Kodeks pracy
Dział dziewiąty. Zatrudnianie Młodocianych

Rozdział II. Zawieranie I rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Art. 194. Umowa o pracę z Młodocianym w celu przygotowania zawodowego - Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w...

Art. 195. Elementy umowy w celu przygotowania zawodowego - § 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna...

Art. 196. Dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego - Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania...

Rozdział III. Dokształcanie

Art. 197. Obowiązek dokształcania się pracownika Młodocianego - § 1. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia...

Art. 198. Zwolnienie Młodocianego od pracy w związku z dokształcaniem się - Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny...

Art. 199. Przedłużenie obowiązku dokształcania się Młodocianego - Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat,...

Art. 200. Rozporządzenie w sprawie określenia przypadków zwolnienia Młodocianego od obowiązku dokształcania się - Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji...

Art. 2001. Prace, przy których mogą być zatrudniani Młodociani - § 1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o...

Art. 2002. Ustalanie wymiaru I rozkładu czasu pracy Młodocianego - § 1. Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego...

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia

Art. 201. Ochrona zdrowia pracownika Młodocianego - § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do...

Art. 202. Wymiar czasu pracy Młodocianego - § 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat...

Art. 203. Zakaz zatrudniania Młodocianego w godzinach nadliczbowych I porze nocnej - § 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani...

Art. 204. Zatrudnianie Młodocianych przy pracach wzbronionych - § 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których...

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe

Art. 205. Urlop wypoczynkowy pracownika Młodocianego - § 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia...

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

Art. 206. Przygotowanie zawodowe Młodocianych u pracodawców bęDących rzemieślnikami - Przepisy art 190-205 stosuje się odpowiednio do młodocianych zatrudnionych na...