Kodeks pracy
Dział siódmy. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Art. 152. Prawo do urlopu wypoczynkowego - § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu...

Art. 153. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku...

Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego - § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli...

Art. 1541. Wymiar urlopu wypoczynkowego - § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do...

Art. 1542. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego - § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla...

Art. 155. Wliczanie okresu nauki do oo okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu - § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu,...

Art. 1551. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w razie ustania stosunku pracy - § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy...

Art. 1552. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy - § 1. Przepis art. 1551 wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w...

Art. 1552a. Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego - § 1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551...

Art. 1553. Niepełny dzień urlopu - § 1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551...

Art. 158. Urlop uzupełniający - Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie...

Art. 161. Termin udzielenia urlopu wypoczynkowego - Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym,...

Art. 162. Podział urlopu wypoczynkowego na częśCI - Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W...

Art. 163. Plan urlopów - § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów....

Art. 164. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracownika lub pracodawcy - § 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika...

Art. 165. Przesunięcie terminu urlopu z przyczyn leżących po stronie pracownika - Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z...

Art. 166. Udzielenie niewykorzystanej częśCI urlopu wypoczynkowego - Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: 1) czasowej niezdolności do...

Art. 167. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego - § 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas,...

Art. 1671. Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę - W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać...

Art. 1672. Urlop wypoczynkowy na żądanie - Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie...

Art. 1673. Wymiar urlopu na żądanie - Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w...

Art. 168. Termin udzielenia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego - Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 plan...

Art. 171. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub...

Art. 172. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby...

Art. 1721. świadczenie pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego - § 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany...

Art. 173. Rozporządzenie w sprawie ustalania I udzielania urlopu wypoczynkowego - Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe...

Art. 1731. Urlop opiekuńczy - § 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy,...

Art. 1732. Wliczanie urlopu opiekuńczego do okresu zatrudnienia - Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego...

Art. 1733. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego - Do pracownika, o którym mowa w art. 1731 urlop opiekuńczy...

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

Art. 174. Udzielanie urlopu bezpłatnego - § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu...

Art. 1741. Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy - § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może...

Art. 1751. Objaśnienie pojęć działu - Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej -...