Kodeks pracy
Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo I higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy w zakładzie pracy - § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny...

Art. 2071. Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1)...

Art. 208. Współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu - § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu...

Art. 2091. Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy - § 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do...

Art. 2092. Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia - § 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub...

Art. 2093. Uprawnienie pracowników do podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - § 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia...

Rozdział II. Prawa I obowiązki pracownika

Art. 210. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy - § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom...

Art. 211. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym...

Art. 212. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy osoby kierującej pracownikami - Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie...

Rozdział III. Obiekty budowlane I pomieszczenia pracy

Art. 213. Obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa...

Art. 214. Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do...

Rozdział IV. Maszyny I inne urządzenia techniczne

Art. 215. Obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn I urządzeń - Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia...

Art. 216. Obowiązek wyposażenia maszyn I urządzeń technicznych w odpowiednie zabezpieczenia - § 1. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne...

Art. 217. Zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny I urządzenia techniczne nie spełniające wymogów - Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia...

Art. 218. Narzędzia pracy - Przepisy art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń...

Art. 219. Wymagania szczególne wobec maszyn I urządzeń technicznych - Przepisy art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń...

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Art. 220. Obowiązek ustalenia stopnia szkodliwośCI dla zdrowia materiałów I procesów technologicznych - § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez...

Art. 221. Zasady stosowania substancji chemicznych I ich mieszanin - § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin...

Art. 222. Ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi I mutagennymi - § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na...

Art. 2221. Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi - § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na...

Art. 223. Ochrona pracowników przed promieniowaniem jonizującym - § 1. Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym,...

Art. 224. Obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom dla zdrowia lub życia pracowników - § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego...

Art. 225. Obowiązek zapewnienia pracownikom asekuracji - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których...

Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia

Art. 226. Ocena, dokumentowanie I informowanie pracowników o ryzyku zawodowym - Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną...

Art. 227. Obowiązek stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym - § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym...

Art. 228. MIędzyresortowa komisja do spraw najwyższych dopuszczalnych stężeń I natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia, Międzyresortową...

Art. 229. Wstępne, okresowe I kontrolne badania lekarskie - § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:...

Art. 230. Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika - § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na...

Art. 231. Obowiązek przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy - Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika,...

Art. 232. Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków I napojów - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych,...

Art. 233. Obowiązek zapewnienia pracownikom środków I urządzeń higieniczno-sanitarnych - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć...

Rozdział VII. Wypadki przy pracy I choroby zawodowe

Art. 234. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy - § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany...

Art. 235. Obowiązek pracodawcy informowania o chorobach zawodowych - § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi...

Art. 2351. Ustawowe pojęcie choroby zawodowej - Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób...

Art. 2352. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika - Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić...

Art. 236. Obowiązek analizowania przyczyn wypadków przy pracy I chorób zawodowych I stosowania środków zapobiegawczych - Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób...

Art. 237. Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy I chorób zawodowych - § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób...

Art. 2371. świadczenia pracownika z tytułu wypadku przy pracy, roszczenie o odszkodowanie - § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował...

Art. 2372. Problematyka bezpieczeństwa I higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach - Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i...

Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której...

Art. 2374. Instrukcje I wskazówki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowiskach pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i...

Art. 2375. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy - Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe...

Art. 2376. Obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej - § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony...

Art. 2377. Obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i...

Art. 2378. Ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży...

Art. 2379. Wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez...

Art. 23710. Przechowywanie skażonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej...

Art. 23711. Służba bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę...

Art. 23711a. Konsultacje pracodawcy z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem I higieną pracy - § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie...

Art. 23712. Komisja bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję...

Art. 23713. Zadania komisji bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu warunków pracy,...

Art. 23713a. Wybór przedstawicieli pracowników do konsultacji z pracodawcą w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy - Przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a konsultacje pracodawcy...

Art. 23714. Obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy organów nadzorczych - Organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi...

Art. 23715. Rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z...