanego terminu połączenia

Art. 208s. Uchwała zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie

Art. 208t. Przydział uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego

Art. 208u. Opinia w przedmiocie prawidłowośCI wyceny aktywów funduszy biorących udział w połączeniu krajowym

Art. 208w. Wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych

Art. 208y. Sprawozdanie funduszu przejmowanego

Art. 208z. Dzień połączenia krajowego

Art. 208za. Wydanie depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestru aktywów I aktywów funduszu przejmowanego

Art. 208zb. Obowiązek dostosowania przez fundusz przejmujący stanu aktywów do wymagań ustawowych I statutowych

Rozdział 4. Połączenie transgraniczne

Oddział 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego

Oddział 2. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego

Oddział 3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego

Dział viiia. łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Art. 208zzi. łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Art. 208zzj. Plan połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Art. 208zzk. Obowiązki towarzystwa przed planowanym terminem połączenia

Art. 208zzl. Wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat funduszu biorącego udział w połączeniu

Art. 208zzm. Obowiązek uzyskania połączeniem funduszy oświadczenia biegłego rewidenta

Art. 208zzn. Ustalanie wartośCI aktywów netto funduszy łączących się

Art. 208zzo. Dostosowanie przez fundusz struktury portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie I statucie

Art. 208zzoa. Zgodność struktury portfela inwestycyjnego z wymaganiami ustawy

Art. 208zzp. Wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych

Art. 208zzq. Status prawny funduszu przejmującego po wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych

Art. 208zzr. Odpowiednie stosowanie przepisów o utworzeniu funduszu

Art. 208zzs. Wydanie dokumentów depozytariuszowi funduszu przejmującego

Art. 208zzt. Ponoszenie kosztów połączenia funduszy

Dział IX. Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Art. 209. Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 210. Wniosek o zezwolenie na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Art. 211. Zezwolenie na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Art. 212. Zbiorczy portfel papierów wartościowych

Art. 213. Warunki niezbędne do utworzenia zbiorczego portfela papierów wartościowych

Art. 214. Regulamin zasad działania, zarządzania I likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych

Art. 215. Tytuł uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych

Art. 216. Dopuszczalność zmiany składu portfela papierów wartościowych

Art. 217. Rejestr tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych

Art. 218. Sporządzanie I udostępnianie sprawozdania finansowego zbiorczego portfela papierów wartościowych

Dział X. Obowiązki informacyjne I nadzór komisji

Art. 219. Obowiązek publikacji prospektów informacyjnych I sprawozdań

Art. 220. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 220a. Zakres kluczowych informacji dla inwestorów

Art. 220b. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów jako podstawa odpowiedzialnośCI cywilnej

Art. 220c. Zasady udostępniania kluczowych informacji inwestorom

Art. 221. Rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 222. Obowiązki informacyjne funduszu inwestycyjnego otwartego

Art. 222a. Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Art. 222b. Informacje udostępniane uczestnikom funduszu oraz inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego afi

Art. 222c. Okresowe sprawozdania towarzystwa I zarządzającego asi

Art. 222d. Sprawozdanie roczne afi

Art. 222e. Informacje uzupełniające zakres informacji w formularzach sprawozdawczych

Art. 222f. Tryb przekazywania komisji informacji przez towarzystwo I zarządzającego asi

Art. 223. Powiadamianie o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas badania lub przeglądu sprawozdań finansowych

Art. 224. Ogłaszanie przez fundusz inwestycyjny wartośCI aktywów netto oraz cen zbycia I odkupienia jednostek uczestnictwa

Art. 224a. Nadzór komisji nad wykonywaniem działalnośCI określonej w ustawie

Art. 225. Dostarczanie do knf sprawozdań I informacji przez towarzystwa, fundusze inwestycyjne I spółkę zarządzająCą

Art. 225a. Uprawnienia nadzorcze knf

Art. 225b. Zawiadomienie o naruszeniu prawa lub interesu uczestników funduszu lub inwestorów spółki inwestycyjnej

Art. 226. Prawo wstępu do pomieszczeń w celu kontroli

Art. 227. Archiwizacja dokumentów I innych nośników informacji związanych z wykonywaniem działalnośCI określonej w ustawie

Art. 227a. Uprawnienia nakazowe komisji

Art. 227b. Nakaz czasowego zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Art. 227c. Monitorowanie stosowania Dźwigni finansowej afi

Art. 228. Uprawnienia komisji w zakresie nakładania sankcji

Art. 228a. Kara pieniężna nakładana na depozytariusza

Art. 229. Obowiązek rzetelnego sporządzania informacji publikowanych przez towarzystwo

