Kodeks pracy

Dział pierwszy. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy - Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Art. 2. Pojęcie pracownika - Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,...

Art. 3. Pojęcie pracodawcy - Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a...

Art. 31. Podmiot wykonujący czynnośCI z zakresu prawa pracy za pracodawcę - § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach...

Art. 5. Kodeks pracy a regulacje szczególne - Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy...

Art. 8. Klauzula generalna zakazu nadużywania praw podmiotowych - Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny...

Art. 9. źróDła prawa pracy - § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie...

Art. 91. Czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy - § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może...

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy

Art. 10. Prawo wyboru pracy - § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu,...

Art. 11. Swoboda nawiązania stosunku pracy - Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez...

Art. 111. Poszanowanie Dóbr osobistych pracownika - Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 112. Równe prawa pracowników - Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych...

Art. 113. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze...

Art. 13. Godziwe wynagrodzenie za pracę - Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji...

Art. 14. Prawa do wypoczynku - Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie...

Art. 15. Bezpieczne warunki pracy - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Art. 16. Zaspokajania bytowych, socjalnych I kulturalnych potrzeb pracowników - Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i...

Art. 17. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych - Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Art. 18. Zgodność postanowień umów o pracę z przepisami ustawy - § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na...

Art. 181. Organizacje zawodowe pracowników I pracodawców - § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony...

Art. 182. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem - Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na...

Art. 183. Obowiązek tworzenia warunków do korzystania z niektórych uprawnień pracowniczych - Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie...

Art. 183a. Zakaz dyskryminacji pracowników - § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania...

Art. 183b. Naruszenia zasady równego traktowania pracowników - § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z...

Art. 183c. Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę - § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową...

Art. 183d. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania pracowników - Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu,...

Art. 183e. Zakaz dyskryminacji - § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu...

Art. 184. Państwowe organy nadzoru I kontroli przestrzegania prawa pracy - § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym...

Art. 185. Społeczna inspekcja pracy - § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów...

Dział drugi. Stosunek pracy

Rozdział II. Umowa o pracę

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę I inne świadczenia

Rozdział ia. Wynagrodzenie za pracę

Art. 78. Warunki ustalania wynagrodzenia za pracę - § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby...

Art. 80. Warunki wynagrodzenia za pracę - Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik...

Art. 81. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy - § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów...

Art. 82. Wynagrodzenie w razie wadliwego wykonania z winy pracownika produktów lub usług - § 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub...

Art. 83. Normy pracy - § 1. Normy pracy, stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności...

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

Art. 84. Niedopuszczalność zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę prawa do wynagrodzenia - Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść...

Art. 85. Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę - § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej...

Art. 86. Wypłata wynagrodzenia za pracę - § 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie...

Art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę - § 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek...

Art. 871. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę - § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę...

Art. 88. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych - § 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrącenia...

Art. 90. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego I przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych - W sprawach nie unormowanych w art. 87 potrącenia z wynagrodzenia...

Art. 91. Wymóg uzyskania zgody pracownika na potrącenia z wynagrodzenia za pracę - § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 potrącenia...

Rozdział III. świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolnośCI do pracy

Art. 92. Wynagrodzenie za czas niezdolnośCI pracownika do pracy - § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1)...

Art. 921. Odprawa pieniężna w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę - § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu...

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna

Art. 93. Odprawa pośmiertna dla członków rodziny pracownika - § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku...

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy I pracownika

Rozdział II. Obowiązki pracownika

Art. 100. Katalog podstawowych obowiązków pracownika - § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie...

Art. 1011. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy - § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie...

Art. 1012. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - § 1. Przepis art. 1011 zakaz konkurencji w trakcie trwania...

Art. 1013. Forma umowy o zakazie konkurencji - Umowy, o których mowa w art. 1011 zakaz konkurencji w...

Art. 1014. Zakaz konkurencji a przepisy odrębne - Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach.

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników

Art. 102. Ustalanie kwalifikacji zawodowych pracowników - Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub...

Art. 1031. Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe - § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub...

Art. 1032. Wymiar urlopu szkoleniowego - § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031...

Art. 1033. Dodatkowe świadczenia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe - Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w...

Art. 1034. Umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe - § 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę...

Art. 1035. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika - Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe: 1) który bez uzasadnionych przyczyn nie...

Art. 1036. Uprawnienia pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę I umiejętnośCI - Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych,...

Rozdział IV. Regulamin pracy

Art. 104. Regulamin pracy - § 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie...

Art. 1041. Elementy regulaminu pracy - § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i...

Art. 1042. Uzgadnianie treśCI regulaminu pracy - § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową...

Art. 1043. Wejście w życie regulaminu pracy - § 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2...

Rozdział V. Nagrody I wyróżnienia

Art. 105. Przesłanki przyznania nagróD I wyróżnień - Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w...

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Art. 108. Kary porządkowe - § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku...

Art. 109. Zasady stosowania kar porządkowych - § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2...

Art. 110. Zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze porządkowej - O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj...

Art. 111. OkolicznośCI uwzględniane przy stosowaniu kary porządkowej - Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj...

Art. 112. Sprzeciw wobec zastosowanej kary porządkowej - § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa,...

Art. 113. Zatarcie kary porządkowej - § 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia...

Art. 94. Katalog podstawowych obowiązków pracodawcy - Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę...

Art. 941. Informowanie o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu - Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu...

Art. 942. Obowiązek informowania o możliwośCI zmiany wymiaru czasu pracy lub awansu albo wolnych stanowiskach pracy - Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego...

Art. 943. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi - § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing...

Art. 944. Szczególne okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej - Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w...

Art. 945. Kontynuacja prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracownika - § 1. W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym...

Art. 946. Informacje o dokumentacji pracowniczej przekazywane pracownikowi wraz ze świadectwem pracy - W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze...

Art. 947. Niszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie terminu do jej odbioru - § 1. Pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie...

Art. 948. Zmiana postaci prowadzonej I przechowywanej dokumentacji pracowniczej - § 1. Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i...

Art. 949. Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej - § 1. Pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego...

Art. 9410. Niszczenie poprzedniej postaci nieodebranej dokumentacji pracowniczej - W przypadku nieodebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej zgodnie z art....

Art. 9411. Równoważność postaci dokumentacji pracowniczej - Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna...

Art. 9412. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej - Pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek:...

Art. 9413. Szkolenia pracowników - Jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego...

Art. 97. świadectwo pracy - § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy...

Art. 971. żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy - § 1. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi...

Art. 99. Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy - § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez...

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Art. 114. Odpowiedzialność materialna pracownika za wyrządzoną szkodę - Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze...

Art. 115. Zakres odpowiedzialnośCI pracownika za wyrządzoną szkodę - Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej...

Art. 116. Obowiązek udowodnienia odpowiedzialnośCI pracownika za szkodę - Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość...

Art. 117. Ograniczenie odpowiedzialnośCI pracownika za szkodę - § 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim...

Art. 118. Odpowiedzialność pracownika w razie zbiorowego wyrządzenia szkody - W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich...

Art. 119. Zasady ustalania wysokośCI odszkodowania za szkodę - Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może...

Art. 120. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej - § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez...

Art. 121. Naprawienie szkody na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą I pracownikiem - § 1. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy...

Art. 1211. Niewykonania przez pracownika ugody w sprawie naprawienia szkody - § 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona...

Art. 122. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną umyślnie - Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia...

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Art. 124. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone - § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do...

Art. 125. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone - § 1. Na zasadach określonych w art. 124 odpowiedzialność pracownika...

Art. 126. Rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów o odpowiedzialnośCI pracowników za powierzone mienie - § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres i...

Art. 127. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do odpowiedzialnośCI za mienie powierzone - Do odpowiedzialności określonej w art 124-126 stosuje się odpowiednio przepisy...

Dział szósty. Czas pracy

Rozdział II. Normy I ogólny wymiar czasu pracy

Art. 129. Wymiar I rozkłady czasu pracy - § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na...

Art. 130. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym - § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie...

Art. 131. Wymiar tygodniowego przeciętnego czasu pracy - § 1. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie...

Rozdział III. Okresy odpoczynku

Art. 132. Nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika - § 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co...

Art. 133. Nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika - § 1. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co...

Art. 134. Prawo do przerwy w pracy - § 1. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika: 1) wynosi...

Rozdział IV. Systemy I rozkłady czasu pracy

Art. 135. System równoważnego czasu pracy - § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej...

Art. 136. Czas pracy przy dozorze urządzeń lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy - § 1. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych...

Art. 137. Czas pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracowników straży pożarnych I służb ratowniczych - Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a...

Art. 138. System czasu pracy w ruchu CIągłym - § 1. Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji...

Art. 139. System przerywanego czasu pracy - § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej...

Art. 140. System zadaniowego czasu pracy - W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem...

Art. 1401. Ruchomy czas pracy - § 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania...

Art. 141. Przerwa w pracy na posiłek lub załatwienie spraw osobistych - § 1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy nie...

Art. 142. Indywidualny rozkład czasu pracy - Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego...

Art. 1421. Wniosek o wykonywanie pracy w innym systemie lub rozkładzie czasu pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek: 1) pracownika-małżonka albo...

Art. 143. System skróconego tygodnia pracy - Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system...

Art. 144. System pracy weekendowej - Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system...

Art. 145. Czas pracy w warunkach szczególnie uciążliwych - § 1. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art....

Art. 146. Dopuszczalność pracy zmianowej - Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu...

Art. 147. Dni wolne od pracy - W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu...

Art. 148. Wymiar czasu pracy niektórych kategorii pracowników - W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w...

Art. 1481. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych - § 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od...

Art. 149. Ewidencja czasu pracy - § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów...

Art. 150. Ustalanie systemu I rozkładu czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych - § 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy...

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151. Praca w godzinach nadliczbowych - § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy,...

Art. 1511. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych - § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia,...

Art. 1512. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych - § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych...

Art. 1513. Dzień wolny za pracę w dniu wolnym od pracy - Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151...

Art. 1514. Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej I kierowniczej - § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i...

Art. 1515. Pozostawanie w gotowośCI do wykonywania pracy (dyżur) - § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi...

Art. 1516. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych po ustaniu stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego - § 1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu...

Art. 1517. Czas pracy w porze nocnej - § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100...

Art. 1518. Dodatek za pracę w porze nocnej - § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek...

Art. 1519. Dni wolne od pracy - § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta...

Art. 1519b. Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele I święta I inne dni - Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i...

Art. 15110. Dopuszczalność pracy w niedziele I święta - Praca w niedziele i święta jest dozwolona: 1) w razie...

Art. 15111. Dni wolne od pracy lub dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedziele I święta - § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w...

Art. 15112. Prawo do niedzieli wolnej od pracy - Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na...

Art. 128. Ustawowe pojęcie czasu pracy - § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje...

Dział siódmy. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe

Art. 152. Prawo do urlopu wypoczynkowego - § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu...

Art. 153. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku...

Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego - § 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli...

Art. 1541. Wymiar urlopu wypoczynkowego - § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do...

Art. 1542. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego - § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla...

Art. 155. Wliczanie okresu nauki do oo okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu - § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu,...

Art. 1551. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w razie ustania stosunku pracy - § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy...

Art. 1552. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy - § 1. Przepis art. 1551 wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w...

Art. 1552a. Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego - § 1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551...

Art. 1553. Niepełny dzień urlopu - § 1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551...

Art. 158. Urlop uzupełniający - Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie...

Art. 161. Termin udzielenia urlopu wypoczynkowego - Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym,...

Art. 162. Podział urlopu wypoczynkowego na częśCI - Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W...

Art. 163. Plan urlopów - § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów....

Art. 164. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracownika lub pracodawcy - § 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika...

Art. 165. Przesunięcie terminu urlopu z przyczyn leżących po stronie pracownika - Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z...

Art. 166. Udzielenie niewykorzystanej częśCI urlopu wypoczynkowego - Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: 1) czasowej niezdolności do...

Art. 167. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego - § 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas,...

Art. 1671. Obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę - W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać...

Art. 1672. Urlop wypoczynkowy na żądanie - Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie...

Art. 1673. Wymiar urlopu na żądanie - Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w...

Art. 168. Termin udzielenia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego - Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 plan...

Art. 171. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub...

Art. 172. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby...

Art. 1721. świadczenie pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego - § 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany...

Art. 173. Rozporządzenie w sprawie ustalania I udzielania urlopu wypoczynkowego - Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe...

Art. 1731. Urlop opiekuńczy - § 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy,...

Art. 1732. Wliczanie urlopu opiekuńczego do okresu zatrudnienia - Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego...

Art. 1733. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego - Do pracownika, o którym mowa w art. 1731 urlop opiekuńczy...

Rozdział II. Urlopy bezpłatne

Art. 174. Udzielanie urlopu bezpłatnego - § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu...

Art. 1741. Urlop bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy - § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może...

Art. 1751. Objaśnienie pojęć działu - Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej -...

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 176. Zakaz wykonywania niektórych prac przez kobiety w CIąży lub karmiące piersią - § 1. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią...

Art. 177. Ochrona pracownicza w okresie CIąży I urlopu macierzyńskiego - § 1. W okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,...

Art. 178. Ochrona pracownicza kobiet w CIąży I pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia - § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach...

Art. 1781. Ochrona pracownicy w okresie CIąży - Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres...

Art. 179. Zmiana warunków pracy pracownicy w CIąży lub karmiącej dziecko piersią - § 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko...

Art. 180. Urlop macierzyński - § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20...

Art. 1801. Urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka - § 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka...

Art. 181. Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej - W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała...

Art. 182. Urlop macierzyński w razie porzucenia dziecka lub umieszczenia go w pieczy zastępczej - W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na...

Art. 1821a. Urlop rodzicielski - § 1. Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu...

Art. 1821c. Udzielanie urlopu rodzicielskiego - Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w...

Art. 1821d. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub rezygnacja z urlopu rodzicielskiego - § 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci...

Art. 1821e. łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - § 1. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z...

Art. 1821f. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego - § 1. W przypadku łączenia przez pracownika – rodzica dziecka...

Art. 1821g. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do urlopu rodzicielskiego - Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 orzeczenia...

Art. 1823. Urlop ojcowski - § 1. W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik –...

Art. 183. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego I urlopu rodzicielskiego - § 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina...

Art. 1831. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego I urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - § 1. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach...

Art. 184. Zasiłek macierzyński - Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu...

Art. 185. Zwolnienia od pracy pracownicy CIężarnej na badania lekarskie - § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. §...

Art. 186. Urlop wychowawczy - § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo...

Art. 1862. Uprawnienia I obowiązki pracownika w czasie urlopu wychowawczego - § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć...

Art. 1863. Rezygnacja z urlopu wychowawczego - Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 1) w każdym czasie...

Art. 1864. Zatrudnienie pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego lub ojcowskiego - Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach...

Art. 1865. Zaliczanie okresu urlopu wychowawczego do okresu zatrudnienia - Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do...

Art. 1867. Obniżenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego - § 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy...

Art. 1868a. Rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego I ojcowskiego lub rezygnacji z urlopów - Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 1)...

Art. 1868. Ochrona przed wypowiedzeniem I rozwiązaniem umowy o pracę pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego - § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o...

Art. 187. Przerwy w pracy na karmienie piersią - § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch...

Art. 188. Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem - § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do...

Art. 1881. Wniosek pracownika o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy - § 1. Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8...

Art. 189. Zasiłek opiekuńczy - Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu...

Art. 1891. Ograniczenia korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień...

Dział dziewiąty. Zatrudnianie Młodocianych

Rozdział II. Zawieranie I rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Art. 194. Umowa o pracę z Młodocianym w celu przygotowania zawodowego - Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w...

Art. 195. Elementy umowy w celu przygotowania zawodowego - § 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna...

Art. 196. Dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego - Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania...

Rozdział III. Dokształcanie

Art. 197. Obowiązek dokształcania się pracownika Młodocianego - § 1. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia...

Art. 198. Zwolnienie Młodocianego od pracy w związku z dokształcaniem się - Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny...

Art. 199. Przedłużenie obowiązku dokształcania się Młodocianego - Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat,...

Art. 200. Rozporządzenie w sprawie określenia przypadków zwolnienia Młodocianego od obowiązku dokształcania się - Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji...

Art. 2001. Prace, przy których mogą być zatrudniani Młodociani - § 1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o...

Art. 2002. Ustalanie wymiaru I rozkładu czasu pracy Młodocianego - § 1. Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego...

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

Art. 201. Ochrona zdrowia pracownika Młodocianego - § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do...

Art. 202. Wymiar czasu pracy Młodocianego - § 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat...

Art. 203. Zakaz zatrudniania Młodocianego w godzinach nadliczbowych I porze nocnej - § 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani...

Art. 204. Zatrudnianie Młodocianych przy pracach wzbronionych - § 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których...

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe

Art. 205. Urlop wypoczynkowy pracownika Młodocianego - § 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia...

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

Art. 206. Przygotowanie zawodowe Młodocianych u pracodawców bęDących rzemieślnikami - Przepisy art 190-205 stosuje się odpowiednio do młodocianych zatrudnionych na...

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo I higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy w zakładzie pracy - § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny...

Art. 2071. Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1)...

Art. 208. Współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu - § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu...

Art. 2091. Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy - § 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do...

Art. 2092. Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia - § 1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub...

Art. 2093. Uprawnienie pracowników do podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa - § 1. Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia...

Rozdział II. Prawa I obowiązki pracownika

Art. 210. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy - § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom...

Art. 211. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym...

Art. 212. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy osoby kierującej pracownikami - Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie...

Rozdział III. Obiekty budowlane I pomieszczenia pracy

Art. 213. Obowiązki pracodawcy w razie budowy lub przebudowy zakładu pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa...

Art. 214. Obowiązki pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do...

Rozdział IV. Maszyny I inne urządzenia techniczne

Art. 215. Obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn I urządzeń - Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia...

Art. 216. Obowiązek wyposażenia maszyn I urządzeń technicznych w odpowiednie zabezpieczenia - § 1. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne...

Art. 217. Zakaz wyposażania stanowisk pracy w maszyny I urządzenia techniczne nie spełniające wymogów - Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia...

Art. 218. Narzędzia pracy - Przepisy art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń...

Art. 219. Wymagania szczególne wobec maszyn I urządzeń technicznych - Przepisy art. 215 obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i urządzeń...

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Art. 220. Obowiązek ustalenia stopnia szkodliwośCI dla zdrowia materiałów I procesów technologicznych - § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez...

Art. 221. Zasady stosowania substancji chemicznych I ich mieszanin - § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin...

Art. 222. Ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi I mutagennymi - § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na...

Art. 2221. Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi - § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na...

Art. 223. Ochrona pracowników przed promieniowaniem jonizującym - § 1. Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym,...

Art. 224. Obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom dla zdrowia lub życia pracowników - § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego...

Art. 225. Obowiązek zapewnienia pracownikom asekuracji - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których...

Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia

Art. 226. Ocena, dokumentowanie I informowanie pracowników o ryzyku zawodowym - Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną...

Art. 227. Obowiązek stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym - § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym...

Art. 228. MIędzyresortowa komisja do spraw najwyższych dopuszczalnych stężeń I natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia, Międzyresortową...

Art. 229. Wstępne, okresowe I kontrolne badania lekarskie - § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:...

Art. 230. Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej pracownika - § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na...

Art. 231. Obowiązek przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy - Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika,...

Art. 232. Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków I napojów - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych,...

Art. 233. Obowiązek zapewnienia pracownikom środków I urządzeń higieniczno-sanitarnych - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć...

Rozdział VII. Wypadki przy pracy I choroby zawodowe

Art. 234. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy - § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany...

Art. 235. Obowiązek pracodawcy informowania o chorobach zawodowych - § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi...

Art. 2351. Ustawowe pojęcie choroby zawodowej - Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób...

Art. 2352. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika - Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić...

Art. 236. Obowiązek analizowania przyczyn wypadków przy pracy I chorób zawodowych I stosowania środków zapobiegawczych - Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób...

Art. 237. Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy I chorób zawodowych - § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób...

Art. 2371. świadczenia pracownika z tytułu wypadku przy pracy, roszczenie o odszkodowanie - § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował...

Art. 2372. Problematyka bezpieczeństwa I higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach - Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i...

Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której...

Art. 2374. Instrukcje I wskazówki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa I higieny pracy na stanowiskach pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i...

Art. 2375. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy - Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe...

Art. 2376. Obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej - § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony...

Art. 2377. Obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i...

Art. 2378. Ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży...

Art. 2379. Wymóg stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez...

Art. 23710. Przechowywanie skażonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży I obuwia roboczego - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej...

Art. 23711. Służba bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę...

Art. 23711a. Konsultacje pracodawcy z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem I higieną pracy - § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie...

Art. 23712. Komisja bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję...

Art. 23713. Zadania komisji bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu warunków pracy,...

Art. 23713a. Wybór przedstawicieli pracowników do konsultacji z pracodawcą w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy - Przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a konsultacje pracodawcy...

Art. 23714. Obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy organów nadzorczych - Organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi...

Art. 23715. Rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z...

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy -

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunków pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 22. Nawiązanie stosunku pracy - § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do...

Art. 221c. Kontrola trzeźwośCI pracowników - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia...

Art. 221d. Niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu albo stanie nietrzeźwośCI - § 1. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola...

Art. 221e. Kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia...

Art. 221f. Niedopuszczenie do pracy pracownika w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu - § 1. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola,...

Art. 221g. Rozporządzenie w sprawie badań na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym...

Art. 221h. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy - Przepisy art. 221c kontrola trzeźwości pracowników–221f oraz przepisy wydane na...

Art. 221. Zakres danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie...

Art. 221a. Zgoda ubiegającego się o zatrudnienie lub pracownika na przetwarzanie danych - § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika...

Art. 221b. Przetwarzanie danych biometrycznych ubiegającego się o pracę lub pracownika - § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika...

Art. 222. Monitoring terenu - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników...

Art. 223. Monitoring poczty elektronicznej - § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy...

Art. 231. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części...

Art. 231a. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia - § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego...

Art. 232. Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową - Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją...

Art. 190. Ustawowe pojęcie Młodocianego - § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła...

Art. 191. Zasady zatrudniania Młodocianych - § 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 1) ukończyli...

Art. 1911. Zatrudnianie osoby, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w szkole podstawowej - Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej...

Art. 192. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Młodocianych - Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną...

Art. 193. Ewidencja pracowników Młodocianych - Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Art. 238. Objaśnienie pojęć działu - § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1)...

Art. 239. Zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy - § 1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez...

Art. 240. Elementy układu zbiorowego pracy - § 1. Układ określa: 1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść...

Art. 2411. Zobowiązania stron przy stosowaniu układu zbiorowego pracy - Strony, określając wzajemne zobowiązania przy stosowaniu układu, mogą w szczególności...

Art. 2412. Rokowania przed zwarciem układu zbiorowego pracy - § 1. Zawarcie układu następuje w drodze rokowań. § 2....

Art. 2413. Rokowania przed zawarciem układu zbiorowego pracy - § 1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w...

Art. 2414. Obowiązek udzielenia przez pracodawcę informacji o swojej sytuacji ekonomicznej - § 1. Pracodawca jest obowiązany udzielić przedstawicielom związków zawodowych prowadzącym...

Art. 2415. Forma zawarcia układu zbiorowego pracy - § 1. Układ zawiera się w formie pisemnej na czas...

Art. 2416. Wyjaśnienie treśCI postanowień układu zbiorowego pracy - § 1. Treść postanowień układu wyjaśniają wspólnie jego strony. §...

Art. 2417. Rozwiązywanie I wypowiadanie układu zbiorowego pracy - § 1. Układ rozwiązuje się: 1) na podstawie zgodnego oświadczenia...

Art. 2418. Stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę - § 1. W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu...

Art. 2419. Protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy - § 1. Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów...

Art. 24110. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy przez podmioty nie bęDące jego stronami - § 1. Strony uprawnione do zawarcia układu mogą zawrzeć porozumienie...

Art. 24111. Obowiązek wpisu układu zbiorowego pracy do rejestru - § 1. Układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla: 1)...

Art. 24112. Wejście układu zbiorowego pracy w życie - § 1. Układ wchodzi w życie w terminie w nim...

Art. 24113. Stosowanie postanowień układu zbiorowego pracy - § 1. Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w...

Art. 24114. Strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem ponadzakładowym",...

Art. 24114a. Rokowania I zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. W razie gdy ponadzakładowa organizacja związkowa reprezentująca pracowników,...

Art. 24115. Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego przysługuje: 1) organizacji...

Art. 24116. Wspólna reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ...

Art. 24118. Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Na wspólny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakładowych organizacji...

Art. 24119. Układ ponadzakładowy a przekształcenie organizacji związkowych - § 1. W razie połączenia lub podziału organizacji związkowej lub...

Art. 24123. Strony zakładowego układu zbiorowego pracy - Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem zakładowym", zawiera pracodawca...

Art. 24124. Inicjatywa zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy - Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje: 1) pracodawcy;...

Art. 24125. Reprezentacja pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ...

Art. 24126. Ograniczenia treśCI postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne...

Art. 24127. Zawieszenie stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy - § 1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu...

Art. 24128. Rokowania I zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy obejmującego więcej niż jednego pracodawcę - § 1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę,...

Art. 24129. Połączenie lub rozwiązanie zakładowych organizacji związkowych - § 1. (uchylony) § 2. W razie połączenia zakładowych organizacji...

Art. 24130. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do MIędzyzakładowej organizacji związkowej - Przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej działającej...

Art. 242. Dochodzenie przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy - § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy...

Art. 243. Polubowne załatwianie sporów ze stosunku pracy - Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze...

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze

Art. 244. Komisje pojednawcze - § 1. W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników...

Art. 245. Powoływanie, kadencja I liczba członków komisji pojednawczych - W trybie przewidzianym w art. 244 komisje pojednawcze § 3...

Art. 246. Zakaz członkostwa w komisji pojednawczej - Członkiem komisji pojednawczej nie może być: 1) osoba zarządzająca, w...

Art. 247. Regulamin postępowania pojednawczego - Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego...

Art. 248. Wszczęcie postępowania przez komisję pojednawczą - § 1. Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na wniosek pracownika zgłoszony...

Art. 249. Zespoły komisji pojednawczej - Komisja pojednawcza przeprowadza postępowanie pojednawcze w zespołach składających się co...

Art. 251. Termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą - § 1. Komisja pojednawcza powinna dążyć, aby załatwienie sprawy w...

Art. 252. Wpis ugody zawartej przed komisją pojednawczą do protokołu posiedzenia zespołu komisji - Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisuje się do protokołu posiedzenia...

Art. 253. Niedopuszczalność zawarcia ugody - Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub...

Art. 254. Przekazanie sprawy sądowi pracy przez komisję pojednawczą - Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody,...

Art. 255. Wykonanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą - § 1. W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona...

Art. 256. żądanie uznania ugody za bezskuteczną - Pracownik może wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni...

Art. 257. Prawo do wynagrodzenia członka komisji pojednawczej - Sprawowanie obowiązków członka komisji pojednawczej jest funkcją społeczną. Jednakże członek...

Art. 258. Obowiązek zapewnienia komisji pojednawczej warunków pracy I pokrycia kosztów jej działalnośCI - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić komisji pojednawczej warunki lokalowe...

Rozdział III. Sądy pracy

Art. 262. Sądy rozstrzygające spory o roszczenia ze stosunku pracy - § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy...

Art. 264. Termin wnoszenia odwołań do sądu pracy w sprawach rozwiązania stosunku pracy - § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się...

Art. 265. Wniosek o przywrócenie terminu - § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy...

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Art. 281. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie nawiązywania I rozwiązywania stosunku pracy - § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:...

Art. 282. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wynagrodzeniem, urlopem wypoczynkowym I świadectwem pracy - § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym...

Art. 283. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy - § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny...

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń

Art. 291. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy - § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem...

Art. 292. Dochodzenie przedawnionego roszczenia ze stosunku pracy - Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko...

Art. 293. Bieg przedawnienia w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy - Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na...

Art. 2931. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy - Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a...

Art. 294. Bieg przedawnienia w przypadkach szczególnych - Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności...

Art. 295. Przerwanie biegu przedawnienia - § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność...

Dział piętnasty. Przepisy końcowe

Art. 297. Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokośCI wynagrodzenia - Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia: 1)...

Art. 2981. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia I przechowywania dokumentacji pracowniczej - Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym...

Art. 2982. Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnośCI w pracy I zakres zwolnień od pracy - Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób...

Art. 300. Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego - W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy...

Art. 301. Odesłanie do przepisów ustawy o obronie ojczyzny - § 1. Szczególne uprawnienia związane ze stosunkiem pracy osób powołanych...

Art. 302. Wliczanie okresów służby do okresu zatrudnienia - Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie...

Art. 303. Rozporządzenie w sprawie stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą - § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres stosowania...

Art. 304. Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków bhp wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy - § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki...

Art. 3041. Obowiązki w zakresie bhp CIążące na innych podmiotach - Obowiązki, o których mowa w art. 211 obowiązki pracownika w...

Art. 3042. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych I członków spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) - Do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i współpracujących z nimi członków...

Art. 3043. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą - Do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą stosuje...

Art. 3044. Odzież ochronna dla pracowników wykonujących prace krótkotrwałe - Pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież roboczą i środki ochrony...

Art. 3045. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16. Roku życia - § 1. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko...

Art. 305. Uchylony - ---------- [Ustawa została ogłoszona 05.07.1974 r. - Dz. U. z...