Kodeks pracy
Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

§ 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Struktura Kodeks pracy

Dział pierwszy. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy

Art. 2. Pojęcie pracownika

Art. 3. Pojęcie pracodawcy

Art. 31. Podmiot wykonujący czynnośCI z zakresu prawa pracy za pracodawcę

Art. 5. Kodeks pracy a regulacje szczególne

Art. 8. Klauzula generalna zakazu nadużywania praw podmiotowych

Art. 9. źróDła prawa pracy

Art. 91. Czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

Art. 10. Prawo wyboru pracy

Art. 11. Swoboda nawiązania stosunku pracy

Art. 111. Poszanowanie Dóbr osobistych pracownika

Art. 112. Równe prawa pracowników

Art. 113. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

Art. 13. Godziwe wynagrodzenie za pracę

Art. 14. Prawa do wypoczynku

Art. 15. Bezpieczne warunki pracy

Art. 16. Zaspokajania bytowych, socjalnych I kulturalnych potrzeb pracowników

Art. 17. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Art. 18. Zgodność postanowień umów o pracę z przepisami ustawy

Art. 181. Organizacje zawodowe pracowników I pracodawców

Art. 182. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem

Art. 183. Obowiązek tworzenia warunków do korzystania z niektórych uprawnień pracowniczych

Art. 183a. Zakaz dyskryminacji pracowników

Art. 183b. Naruszenia zasady równego traktowania pracowników

Art. 183c. Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę

Art. 183d. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania pracowników

Art. 183e. Zakaz dyskryminacji

Art. 184. Państwowe organy nadzoru I kontroli przestrzegania prawa pracy

Art. 185. Społeczna inspekcja pracy

Dział drugi. Stosunek pracy

Rozdział II. Umowa o pracę

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę I inne świadczenia

Rozdział ia. Wynagrodzenie za pracę

Art. 78. Warunki ustalania wynagrodzenia za pracę

Art. 80. Warunki wynagrodzenia za pracę

Art. 81. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

Art. 82. Wynagrodzenie w razie wadliwego wykonania z winy pracownika produktów lub usług

Art. 83. Normy pracy

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

Art. 84. Niedopuszczalność zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę prawa do wynagrodzenia

Art. 85. Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę

Art. 86. Wypłata wynagrodzenia za pracę

Art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Art. 871. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Art. 88. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych

Art. 90. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego I przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych

Art. 91. Wymóg uzyskania zgody pracownika na potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Rozdział III. świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolnośCI do pracy

Art. 92. Wynagrodzenie za czas niezdolnośCI pracownika do pracy

Art. 921. Odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna

Art. 93. Odprawa pośmiertna dla członków rodziny pracownika

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy I pracownika

Rozdział II. Obowiązki pracownika

Art. 100. Katalog podstawowych obowiązków pracownika

Art. 1011. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Art. 1012. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Art. 1013. Forma umowy o zakazie konkurencji

Art. 1014. Zakaz konkurencji a przepisy odrębne

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników

Art. 102. Ustalanie kwalifikacji zawodowych pracowników

Art. 1031. Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe

Art. 1032. Wymiar urlopu szkoleniowego

Art. 1033. Dodatkowe świadczenia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe

Art. 1034. Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe

Art. 1035. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Art. 1036. Uprawnienia pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę I umiejętnośCI

Rozdział IV. Regulamin pracy

Art. 104. Regulamin pracy

Art. 1041. Elementy regulaminu pracy

Art. 1042. Uzgadnianie treśCI regulaminu pracy

Art. 1043. Wejście w życie regulaminu pracy

Rozdział V. Nagrody I wyróżnienia

Art. 105. Przesłanki przyznania nagróD I wyróżnień

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Art. 108. Kary porządkowe

Art. 109. Zasady stosowania kar porządkowych

Art. 110. Zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze porządkowej

Art. 111. OkolicznośCI uwzględniane przy stosowaniu kary porządkowej

Art. 112. Sprzeciw wobec zastosowanej kary porządkowej

Art. 113. Zatarcie kary porządkowej

Art. 94. Katalog podstawowych obowiązków pracodawcy

Art. 941. Informowanie o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Art. 942. Obowiązek informowania o możliwośCI zmiany wymiaru czasu pracy lub awansu albo wolnych stanowiskach pracy

Art. 943. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

Art. 944. Szczególne okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Art. 945. Kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracownika

Art. 946. Informacje o dokumentacji pracowniczej przekazywane pracownikowi wraz ze świadectwem pracy

Art. 947. Niszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie terminu do jej odbioru

Art. 948. Zmiana postaci prowadzonej I przechowywanej dokumentacji pracowniczej

Art. 949. Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej

Art. 9410. Niszczenie poprzedniej postaci nieodebranej dokumentacji pracowniczej

Art. 9411. Równoważność postaci dokumentacji pracowniczej

Art. 9412. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

Art. 9413. Szkolenia pracowników

Art. 97. świadectwo pracy

Art. 971. żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy

Art. 99. Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Art. 114. Odpowiedzialność materialna pracownika za wyrządzoną szkodę

Art. 115. Zakres odpowiedzialnośCI pracownika za wyrządzoną szkodę

Art. 116. Obowiązek udowodnienia odpowiedzialnośCI pracownika za szkodę

Art. 117. Ograniczenie odpowiedzialnośCI pracownika za szkodę

Art. 118. Odpowiedzialność pracownika w razie zbiorowego wyrządzenia szkody

Art. 119. Zasady ustalania wysokośCI odszkodowania za szkodę

Art. 120. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej

Art. 121. Naprawienie szkody na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą I pracownikiem

Art. 1211. Niewykonania przez pracownika ugody w sprawie naprawienia szkody

Art. 122. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną umyślnie

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Art. 124. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Art. 125. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone

Art. 126. Rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów o odpowiedzialnośCI pracowników za powierzone mienie

Art. 127. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do odpowiedzialnośCI za mienie powierzone

Dział szósty. Czas pracy

Rozdział II. Normy I ogólny wymiar czasu pracy

Art. 129. Wymiar I rozkłady czasu pracy

Art. 130. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Art. 131. Wymiar tygodniowego przeciętnego czasu pracy

Rozdział III. Okresy odpoczynku

Art. 132. Nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika

Art. 133. Nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika

Art. 134. Prawo do przerwy w pracy

Rozdział IV. Systemy I rozkłady czasu pracy

Art. 135. System równoważnego czasu pracy

Art. 136. Czas pracy przy dozorze urządzeń lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy

Art. 137. Czas pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracowników straży pożarnych I służb ratowniczych

Art. 138. System czasu pracy w ruchu CIągłym

Art. 139. System przerywanego czasu pracy

Art. 140. System zadaniowego czasu pracy

Art. 1401. Ruchomy czas pracy

Art. 141. Przerwa w pracy na posiłek lub załatwienie spraw osobistych

Art. 142. Indywidualny rozkład czasu pracy

Art. 1421. Wniosek o wykonywanie pracy w innym systemie lub rozkładzie czasu pracy

Art. 143. System skróconego tygodnia pracy

Art. 144. System pracy weekendowej

Art. 145. Czas pracy w warunkach szczególnie uciążliwych

Art. 146. Dopuszczalność pracy zmianowej

Art. 147. Dni wolne od pracy

Art. 148. Wymiar czasu pracy niektórych kategorii pracowników

Art. 1481. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych

Art. 149. Ewidencja czasu pracy

Art. 150. Ustalanie systemu I rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151. Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 1511. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Art. 1512. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych

Art. 1513. Dzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracy

Art. 1514. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej I kierowniczej

Art. 1515. Pozostawanie w gotowośCI do wykonywania pracy (dyżur)

Art. 1516. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych po ustaniu stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego

Art. 1517. Czas pracy w porze nocnej

Art. 1518. Dodatek za pracę w porze nocnej

Art. 1519. Dni wolne od pracy

Art. 1519b. Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele I święta I inne dni

Art. 15110. Dopuszczalność pracy w niedziele I święta

Art. 15111. Dni wolne od pracy lub dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedziele I święta

Art. 15112. Prawo do niedzieli wolnej od pracy

Art. 128. Ustawowe pojęcie czasu pracy

Dział siódmy. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Art. 152. Prawo do urlopu wypoczynkowego

Art. 153. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego

Art. 1541. Wymiar urlopu wypoczynkowego

Art. 1542. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Art. 155. Wliczanie okresu nauki do oo okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu

Art. 1551. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w razie ustania stosunku pracy

Art. 1552. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy

Art. 1552a. Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego

Art. 1553. Niepełny dzień urlopu

Art. 158. Urlop uzupełniający

Art. 161. Termin udzielenia urlopu wypoczynkowego

Art. 162. Podział urlopu wypoczynkowego na częśCI

Art. 163. Plan urlopów

Art. 164. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracownika lub pracodawcy

Art. 165. Przesunięcie terminu urlopu z przyczyn leżących po stronie pracownika

Art. 166. Udzielenie niewykorzystanej częśCI urlopu wypoczynkowego

Art. 167. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Art. 1671. Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Art. 1672. Urlop wypoczynkowy na żądanie

Art. 1673. Wymiar urlopu na żądanie

Art. 168. Termin udzielenia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

Art. 171. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Art. 172. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Art. 1721. świadczenie pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego

Art. 173. Rozporządzenie w sprawie ustalania I udzielania urlopu wypoczynkowego

Art. 1731. Urlop opiekuńczy

Art. 1732. Wliczanie urlopu opiekuńczego do okresu zatrudnienia

Art. 1733. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

Art. 174. Udzielanie urlopu bezpłatnego

Art. 1741. Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy

Art. 1751. Objaśnienie pojęć działu

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 176. Zakaz wykonywania niektórych prac przez kobiety w CIąży lub karmiące piersią

Art. 177. Ochrona pracownicza w okresie CIąży I urlopu macierzyńskiego

Art. 178. Ochrona pracownicza kobiet w CIąży I pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia

Art. 1781. Ochrona pracownicy w okresie CIąży

Art. 179. Zmiana warunków pracy pracownicy w CIąży lub karmiącej dziecko piersią

Art. 180. Urlop macierzyński

Art. 1801. Urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka

Art. 181. Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej

Art. 182. Urlop macierzyński w razie porzucenia dziecka lub umieszczenia go w pieczy zastępczej

Art. 1821a. Urlop rodzicielski

Art. 1821c. Udzielanie urlopu rodzicielskiego

Art. 1821d. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Art. 1821e. łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

Art. 1821f. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego

Art. 1821g. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do urlopu rodzicielskiego

Art. 1823. Urlop ojcowski

Art. 183. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego I urlopu rodzicielskiego

Art. 1831. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego I urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Art. 184. Zasiłek macierzyński

Art. 185. Zwolnienia od pracy pracownicy CIężarnej na badania lekarskie

Art. 186. Urlop wychowawczy

Art. 1862. Uprawnienia I obowiązki pracownika w czasie urlopu wychowawczego

Art. 1863. Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Art. 1864. Zatrudnienie pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego lub ojcowskiego

Art. 1865. Zaliczanie okresu urlopu wychowawczego do okresu zatrudnienia

Art. 1867. Obniżenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Art. 1868a. Rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego I ojcowskiego lub rezygnacji z urlopów

Art. 1868. Ochrona przed wypowiedzeniem I rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Art. 187. Przerwy w pracy na karmienie piersią

Art. 188. Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Art. 1881. Wniosek pracownika o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy

Art. 189. Zasiłek opiekuńczy

Art. 1891. Ograniczenia korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich

Dział dziewiąty. Zatrudnianie Młodocianych

Rozdział II. Zawieranie I rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Art. 194. Umowa o pracę z Młodocianym w celu przygotowania zawodowego

Art. 195. Elementy umowy w celu przygotowania zawodowego

Art. 196. Dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III. Dokształcanie

Art. 197. Obowiązek dokształcania się pracownika Młodocianego

Art. 198. Zwolnienie Młodocianego od pracy w związku z dokształcaniem się

Art. 199. Przedłużenie obowiązku dokształcania się Młodocianego

Art. 200. Rozporządzenie w sprawie określenia przypadków zwolnienia Młodocianego od obowiązku dokształcania się

Art. 2001. Prace, przy których mogą być zatrudniani Młodociani

Art. 2002. Ustalanie wymiaru I rozkładu czasu pracy Młodocianego

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

Art. 201. Ochrona zdrowia pracownika Młodocianego

Art. 202. Wymiar czasu pracy Młodocianego

Art. 203. Zakaz zatrudniania Młodocianego w godzinach nadliczbowych I porze nocnej

Art. 204. Zatrudnianie Młodocianych przy pracach wzbronionych

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe

Art. 205. Urlop wypoczynkowy pracownika Młodocianego

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

Art. 206. Przygotowanie zawodowe Młodocianych u pracodawców bęDących rzemieślnikami

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo I higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy w zakładzie pracy

Art. 2071. Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 208. Współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu

Art. 2091. Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Art. 2092. Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia

Art. 2093. Uprawnienie pracowników do podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa

Rozdział II. Prawa I obowiązki pracownika

Art. 210. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

Art. 211. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 212. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy osoby kierującej pracownikami

Rozdział III. Obiekty budowlane I pomieszczenia pracy

Art. 213. Obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy

Art. 214. Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy

Rozdział IV. Maszyny I inne urządzenia techniczne

Art. 215. Obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn I urządzeń

Art. 216. Obowiązek wyposażenia maszyn I urządzeń technicznych w odpowiednie zabezpieczenia

Art. 217. Zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny I urządzenia techniczne nie spełniające wymogów

Art. 218. Narzędzia pracy

Art. 219. Wymagania szczególne wobec maszyn I urządzeń technicznych

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Art. 220. Obowiązek ustalenia stopnia szkodliwośCI dla zdrowia materiałów I procesów technologicznych

Art. 221. Zasady stosowania substancji chemicznych I ich mieszanin

Art. 222. Ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi I mutagennymi

Art. 2221. Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Art. 223. Ochrona pracowników przed promieniowaniem jonizującym

Art. 224. Obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom dla zdrowia lub życia pracowników

Art. 225. Obowiązek zapewnienia pracownikom asekuracji

Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia

Art. 226. Ocena, dokumentowanie I informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

Art. 227. Obowiązek stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym

Art. 228. MIędzyresortowa komisja do spraw najwyższych dopuszczalnych stężeń I natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Art. 229. Wstępne, okresowe I kontrolne badania lekarskie

Art. 230. Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika

Art. 231. Obowiązek przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy

Art. 232. Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków I napojów

Art. 233. Obowiązek zapewnienia pracownikom środków I urządzeń higieniczno-sanitarnych

Rozdział VII. Wypadki przy pracy I choroby zawodowe

Art. 234. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Art. 235. Obowiązek pracodawcy informowania o chorobach zawodowych

Art. 2351. Ustawowe pojęcie choroby zawodowej

Art. 2352. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika

Art. 236. Obowiązek analizowania przyczyn wypadków przy pracy I chorób zawodowych I stosowania środków zapobiegawczych

Art. 237. Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy I chorób zawodowych

Art. 2371. świadczenia pracownika z tytułu wypadku przy pracy, roszczenie o odszkodowanie

Art. 2372. Problematyka bezpieczeństwa I higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach

Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 2374. Instrukcje I wskazówki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowiskach pracy

Art. 2375. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 2376. Obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej

Art. 2377. Obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży I obuwia roboczego

Art. 2378. Ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego

Art. 2379. Wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego

Art. 23710. Przechowywanie skażonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego

Art. 23711. Służba bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 23711a. Konsultacje pracodawcy z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem I higieną pracy

Art. 23712. Komisja bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 23713. Zadania komisji bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 23713a. Wybór przedstawicieli pracowników do konsultacji z pracodawcą w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy

Art. 23714. Obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy organów nadzorczych

Art. 23715. Rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa I higieny pracy

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunków pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 22. Nawiązanie stosunku pracy

Art. 221c. Kontrola trzeźwośCI pracowników

Art. 221d. Niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu albo stanie nietrzeźwośCI

Art. 221e. Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu

Art. 221f. Niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

Art. 221g. Rozporządzenie w sprawie badań na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

Art. 221h. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy

Art. 221. Zakres danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Art. 221a. Zgoda ubiegającego się o zatrudnienie lub pracownika na przetwarzanie danych

Art. 221b. Przetwarzanie danych biometrycznych ubiegającego się o pracę lub pracownika

Art. 222. Monitoring terenu

Art. 223. Monitoring poczty elektronicznej

Art. 231. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Art. 231a. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Art. 232. Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową

Art. 190. Ustawowe pojęcie Młodocianego

Art. 191. Zasady zatrudniania Młodocianych

Art. 1911. Zatrudnianie osoby, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w szkole podstawowej