Art. 229a. Kompetencje komisji w razie naruszenia przepisów prawa przez zarządzającego asi prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia

Art. 229b. Kompetencje komisji w razie naruszenia przepisów prawa przez zarządzającego asi prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających asi wpisanego do rejestru zarządzających euveca

Art. 229c. Zakaz posługiwania się nazwą euveca albo eusef

Art. 229d. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej publikowane przez zarządzającego asi,

Art. 230. Nakaz zmiany członków organów towarzystwa, pracowników lub innych osób

Art. 230a. Kary pieniężne nakładane na członków zarządu

Art. 231. Powiadomienie knf przez depozytariusza o naruszeniach prawa przez fundusz inwestycyjny lub działaniu nie uwzględniającym interesu członków

Art. 232. Nakaz zmiany depozytariusza lub nałożenie na depozytariusza kary pieniężnej

Art. 233. Uprawnienia knf w przypadku naruszenia przepisów ustawy przez fundusze inwestycyjne

Art. 234. Cofnięcie zezwolenia I nałożenie kary pieniężnej na podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

Art. 234a. Sankcje za niezłożenie wymaganego zawiadomienia albo nabycie lub objęcie akcji lub praw z akcji z naruszeniem przepisów ustawy

Art. 234b. Kara pieniężna za naruszenia prawa przez likwidatora funduszu inwestycyjnego

Art. 236. Opłata za udzielenie zezwolenia lub zgody

Art. 237a. Zawiadomienia o naruszeniu przepisów ustawy przez fundusz inwestycyjny

Art. 237b. Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy

Dział XI. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym I alternatywną spółką inwestycyjną oraz przekształcenie, rozwiązanie I likwidacja funduszu inwestycyjnego

Art. 238a. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym

Art. 238b. Przejęcie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną od dotychczasowego komplementariusza

Art. 239. Przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty

Art. 240. Fundusze inwestycyjne uprawnione do przekształcenia

Art. 240a. Odmowa wydania zezwolenia na przekształcenie

Art. 241. Przekształcanie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami

Art. 242. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami

Art. 243. Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych

Art. 244. Skutki prawne wpisu do rejestru funduszu z wydzielonymi subfunduszami powstałego w wyniku przekształcenia

Art. 245. Zmiana statusu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu

Art. 246. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego

Art. 247. Publikacja informacji o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu

Art. 248. Likwidator funduszu inwestycyjnego

Art. 248a. Zakończenie likwidacji funduszu inwestycyjnego otwartego podstawowego

Art. 249. Likwidacja funduszu inwestycyjnego

Art. 250. Przekazanie do depozytu sądowego środków, których wypłacenie nie było możliwe

Art. 251. Obowiązki likwidatora funduszu inwestycyjnego

Art. 252. Rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Dział XII. Działalność transgraniczna

Rozdział 1a. Wprowadzanie do obrotu unijnych afi

Art. 263a. Warunki wprowadzania do obrotu w rp unijnego afi

Art. 263b. Zawiadomienie organu nadzoru państwa macierzystego zarządzającego z ue o zamiarze wprowadzenia unijnego afi do obrotu na terytorium rp

Art. 263ba. Zaprzestanie wprowadzania unijnego afi przez zarządzającego z ue

Art. 263c. Zawiadomienie towarzystwa lub zarządzającego asi o zamiarze wprowadzenia unijnego afi do obrotu na terytorium rp

Art. 263d. Obowiązek informowania o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze wprowadzenia unijnego afi do obrotu na terytorium rp

Art. 263da. Zaprzestanie wprowadzania unijnego afi do obrotu w rp przez towarzystwo albo zarządzającego asi

Art. 263e. Wprowadzenia do obrotu na terytorium rp alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego afi działających jako afi powiązany

Art. 263f. Zawiadomienie o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego afi do obrotu na terytorium państwa członkowskiego

Art. 263g. Obowiązek informowania o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych lub wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego afi do obrotu na terytorium państwa czł

Art. 263ga. Zaprzestanie zbywania jednostek uczestnictwa, oferowania certyfikatów inwestycyjnych

Art. 263h. Wprowadzanie do obrotu na terytorium rp unijnego afi I alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do eea

Art. 263i. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do innych czynnośCI towarzystwa albo zarządzającego asi

Art. 263j. Warunki wprowadzania do obrotu alternatywnej spółki inwestycyjnej, unijnego afi lub alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do eea działających jako afi powiązany

Art. 263k. CzynnośCI poprzedzające wprowadzenie unijnego afi do obrotu w rp

Art. 263l. Zawiadomienie komisji o rozpoczęciu wykonywania czynnośCI poprzedzających wprowadzenie unijnego afi do obrotu w rp

Art. 263m. Obowiązek niedopuszczenia do nabywania w ramach czynnośCI poprzedzających praw uczestnictwa unijnego afi

Art. 263n. CzynnośCI poprzedzające wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu w państwie członkowskim

Art. 263o. Zawiadomienie komisji o rozpoczęciu czynnośCI poprzedzających wprowadzenie funduszy alternatywnych do obrotu w rp

Art. 263p. Obowiązek niedopuszczenia do nabywania w ramach czynnośCI poprzedzających jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego afi,

Art. 263q. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wykonywania czynnośCI poprzedzających

Art. 263r. Rejestr unijnych afi oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwie należącym do eea

Rozdział 2. Tworzenie oddziałów I wykonywanie działalnośCI przez towarzystwo I zarządzającego asi na terytorium państw członkowskich, tworzenie oddziałów I wykonywanie działalnośCI przez spółki zarządzające I zarządzających z ue na terytorium rzeczypospolitej polskiej oraz tworzenie oddziałów I wykonywanie działalnośCI przez towarzystwa na terytorium państw należących do eea

Oddział 1a. Tworzenie oddziałów I wykonywanie działalnośCI przez zarządzających asi na terytorium państw członkowskich oraz na terytorium państw należących do eea

Oddział 2. Tworzenie oddziałów I wykonywanie działalnośCI przez spółki zarządzające na terytorium rzeczypospolitej polskiej

Oddział 3. Tworzenie oddziałów I wykonywanie działalnośCI na terytorium rzeczypospolitej polskiej przez zarządzających z ue oraz przez osoby prawne z siedzibą w państwach należących do eea, zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 264. Tworzenie oddziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych na terytorium państwa członkowskiego

Art. 265. Działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych na terytorium państwa członkowskiego w formie innej niż oddział

Art. 265a. Formy działalnośCI towarzystwa na terytorium państwa członkowskiego

Art. 265b. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do towarzystwa prowadzącego na terytorium państwa członkowskiego działalność w formie oddziału lub formie innej niż oddział

Art. 266. Obowiązek informacyjny towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzącego działalność na terytorium państwa goszczącego

Art. 266a. Podległość towarzystw prawu polskiemu, nadzór nad towarzystwami

Art. 267. Naruszenie przez towarzystwo prowadzące działalność na terytorium państwa goszczącego obowiązującego w tym państwie prawa

Art. 268. Uprawnienie do wstępu do pomieszczeń oddziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych na terytorium państwa goszczącego

Art. 269. Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalnośCI przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 269a. Tworzenie oddziałów I prowadzenie działalnośCI przez towarzystwa w formie innej niż oddział na terytorium państw należących do eea

Rozdział 3. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do oecd innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do eea oraz zasady tworzenia oddziałów przez spółki zarządzające tymi funduszami z siedzibą w tych państwach

Art. 253. Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium rp

Art. 254. Obowiązki informacyjne funduszu zagranicznego

Art. 255. Oznaczenia w nazwie funduszu zagranicznego

Art. 256. Obowiązki funduszu zagranicznego w zakresie ustanowienia odpowiednich rozwiązań technicznych I organizacyjnych

Art. 257. Agent płatnośCI I jego obowiązki

Art. 258. Warunki zbywania przez fundusz zagraniczny tytułów uczestnictwa na terytorium rp

Art. 258a. Zaprzestanie zbywania przez fundusz zagraniczny emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa na terytorium rp

Art. 259. Nadzór nad funduszami zagranicznymi

Art. 259a. Kara pieniężna dla przedstawiciela funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do e-e-a

Art. 260. Wyłączenie stosowania przepisów niektórych ustaw

Art. 261. Zbywanie I odkupywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego

Art. 261a. CzynnośCI komisji po otrzymaniu zawiadomienia funduszu o zamiarze zbywania I odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego

Art. 261b. Zbywanie przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego

Art. 261c. Wymogi w zakresie tłumaczenia informacji I dokumentów

Art. 261d. Zaprzestanie zbywania przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego

Art. 261e. Zawiadomienie o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego

Art. 261f. Obowiązki informacyjne funduszu inwestycyjnego otwartego po zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego

Art. 262. Zbywanie na terytorium rp tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do eea

Art. 263. Rejestr funduszy zagranicznych zbywających tytuły uczestnictwa na terytorium rp

Dział XIII. Tajemnica zawodowa oraz współpraca organów nadzoru

Art. 280. Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej

Art. 281. Dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową

Art. 282. Dostęp komisji do informacji poufnych

Art. 284. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez inne podmioty

Art. 284a. Podmioty informowane przez komisję

Art. 285. Powiadamianie przez ka-en-ef komisję europejską I organy państw członkowskich o zezwoleniu na wykonywanie działalnośCI towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Art. 285a. Informacja o zezwoleniu na wykonywanie działalnośCI towarzystwa

Art. 286. Współpraca knf z organami państw goszczących w zakresie nadzoru nad towarzystwami I spółkami zarządzającymi

Art. 286a. Udostępnianie przez komisję przepisów prawa dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych

Art. 286b. Współpraca komisji z organami nadzoru państw członkowskich

Dział XIV. Przepisy karne

Art. 287. Odpowiedzialność karna za prowadzenie bez zezwolenia działalnośCI inwestycyjnej

Art. 287a. Odpowiedzialność karna za podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych w informacjach

Art. 288a. Odpowiedzialność karna za niezgodne z prawdą dane w kluczowych informacjach dla inwestorów

Art. 288b. Odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych informacji w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Art. 288c. Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków w zakresie przekazywania lub publikowania dokumentów

Art. 288d. Odpowiedzialność karna za podawanie nieprawdziwych informacji w polityce dotyczącej zaangażowania

Art. 288e. Odpowiedzialność karna za podawanie nieprawdziwych danych w informacjach

Art. 289. Odpowiedzialność karna obowiązanego - za ujawnienie tajemnicy zawodowej lub wykorzystanie niezgodnie z jej przeznaczeniem

Art. 290. Odpowiedzialność karna za zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wbrew przepisom ustawy

Art. 291. Odpowiedzialność karna za zbywanie tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych otwartych wbrew przepisom ustawy

Art. 292. Odpowiedzialność karna za tworzenie na terytorium rp wbrew przepisom ustawy oddziałów spółek zarządzających

Art. 293. Odpowiedzialność karna za wykonywanie na terytorium rp wbrew przepisom ustawy działalnośCI spółek zarządzających

Art. 294a. Odpowiedzialność karna za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów ustawy unijnego afi lub alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w państwie należącym do eea

Art. 294b. Odpowiedzialność karna za wykonywanie wbrew warunkom ustawy działalnośCI zarządzającego z ue

Art. 295. Odpowiedzialność karna za wykonywanie działalnośCI bez zezwolenia lub wpisu do rejestru

Art. 296. Odpowiedzialność karna za nieuprawnione używanie oznaczeń funduszu inwestycyjnego

Art. 298. Odpowiedzialność karna za nieprzekazanie dokumentów albo nieudzielanie informacji lub wyjaśnień

Art. 299. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przechowywania dokumentów

Dział XV. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 300. Zmiana ustawy o nabywaniu nieruchomośCI przez cudzoziemców

Art. 301. Zmiana ustawy o podatku od spadków I darowizn

Art. 302. Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Art. 303. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 304. Zmiana ustawy o rachunkowośCI

Art. 305. Zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym

Art. 306. Zmiana ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym

Art. 307. Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 308. Zmiana ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Art. 309. Zmiana ustawy o zastawie rejestrowym I rejestrze zastawów

Art. 310. Zmiana ustawy - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Art. 311. Zmiana ustawy o organizacji I funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 312. Zmiana ustawy - prawo bankowe

Art. 313. Zmiana ustawy - ordynacja podatkowa

Art. 314. Zmiana ustawy o pożyczkach I kredytach studenckich

Art. 315. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 316. Zmiana ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Art. 317. Zmiana ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Art. 318. Zmiana ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia

Art. 319. Zmiana ustawy - prawo upadłościowe I naprawcze

Dział XVI. Przepisy przejściowe I końcowe

Art. 320. Przepis przejściowy

Art. 321. Przepis przejściowy

Art. 322. Przepis przejściowy

Art. 323. Przepis przejściowy

Art. 324. Przepis przejściowy

Art. 325. Przepis przejściowy

Art. 327. Przepis przejściowy

Art. 328. Przepis przejściowy

Art. 329. Przepis przejściowy

Art. 330. Utrata mocy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. O funduszach inwestycyjnych

Art. 331. Wejście ustawy w życie