Kodeks pracy
Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 176. Zakaz wykonywania niektórych prac przez kobiety w CIąży lub karmiące piersią - § 1. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią...

Art. 177. Ochrona pracownicza w okresie CIąży I urlopu macierzyńskiego - § 1. W okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,...

Art. 178. Ochrona pracownicza kobiet w CIąży I pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia - § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach...

Art. 1781. Ochrona pracownicy w okresie CIąży - Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres...

Art. 179. Zmiana warunków pracy pracownicy w CIąży lub karmiącej dziecko piersią - § 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko...

Art. 180. Urlop macierzyński - § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20...

Art. 1801. Urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka - § 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka...

Art. 181. Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej - W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała...

Art. 182. Urlop macierzyński w razie porzucenia dziecka lub umieszczenia go w pieczy zastępczej - W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na...

Art. 1821a. Urlop rodzicielski - § 1. Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu...

Art. 1821c. Udzielanie urlopu rodzicielskiego - Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w...

Art. 1821d. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub rezygnacja z urlopu rodzicielskiego - § 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci...

Art. 1821e. łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - § 1. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z...

Art. 1821f. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego - § 1. W przypadku łączenia przez pracownika – rodzica dziecka...

Art. 1821g. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do urlopu rodzicielskiego - Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 orzeczenia...

Art. 1823. Urlop ojcowski - § 1. W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik –...

Art. 183. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego I urlopu rodzicielskiego - § 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina...

Art. 1831. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego I urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - § 1. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach...

Art. 184. Zasiłek macierzyński - Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu...

Art. 185. Zwolnienia od pracy pracownicy CIężarnej na badania lekarskie - § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. §...

Art. 186. Urlop wychowawczy - § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo...

Art. 1862. Uprawnienia I obowiązki pracownika w czasie urlopu wychowawczego - § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć...

Art. 1863. Rezygnacja z urlopu wychowawczego - Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 1) w każdym czasie...

Art. 1864. Zatrudnienie pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego lub ojcowskiego - Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach...

Art. 1865. Zaliczanie okresu urlopu wychowawczego do okresu zatrudnienia - Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do...

Art. 1867. Obniżenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego - § 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy...

Art. 1868a. Rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego I ojcowskiego lub rezygnacji z urlopów - Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 1)...

Art. 1868. Ochrona przed wypowiedzeniem I rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego - § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o...

Art. 187. Przerwy w pracy na karmienie piersią - § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch...

Art. 188. Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem - § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do...

Art. 1881. Wniosek pracownika o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy - § 1. Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8...

Art. 189. Zasiłek opiekuńczy - Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu...

Art. 1891. Ograniczenia korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień...