Kodeks pracy
Rozdział VII. Wypadki przy pracy I choroby zawodowe

Art. 234. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy - § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany...

Art. 235. Obowiązek pracodawcy informowania o chorobach zawodowych - § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi...

Art. 2351. Ustawowe pojęcie choroby zawodowej - Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób...

Art. 2352. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika - Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić...

Art. 236. Obowiązek analizowania przyczyn wypadków przy pracy I chorób zawodowych I stosowania środków zapobiegawczych - Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób...

Art. 237. Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy I chorób zawodowych - § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób...

Art. 2371. świadczenia pracownika z tytułu wypadku przy pracy, roszczenie o odszkodowanie - § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował...

Art. 2372. Problematyka bezpieczeństwa I higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach - Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i...

Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której...

Art. 2374. Instrukcje I wskazówki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowiskach pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i...

Art. 2375. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy - Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe...

Art. 2376. Obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej - § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony...

Art. 2377. Obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i...

Art. 2378. Ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży...

Art. 2379. Wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez...

Art. 23710. Przechowywanie skażonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej...

Art. 23711. Służba bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę...

Art. 23711a. Konsultacje pracodawcy z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem I higieną pracy - § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie...

Art. 23712. Komisja bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję...

Art. 23713. Zadania komisji bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu warunków pracy,...

Art. 23713a. Wybór przedstawicieli pracowników do konsultacji z pracodawcą w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy - Przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a konsultacje pracodawcy...

Art. 23714. Obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy organów nadzorczych - Organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi...

Art. 23715. Rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z...