Art. 192. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Młodocianych

Art. 193. Ewidencja pracowników Młodocianych

Art. 238. Objaśnienie pojęć działu

Art. 239. Zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy

Art. 240. Elementy układu zbiorowego pracy

Art. 2411. Zobowiązania stron przy stosowaniu układu zbiorowego pracy

Art. 2412. Rokowania przed zwarciem układu zbiorowego pracy

Art. 2413. Rokowania przed zawarciem układu zbiorowego pracy

Art. 2414. Obowiązek udzielenia przez pracodawcę informacji o swojej sytuacji ekonomicznej

Art. 2415. Forma zawarcia układu zbiorowego pracy

Art. 2416. Wyjaśnienie treśCI postanowień układu zbiorowego pracy

Art. 2417. Rozwiązywanie I wypowiadanie układu zbiorowego pracy

Art. 2418. Stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Art. 2419. Protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy

Art. 24110. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy przez podmioty nie bęDące jego stronami

Art. 24111. Obowiązek wpisu układu zbiorowego pracy do rejestru

Art. 24112. Wejście układu zbiorowego pracy w życie

Art. 24113. Stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy

Art. 24114. Strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24114a. Rokowania I zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24115. Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24116. Wspólna reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24118. Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24119. Układ ponadzakładowy a przekształcenie organizacji związkowych

Art. 24123. Strony zakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24124. Inicjatywa zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24125. Reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24126. Ograniczenia treśCI postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24127. Zawieszenie stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy

Art. 24128. Rokowania I zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy obejmującego więcej niż jednego pracodawcę

Art. 24129. Połączenie lub rozwiązanie zakładowych organizacji związkowych

Art. 24130. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do MIędzyzakładowej organizacji związkowej

Art. 242. Dochodzenie przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy

Art. 243. Polubowne załatwianie sporów ze stosunku pracy

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

Art. 244. Komisje pojednawcze

Art. 245. Powoływanie, kadencja I liczba członków komisji pojednawczych

Art. 246. Zakaz członkostwa w komisji pojednawczej

Art. 247. Regulamin postępowania pojednawczego

Art. 248. Wszczęcie postępowania przez komisję pojednawczą

Art. 249. Zespoły komisji pojednawczej

Art. 251. Termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą

Art. 252. Wpis ugody zawartej przed komisją pojednawczą do protokołu posiedzenia zespołu komisji

Art. 253. Niedopuszczalność zawarcia ugody

Art. 254. Przekazanie sprawy sądowi pracy przez komisję pojednawczą

Art. 255. Wykonanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą

Art. 256. żądanie uznania ugody za bezskuteczną

Art. 257. Prawo do wynagrodzenia członka komisji pojednawczej

Art. 258. Obowiązek zapewnienia komisji pojednawczej warunków pracy I pokrycia kosztów jej działalnośCI

Rozdział III. Sądy pracy

Art. 262. Sądy rozstrzygające spory o roszczenia ze stosunku pracy

Art. 264. Termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy

Art. 265. Wniosek o przywrócenie terminu

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Art. 281. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie nawiązywania I rozwiązywania stosunku pracy

Art. 282. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wynagrodzeniem, urlopem wypoczynkowym I świadectwem pracy

Art. 283. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń

Art. 291. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Art. 292. Dochodzenie przedawnionego roszczenia ze stosunku pracy

Art. 293. Bieg przedawnienia w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy

Art. 2931. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy

Art. 294. Bieg przedawnienia w przypadkach szczególnych

Art. 295. Przerwanie biegu przedawnienia

Dział piętnasty. Przepisy końcowe

Art. 297. Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokośCI wynagrodzenia

Art. 2981. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia I przechowywania dokumentacji pracowniczej

Art. 2982. Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnośCI w pracy I zakres zwolnień od pracy

Art. 300. Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego

Art. 301. Odesłanie do przepisów ustawy o obronie ojczyzny

Art. 302. Wliczanie okresów służby do okresu zatrudnienia

Art. 303. Rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą

Art. 304. Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków bhp wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy

Art. 3041. Obowiązki w zakresie bhp CIążące na innych podmiotach

Art. 3042. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych I członków spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych)

Art. 3043. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą

Art. 3044. Odzież ochronna dla pracowników wykonujących prace krótkotrwałe

Art. 3045. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16. Roku życia

Art. 305. Uchylony