Ustawa o funduszach inwestycyjnych I zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym
Oddział 3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego

Art. 208zz. Odpowiednie stosowanie do połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego przepisów o połączeniu krajowym - 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego...

Art. 208zza. Statut funduszu przejmującego, wpłaty do funduszu przejmującego - 1. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym,...

Art. 208zzb. Wygaśnięcie zezwolenia na na utworzenie funduszu przejmującego - 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem...

Art. 208zzc. Plan połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego - Plan połączenia zawiera dodatkowo:1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników...

Art. 208zzd. Warunki połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego - 1. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego dochodzi do skutku...

Art. 208zze. Obowiązki informacyjne funduszu przejmowanego I komisji - 1. Fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które uzyskało...

Art. 208zzf. Opinia w przedmiocie prawidłowośCI ostatecznej wyceny aktywów I obliczenia stosunku wymiany - 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału firma audytorska badająca sprawozdania finansowe...

Art. 208zzg. Wydanie depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestru aktywów I aktywów funduszu przejmowanego - Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu przejmowanego oraz inne...

Art. 208zzh. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego w połączeniu transgranicznym - Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający...