Ustawa o funduszach inwestycyjnych I zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym
Oddział 2. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego

Art. 208zl. Odpowiednie stosowanie do połączenia transgranicznego przez przejęcie przepisów o połączeniu krajowym - 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego...

Art. 208zm. Plan połączenia transgranicznego przez przejęcie - Plan połączenia zawiera dodatkowo:1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników...

Art. 208zn. Warunki skutecznośCI połączenia transgranicznego przez przejęcie - 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego dochodzi do skutku...

Art. 208zo. Obowiązek poinformowania komisji o zamiarze połączenia transgranicznego - Niezwłocznie po podpisaniu planu połączenia krajowy fundusz przejmujący informuje Komisję...

Art. 208zp. Zatwierdzenie przez komisję dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego - 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego wymaga zatwierdzenia przez...

Art. 208zr. Zawiadomienie o planowanym połączeniu transgranicznym uczestników krajowego funduszu przejmującego - Niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód właściwych...

Art. 208zs. Dzień obliczenia stosunku wymiany w połączeniu transgranicznym - 1. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, w...

Art. 208zt. Opinia w przedmiocie prawidłowośCI ostatecznej wyceny aktywów I obliczenia stosunku wymiany - 1. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu...

Art. 208zu. Wydanie depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestru aktywów I aktywów funduszu przejmowanego - 1. Dniem połączenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu...

Art. 208zw. Wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych - 1. Niezwłocznie po dniu połączenia towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego...

Art. 208zy. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego w połączeniu transgranicznym - Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający...