Kodeks pracy
Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunków pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 22. Nawiązanie stosunku pracy - § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do...

Art. 221c. Kontrola trzeźwośCI pracowników - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia...

Art. 221d. Niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu albo stanie nietrzeźwośCI - § 1. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola...

Art. 221e. Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia...

Art. 221f. Niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu - § 1. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola,...

Art. 221g. Rozporządzenie w sprawie badań na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym...

Art. 221h. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy - Przepisy art. 221c kontrola trzeźwości pracowników–221f oraz przepisy wydane na...

Art. 221. Zakres danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie...

Art. 221a. Zgoda ubiegającego się o zatrudnienie lub pracownika na przetwarzanie danych - § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika...

Art. 221b. Przetwarzanie danych biometrycznych ubiegającego się o pracę lub pracownika - § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika...

Art. 222. Monitoring terenu - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników...

Art. 223. Monitoring poczty elektronicznej - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy...

Art. 231. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części...

Art. 231a. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia - § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego...

Art. 232. Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową - Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją...

Art. 190. Ustawowe pojęcie Młodocianego - § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła...

Art. 191. Zasady zatrudniania Młodocianych - § 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli...

Art. 1911. Zatrudnianie osoby, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w szkole podstawowej - Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej...

Art. 192. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Młodocianych - Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną...

Art. 193. Ewidencja pracowników Młodocianych - Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Art. 238. Objaśnienie pojęć działu - § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1)...

Art. 239. Zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy - § 1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez...

Art. 240. Elementy układu zbiorowego pracy - § 1. Układ określa: 1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść...

Art. 2411. Zobowiązania stron przy stosowaniu układu zbiorowego pracy - Strony, określając wzajemne zobowiązania przy stosowaniu układu, mogą w szczególności...

Art. 2412. Rokowania przed zwarciem układu zbiorowego pracy - § 1. Zawarcie układu następuje w drodze rokowań. § 2....

Art. 2413. Rokowania przed zawarciem układu zbiorowego pracy - § 1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w...

Art. 2414. Obowiązek udzielenia przez pracodawcę informacji o swojej sytuacji ekonomicznej - § 1. Pracodawca jest obowiązany udzielić przedstawicielom związków zawodowych prowadzącym...

Art. 2415. Forma zawarcia układu zbiorowego pracy - § 1. Układ zawiera się w formie pisemnej na czas...

Art. 2416. Wyjaśnienie treśCI postanowień układu zbiorowego pracy - § 1. Treść postanowień układu wyjaśniają wspólnie jego strony. §...

Art. 2417. Rozwiązywanie I wypowiadanie układu zbiorowego pracy - § 1. Układ rozwiązuje się: 1) na podstawie zgodnego oświadczenia...

Art. 2418. Stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę - § 1. W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu...

Art. 2419. Protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy - § 1. Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów...

Art. 24110. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy przez podmioty nie bęDące jego stronami - § 1. Strony uprawnione do zawarcia układu mogą zawrzeć porozumienie...

Art. 24111. Obowiązek wpisu układu zbiorowego pracy do rejestru - § 1. Układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla: 1)...

Art. 24112. Wejście układu zbiorowego pracy w życie - § 1. Układ wchodzi w życie w terminie w nim...

Art. 24113. Stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy - § 1. Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w...

Art. 24114. Strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem ponadzakładowym",...

Art. 24114a. Rokowania I zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. W razie gdy ponadzakładowa organizacja związkowa reprezentująca pracowników,...

Art. 24115. Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego przysługuje: 1) organizacji...

Art. 24116. Wspólna reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ...

Art. 24118. Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Na wspólny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakładowych organizacji...

Art. 24119. Układ ponadzakładowy a przekształcenie organizacji związkowych - § 1. W razie połączenia lub podziału organizacji związkowej lub...

Art. 24123. Strony zakładowego układu zbiorowego pracy - Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem zakładowym", zawiera pracodawca...

Art. 24124. Inicjatywa zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy - Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje: 1) pracodawcy;...

Art. 24125. Reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ...

Art. 24126. Ograniczenia treśCI postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne...

Art. 24127. Zawieszenie stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu...

Art. 24128. Rokowania I zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy obejmującego więcej niż jednego pracodawcę - § 1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę,...

Art. 24129. Połączenie lub rozwiązanie zakładowych organizacji związkowych - § 1. (uchylony) § 2. W razie połączenia zakładowych organizacji...

Art. 24130. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do MIędzyzakładowej organizacji związkowej - Przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej działającej...

Art. 242. Dochodzenie przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy - § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy...

Art. 243. Polubowne załatwianie sporów ze stosunku pracy - Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze...

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

Art. 244. Komisje pojednawcze - § 1. W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników...

Art. 245. Powoływanie, kadencja I liczba członków komisji pojednawczych - W trybie przewidzianym w art. 244 komisje pojednawcze § 3...

Art. 246. Zakaz członkostwa w komisji pojednawczej - Członkiem komisji pojednawczej nie może być: 1) osoba zarządzająca, w...

Art. 247. Regulamin postępowania pojednawczego - Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego...

Art. 248. Wszczęcie postępowania przez komisję pojednawczą - § 1. Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony...

Art. 249. Zespoły komisji pojednawczej - Komisja pojednawcza przeprowadza postępowanie pojednawcze w zespołach składających się co...

Art. 251. Termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą - § 1. Komisja pojednawcza powinna dążyć, aby załatwienie sprawy w...

Art. 252. Wpis ugody zawartej przed komisją pojednawczą do protokołu posiedzenia zespołu komisji - Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisuje się do protokołu posiedzenia...

Art. 253. Niedopuszczalność zawarcia ugody - Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub...

Art. 254. Przekazanie sprawy sądowi pracy przez komisję pojednawczą - Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody,...

Art. 255. Wykonanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą - § 1. W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona...

Art. 256. żądanie uznania ugody za bezskuteczną - Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni...

Art. 257. Prawo do wynagrodzenia członka komisji pojednawczej - Sprawowanie obowiązków członka komisji pojednawczej jest funkcją społeczną. Jednakże członek...

Art. 258. Obowiązek zapewnienia komisji pojednawczej warunków pracy I pokrycia kosztów jej działalnośCI - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić komisji pojednawczej warunki lokalowe...

Rozdział III. Sądy pracy

Art. 262. Sądy rozstrzygające spory o roszczenia ze stosunku pracy - § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy...

Art. 264. Termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy - § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się...

Art. 265. Wniosek o przywrócenie terminu - § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy...